Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Εγκριθέντα Αιτήματα Έργων Πληροφορικής

Εγκριθέντα

A/A

Φορέας

Ποσό * (εκατ.)

Τίτλος Έργου - Κύριος του Έργου

Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης

Αριθ. Απόφασης

1

Υ.Ε.Ν.

0.035

Έργο Πληροφορικής - Επέκταση μισθοδοσίας

7/2/2006

ΥΑΠ/Φ.41.21/47/58

2

Υπ. Ανάπτυξης - Γ.Γ.Ε.

15.000

Εθνικό Σύστημα Ηλ/κων Δημόσιων Προμηθειών

3/2/2006

ΥΑΠ/Φ.41.15/Β/20/53

3

Οργανισμός Εργατικής Εστίας

9,990

Παροχή ολοκληρωμένων υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την διαχείριση και εξυπηρέτηση των δικαιούχων και των παρόχων του Ο.Ε.Ε.

11/9/2006

Αρχειοθέτηση με έγγραφο ΥΑΠ/Φ.43.6/72/188 11.9.06

4

Υ.Ε.Ν.

36.565

Έργο VTMIS για κάλυψη αναγκών Ανατολικού Αιγαίου


 14/6/2006

ΥΑΠ/Φ.41.21/49/249

5

Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

1.139

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Ενημέρωσης και Εξυπηρέτησης Συνταξιούχων

14/3/2006

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/44/103

6

Υπ. Ανάπτυξης - Γ.Γ.Ε.

0.796

Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.)


 14/2/2006


 ΥΑΠ/Φ.41.15/Β/21/69

7

Γ.Γ.Κ.Α. - Ι.Κ.Α

5.217

Παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για τη διαχείριση συνταγών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

14/3/2006

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/53/102

8

Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

3.552

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κεντρικών Υπηρεσιών για την εξυπηρέτηση του πολίτη

11/4/2006

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/48/173

9

Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

0.986

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Γενικού Χημείου του Κράτους

11/4/2006

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/47/166

10

Γ.Γ.Κ.Α. - Ι.Κ.Α


 7.500

Προμήθεια εξοπλισμού του Ο.Π.Σ. σε υποκ/τα και παραρτήματα του ΙΚΑ

6/4/2006

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/55/167

11

Κ.τ.Π. Α.Ε.

11.581

Μελέτη και ανάπτυξη της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση και ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών / επιχειρήσεων

28/3/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/60/133

12

Κ.τ.Π. Α.Ε.

3.609

 Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποίησης της διαδικασίας διαχείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομοθεσίας σε συνδρομητές και στο ευρύ κοινό και της διαδικασίας αποτίμησης των κανονιστικών ρυθμίσεων

28/3/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/61/134

13

Κ.τ.Π. Α.Ε.

0.740

Τεχνικός σύμβουλος για τα έργα: 1.Ελληνικό πλαίσιο παροχής υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και πλαίσιο συμμετοχικής ηλεκτρονικής δημοκρατίας για την αποτίμηση των ρυθμίσεων / αποφάσεων της Δ.Δ.     2. Μελέτη και ανάπτυξη της κυβερνητικής διαδικτυακής πύλης της Δημόσιας Διοίκησης για την πληροφόρηση και ασφαλή διεκπεραίωση ηλεκτρονικών συναλλαγών των πολιτών / επιχειρήσεων    3. Μελέτη και ανάπτυξη συστήματος αυτοματοποίησης της διαδικασίας διαχείρισης, αρχειοθέτησης και διάχυσης της νομοθεσίας σε συνδρομητές και στο ευρύ κοινό και της διαδικασίας αποτίμησης των κανονιστικών ρυθμίσεων

28/3/2006


 ΥΑΠ/Φ.12.3/62/135

14

Κ.τ.Π. Α.Ε.

