Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Υπό Επεξεργασία Αιτήματα Έργων Πληροφορικής

Υπό επεξεργασία

A/A

Φορέας

Ποσό * (εκατ.)

Τίτλος Έργου - Κύριος του Έργου

Υποβολή εισήγ. ΥΑΠ

Ημ/νία Έκδοσης Απόφασης

Αριθ. Απόφασης

1 Υπ. Εργασίας & Κοινωνικής Ασφάλισης - ΓΓΚΑ 9,730 Παροχή στο ΙΚΑ ΕΤΑΜ τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών συμφωνημένου επιπέδου (SLA) μετάδοσης δεδομένων φωνής και εικόνας μέσω ιδεατού δικτύου (ΙΚΑΝΕΤ)
(997/17.4.2012)
15/6/2012 - -
2 Κτηματολόγιο Α.Ε. 2,952 Παροχή υπηρεσιών ενοποίησης δικτυακών υποδομών και προμήθεια διακτυακού εξοπλισμού
(2763/31.7.2