20.080

Εφαρμογή συστημάτων πληροφορικής στις υποστηρικτικές λειτουργίες των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων της χώρας

25/4/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/64/189

15

Κ.τ.Π. Α.Ε.

2.647

Απόδοση ΑΜΚΑ στο σύνολο των μη απογεγραμμένων ασφαλισμένων και συνταξιούχων και υλοποίηση μεθόδων βελτίωσης του Μοντέλου Λειτουργίας του ΕΜΑΕΣ

15/15/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/63/213

16

Κ.τ.Π. Α.Ε.

38.185

Δημοτικές Διαδικτυακές Πύλες

24/5/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/65/228

17

Κ.τ.Π. Α.Ε.

2.313

Ανάπτυξη και λειτουργία ΟΠΣ στρατηγικού σχεδιασμού του τουριστικού τομέα : Δορυφόρος Λογαριασμός (ΔΛΤ) και Παρατηρητήριο Τουρισμού

24/5/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/66/227

18

Γ.Γ.Κ.Α. - Ι.Κ.Α.

3.550

Μηχανοργάνωση των βιοπαθολογικών εργαστηρίων των 24 μεγαλύτερων μονάδων υγείας ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

23/5/2006

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/58/224

19

Κ.τ.Π. Α.Ε.

1.648

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Οίκου Ναύτου

4/7/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/67/277

20

Κ.τ.Π. Α.Ε.

2.996

Πρόσβαση ΑμεΑ στις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

5/7/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/68/278

21

Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

1.017

Διαδικτυακή Πύλη των κεντρικών υπηρεσιών του ΥΠ.Ο.Ο. για τον πολίτη

14/7/2006

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/50/290

22

Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

3.504

Σύστημα Διοικητικής Πληφορόρησης MIS για τις κεντρικές υπηρεσίες του ΥΠ.Ο.Ο.

14/7/2006

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/49/289

23

Υπ. Οικονομίας - Οικονομικών- ΜΟΔ Α.Ε.

9.026

Εκσυγχρονισμός Hardware & Software

14/7/2006

ΥΑΠ/Φ.41.4/Γ/53/291

24

Υ.Ε.Ν.

0.118

Ανάπτυξη μηχανογραφικής εφαρμογής ψηφιοποίησης των εγγράφων των αλιευτικών σκαφών

4/10/2006

ΥΑΠ/Φ.41.21/50/385

0.082

Πιλοτικό έργο ανάπτυξης συστήματος διαχείρισης ελέγχου αλιευτικών σκαφών με τη χρήση ηλεκτρονικών καρτών ταυτοποίησης

4/10/2006

ΥΑΠ/Φ.41.21/50/385

0.346

Πιλοτικό έργο ανάπτυξης πληροφοριακού συστήματος μηχανογραφικής καταχώρησης και έκδοσης πιστοποιητικών αλιευτικών σκαφών

4/10/2006

ΥΑΠ/Φ.41.21/50/385

25

Κ.τ.Π. Α.Ε.

4.460

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Πολιτικής Προστασίας

13/10/2006

ΥΑΠ/Φ.12.3/69/393

26

Γ.Γ.Π.Σ.

6.473

Ολοκληρωμένο Πληροφορικό Σύστημα Δημόσιας Περιουσίας

1/11/2006

ΥΑΠ/Φ.41.91/51/417

27

Κ.τ.Π. Α.Ε.

5.440

Δημιουργία Περιβάλλοντος Διαρκούς Υποστήριξης των Ενεργειών Ανάπτυξης του Ανθρώπινου Δυναμικού της Δημόσιας Διοίκησης e-gov-Academy

18/10/2006

ΥΑΠ/Φ12.3/70/397

28

Υπουργείο Πολιτισμού

1.000

Θεματική ενοποίηση του Ελληνικού Ψηφιακού Πολιτιστικού Αποθέματος

29/11/2006

ΥΑΠ/Φ.41.11/Β/40/447

3.060

Ψηφιοποίηση των συλλογών και κινητών μνημείων του Υπ. Πολιτισμού

0.200

Ψηφιοποίηση μνημείων νεότερης & σύγχρονης αρχιτεκτονικής κληρονομιάς

0.800

Αποτύπωση, τεκμηρίωση και ανάδειξη του αρχαιολογικού πάρκου του Δίου

0.500

Ψηφιακές δράσεις υπηρεσίας συντήρησης μνημείων Ακρόπολης - ΥΣΜΑ

3.756

Παραγωγή πολυμεσικών εφαρμογών για την ανάδειξη του ελληνικού πολιτισμού

0.500

Ψηφιοποίηση δεδομένων για την πολιτισμική Εγνατία

29

Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Γενική Δ/νση Περιβάλλοντος

4.150

 Εκσυγχρονισμός και επέκταση εθνικού δικτύου πληροφοριών περιβάλλοντος

29/11/2006

ΥΑΠ/Φ.41.12/Β/6/448

30

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

0.083

Βέλτιστη διαχείριση και αξιοποίηση ανθρωπίνων πόρων Λιμενικού Σώματος

15/12/06

ΥΑΠ/Φ.41.12/Β/6/448

31

Κ.τ.Π. Α.Ε.

1.990

E - Univercity Υλοποίηση Ολοκληρωμένου Συστήματος Πληροφόρησης και Συναλλαγών του Πολίτη / Προμήθεια και Εγκατάσταση Εξοπλισμού

19/1/07

ΥΑΠ/Φ.12.3/71/23

32

Γενική  Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

5.167

Προμήθεια Αδειών Χρήσης ORACLE  για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

6/2/07

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/59/51

33

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

0.800

Τρόποι  Χρήσης  Συγχρόνων Τεχνολογιών για την Αποτελεσματικότερη Επιτήρηση και Έλεγχο των Θαλασσίων Συνόρων

6/2/07

ΥΑΠ/Φ.41.21/52/52

34

Μ.Ο.Δ.  Α.Ε.

1.785

Ανάπτυξη Διαδικτυακής Πύλης για την 3η Προγραμματική Περίοδο

30/4/07

ΥΑΠ/Φ.41.4/Γ/54/195

35

Υπ. Εμπορικής Ναυτιλίας

0.071

Μηχανογραφικός   Σχεδιασμός   Τήρησης των Βιβλίων   Αλιείας    των Λιμενικών   Αρχών

1/3/07

ΥΑΠ/Φ.41.21/53/85

36

ΥΠ. Οικονομίας και Οικονομικών

0.999

Προσαρμογή του ΟΠΣ στις Απαιτήσεις της Δ΄ Προγραμματικής Περιόδου

12/6/07

ΥΑΠ/Φ.41.4/Γ/55/276

37

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

14.590

Παροχή στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών Συμφωνημένου Επιπέδου Μετάδοσης Δεδομένων, Φωνής και Εικόνας (ΙΚΑΝΕΤ)

12/9/07

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/60/522

38

Κ.τ.Π. Α.Ε.

12.088

Επανυποβολή Αιτήματος 
¨Ηλεκτρονική Πολεοδομία :  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών για τις Νομ/κές  Αυτοδ/σεις της Χώρας"

12/9/07

ΥΑΠ/Φ.12.3/76/523

39

Υπ. Εξωτερικών

9.111

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος Ν - VIS

22/11/07

ΥΑΠ/Φ.41.2/Β/43/670

40

Υπ. Εξωτερικών

7.379

Ανάπτυξη Δικτυού NETVIS για το Εθνικό Σύστημα Θεωρήσεων Ν - VIS

22/11/07

ΥΑΠ/Φ.41.2/Β/42/669

41

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

7.780

Προμήθεια Νέας Κεντρικής Υπολογιστικής Υποδομής του ΟΠΣ ΙΚΑ - ΕΤΑΜ και Νέας Υποδομής INTERNET

4/1/08

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/61/657

42

Γενική Γραμματεία Κοινωνικών Ασφαλίσεων

0.287

Μελέτη Ασφαλείας Υποδομών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και Σχέδιο Ανάκαμψης από Καταστροφή για το ΙΚΑ -ΕΤΑΜ

13/2/08

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/62/86

43

ΕΠΠΕ   ΟΠΣ Περιφερειών

1.600

Ανάθεση Υπηρεσιών Τηλεπικοινωνιακών Κυκλωμάτων και ISP για το ΟΠΣ Περιφερειών

13/2/08

ΥΑΠ/Φ.41.1.1.2/16/85

44

Υπ. Εξωτερικών

9.500

Ανάπτυξη δικτύου για το πληροφοριακό σύστημα VIS

5/6/08

ΥΑΠ/Φ.41.2/B/44/328

45

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

4.305

Επιλογή εταιρίας συμβούλων παροχής υπηρεσιών τεχνικής υποστήριξης (ΣΤΥΠΕ) για το ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

24/9/08

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/64/546

46

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας

0.735

Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του συστήματος ζήτησης υπηρεσιών υγείας για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

24/9/08

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/63/545

47

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - ΓΓΚΑ

8.824

Παροχή υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας και εμπλουτισμού βάσεων δεδομένων για το ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

20/1/09

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/67/687

48

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - ΓΓΚΑ

0.542

Επαύξηση της υπολογιστικής ισχύος και βελτίωση των δυνατοτήτων αποθήκευσης της κεντρικής υπολογιστικής υποδομής ΟΠΣ - ΙΚΑ

17/10/08

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/65/598

49

Κ.τ.Π. Α.Ε.

4.900

Ανάπτυξη δημόσιων σημείων ασύρματης ευρυζωνικής πρόσβασης στο διαδίκτυο

23/1/09

ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/ 78/01

50

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - ΓΓΚΑ

0.518

Ηλεκτρονικό πρωτόκολλο διακινούμενων εγγράφων στο ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

22/12/08

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/66/693

51

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - ΓΓΚΑ

2.206

Παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την διαχείριση της πανελλαδικής εφαρμογής των ΑΠΔ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

1/4/09

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/68/171

52

Υπ. Απασχόλησης & Κοινωνικής Προστασίας - ΓΓΚΑ

1.915

Παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για την διαχείριση της πανελλαδικής εφαρμογής των ΑΠΔ του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

17/6/09

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/72/311

53

Υπ. Εξωτερικών

8.116

Ανάπτυξη Πληροφοριακού Συστήματος VIS

-

ΥΑΠ/Φ.134 To φυσικό αντικείμενο του έργου παραμένει το ίδιο με αυτό προηγούμενου αιτήματος με απόφαση ΥΑΠ/Φ.41.2/Β/43/670/21.11.07

54

Κ.τ.Π. Α.Ε.

12.400

Ηλεκτρονική κάρτα ασφάλισης για το ΕΤΑΑ

11/8/09

ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/79/421

55

Υπ.Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

1.350

Συμπληρωματικές Υπηρεσίες για το έργο Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Περιουσιολογίου

18/10/10

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/52/438 ΑΔΑ: 4ΙΞ7Κ-Ω

56

Υπ. Eργασίας - ΓΓΚΑ

1.102

 Προμήθεια εξοπλισμού και λογισμικού συστήματος και παροχή συναφών υπηρεσιών για την εξάπλωση τμήματος του λογισμικού οικονομικής διαχείρισης ΟΠΣ-ΙΚΑ στις μονάδες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

25/10/10

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/75/415

57

Υπ.Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

3.892

 Ψηφιακές Υπηρεσίες Δημόσιας Περιουσίας και Εθνικών Κληροδοτημάτων

18/05/11

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/ 53/230

(ΑΔΑ: 4ΑΘΙΚ-Ε)

58

Υπ. Eργασίας - ΓΓΚΑ

5.867

 Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού συστήματος και παροχής συναφών υπηρεσιών για την εξάπλωση (rollout) της εφαρμογής ηλεκτρονικής συνταγογράφησης στις μονάδες υγείας του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ

6/6/11

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/76/305 (ΑΔΑ: 4Α37Κ-1)

59

Υπ. Eργασίας - ΓΓΚΑ

0,894

Συμπληρωματική σύμβαση του έργου παροχή υπηρεσιών σε ανθρώπινο δυναμικό και μέσα για το σχεδιασμό και την οργάνωση συστήματος αυτοματοποιημένης διαχείρισης συνταγών του ΙΚΑ - ΕΤΑΜ

4/7/2011

ΥΑΠ/Φ.43.4/Γ/77/376 (ΑΔΑ: 4ΑΣΠΧ-Ο4Γ)

60

Υπ. Eργασίας - ΓΓΚΑ

30.750

Υλοποίηση του κυρίως έργου της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης

26/6/2011

ΥΑΠ/Φ.45.6/168/358 (ΑΔΑ: 4Α3ΑΚ-Σ)

61

Υπ. Οικονομικών-ΓΓΠΣ

3,892

Ψηφιακές υπηρεσίες δημόσιας περιουσίας και εθνικών κληροδοτημάτων

18/05/2011

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/53/230

 62

Κ.τ.Π. Α.Ε.

7,000

Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα για το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων

21/12/2011

Θα επανέλθουν με νέο αίτημα

63

Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

4,647

Ψηφιακή καταγραφή, αποθήκευση και διάθεση πρακτικών συνεδριάσεων των Πολυμελών Πρωτοδικείων και των Μονομελών Πρωτοδικείων Αθηνών, Θεσσαλονίκης και Πειραιά

21/12/2011

Θα επανέλθουν με νέο αίτημα

64

Υπ.Οικονομικών- Γ.Γ.Π.Σ.

2.155

Διαδραστικές Πολυκαναλικές Υπηρεσίες προς τον Πολίτη και
τις  Επιχειρήσεις  Υποέργο  1  Κέντρο  Εξυπηρέτησης  Φορολογουμένων  (Κ.Ε.Φ.)

08/02/2012

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/54/588 (ΑΔΑ: ΒΟΖΙΧ-74Ξ)


65
 

Υπουργείο Δικαιοσύνης, Διαφάνειας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

 3.571  Ηλεκτρονικές υπηρεσίες καταστημάτων κράτησης  28/02/2012  ΥΑΠ/Φ.41.7/Β/42/765 (ΑΔΑ: Β4Π7Χ-ΛΔ8)

 66

Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0,921 Αναβάθμιση Ψηφιακών Υπηρεσιών Ελεγκτικού Συνεδρίου 28/02/2012 ΥΑΠ/Φ.41.7/Β/40/763 (ΑΔΑ: Β4Π7Χ-Ο1Ν)

67

Κ.τ.Π. Α.Ε.

5,781 Αναμόρφωση Δημοσιονομικής Πληροφόρησης & Ανάπτυξης Συστήματος ενοποιημένων χρηματοοικονομικών αναφορών φορέων της Γενικής Κυβέρνησης 28/02/2012 ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/91/766 (ΑΔΑ: Β4Π7Χ-ΡΣΖ)
68

Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

0,605 Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες για τη διασύνδεση των αποφυλακιζομένων για την κοινωνία 28/02/2012 ΥΑΠ/Φ.41.7/Β/41/764 (ΑΔΑ: Β4Π7Χ-Α7Μ)

69

ΚτΠ Α.Ε.

6.860 Σεισμολογικές
Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες Άμεσης Πληροφόρησης
29/02/2012 ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/92/774 (ΑΔΑ: Β4Π7Χ-Ο1Ν)

70

Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων

8,678 Εθνικό Ποινικό Μητρώο 05/03/2012 ΥΑΠ/Φ.41.7/Β/38/808 (ΑΔΑ:Β44ΡΧ-98Β)
71 Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας & Ναυτιλίας 4,040 Έγκριση προμηθειών για πράξεις περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος του ΕΣΠΑ 2007 - 2013   Εστάλει σημείωμα στο φορέα με πρόταση για χρήση της εγκυκλίου εξαιρέσεων ΥΑΠ/Φ.41.21/Γ/54/589
72 Κ.τ.Π. Α.Ε. 5,035 Πληροφοριακό σύστημα μητρώου πολιτών 8/3/2012 ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/95/365 (ΑΔΑ: Β440Χ-Ψ4Ε)
73 Υπ. Υγείας & Κοινων. Αλληλεγγύης 17,250 Ενιαίο πληροφοριακό σύστημα για την υποστήριξη των επιχειρησιακών λειτουργιών μονάδων υγείας του ΕΣΥ 8/3/2012 ΥΑΠ/Φ.41.17/Δ/25/830 (ΑΔΑ: Β440Χ-43Ε)
74 Υπ. Οικονομικών - ΓΓΠΣ 1,017 Περιβάλλον διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις Επιχειρήσεις 13/6/2012 ΥΑΠ/Φ.41.9.1/56/1434 (ΑΔΑ: Β4Λ0Χ-ΨΘΒ)
75 Κ.τ.Π. Α.Ε. 6,979 Ολοκλήρωση Μητροπολιτικών Δακτυλίων με Εθνικά Δίκτυα (1344/1.6.2012) 2/8/2012 ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/102/2879 (ΑΔΑ: Β4ΓΨΧ-ΟΕΒ)
76 Κ.τ.Π. Α.Ε. 14,708 Κεντρικές υπολογιστικές υποδομές της ΚτΠ - Κόμβος G-Cloud της ΓΓΠΣ 21/8/2012 ΥΑΠ/Φ.12.3/Β/102/2879 (ΑΔΑ: Β4ΓΙΧ-ΣΕΟ)
77 Υπ. Οικονομικών 1,017 Περιβάλλον Διαλειτουργικότητας στη ΓΓΠΣ για την υλοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών προς το Δημόσιο και τις επιχειρήσεις 13/6/2012 ΥΑΠ/Φ.41.9/156/1434 (ΑΔΑ: Β4Λ0Χ-ΨΘΒ)
78 Υπ. Eργασίας - ΓΓΚΑ 4,055 Παροχή στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA) μετάδοσης, δεδομένων, φωνής και εικόνας μέσω ιδιωτικού ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ) 3/12/2012 ΥΑΠ/Φ.43.4/997,1224,2920,3300 (ΑΔΑ: Β455Χ-7Α8)
79 Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - ΓΓΚΑ 4,498 Παροχή υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA) υποστήριξης παραγωγικής λειτουργίας του ΟΠΣ - ΙΚΑ, των παρεχομένων προς τους πολίτες και φορείς ηλεκτρονικών υπηρεσιών μέσω διαδικτύου καθώς και συναφών υπηρεσιών
(1029/23.4.2012)
17/12/2012 ΥΑΠ/Φ.4.3.4/2688 (ΑΔΑ: Β4Μ9Χ-ΡΞΣ)
80 Κ.τ.Π. Α.Ε. 4,749 Εθνικό Παρατηρητήριο Ηλεκτρομαγνητικών Πεδίων (1397/13.6.2012) 14/1/2013 ΥΑΠ/Φ.12.3/23 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΧ-8ΕΗ)
 81

Κ.τ.Π. Α.Ε.

7,640  Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Α (ΑΘΗΝΑ - ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ - ΚΥΚΛΑΔΕΣ) 14/1/2013  ΥΑΠ/Φ.12.3/18 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΧ-ΩΝΤ)
 82  Κ.τ.Π. Α.Ε.

5,155

Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείαων Ομάδας Β (ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΑΤΤΙΚΗΣ - ΝΗΣΙΑ Β. ΑΙΓΑΙΟΥ - ΚΡΗΤΗ)  14/1/2013   ΥΑΠ/Φ.12.3/18 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΧ-Η7Θ)
 83  Κ.τ.Π. Α.Ε.

7,988

 Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Γ (ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ)  14/1/2013  ΥΑΠ/Φ.12.3/18 (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΧ-5Δ0)
 84  Κ.τ.Π. Α.Ε.

4,921

 Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Δ (ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ - ΙΟΝΙΑ ΝΗΣΙΑ - ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ)  14/1/2013  ΥΑΠ/Φ.12.3/18 (ΑΔΑ:ΒΕΦΝΧ-87Τ)
 85  Κ.τ.Π. Α.Ε.

4,860

 Ψηφιοποίηση Ληξιαρχικών Πράξεων Ληξιαρχείων Ομάδας Ε (ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ - ΘΕΣΣΑΛΙΑ - ΗΠΕΙΡΟΣ)  14/1/2013

 ΥΑΠ/Φ.12.3/18    (ΑΔΑ: ΒΕΦΝΧ-Ω1Υ)

86 Κ.τ.Π. Α.Ε.

1,503

Ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης και καταγραφής δεδομένων ΟΣΠΑ 15/2/2013

ΥΑΠ/Φ.12.3/3407    (ΑΔΑ: ΒΕΥΜΧ-ΜΛ8)

87 Υπ. Οικονομικών - ΓΓΠΣ

4,846

Ανάπτυξη εφαρμογών υποστήριξης ενιαίας αρχής πληρωμής μισθοδοσίας 15/2/2013

ΥΑΠ/Φ.41.9.1/3427    (ΑΔΑ: ΒΕΥΜΧ-5ΘΧ)

88 Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - ΓΓΚΑ

1,817

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και πληροφοριακό σύστημα κέντρου πιστοποίησης αναπηρίας (ΚΕΠΑ) 30/10/2013

ΥΑΠ/Φ.43.4/3868  (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΧ-061)

89 Υπ. Εργασίας - ΓΓΚΑ

0,900

Σύστημα Διοικητικής Πληροφόρησης (MIS) του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 30/10/2013

ΥΑΠ/Φ.43.4/3091  (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΧ-753)

90 Υπ. Εργασίας - ΓΓΚΑ

0,084

Ανάπτυξη ΠΣ διαχείρισης, παρακολούθησης κύκλου λειτουργίας και συντήρησης κτηρίων και Η-Μ εξοπλισμού και διασύνδεση του με το σύστημα οικονομικής διαχείρισης ΟΠΣ-ΙΚΑ 30/10/2013

ΥΑΠ/Φ.43.4/3092  (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΧ-ΒΡΚ)

91 Υπ. Εργασίας - ΓΓΚΑ

0,510

Ανάπτυξη συστήματος διαχείρισης ασφάλειας πληροφοριών και πιστοποίηση του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ σύμφωνα με το πρότυπο ISO27001 (3093/9.7.13) 30/10/2013 ΥΑΠ/Φ.43.4/3093  (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΧ-Ι5Κ)
92 Υπ. Εργασίας - ΓΓΚΑ 8,024 Έκδοση σύνταξης σε μια ημέρα (3094/9.7.13) 30/10/2013 ΥΑΠ/Φ.43.4/3094  (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΧ-7ΩΑ)
93 Υπ. Εργασίας - ΓΓΚΑ 4,386 Καταπολέμηση της εισφοροδιαφυγής και εισφοροαποφυγής στο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 30/10/2013 ΥΑΠ/Φ.43.4/3095  (ΑΔΑ: ΒΛΛΜΧ-ΡΘΦ)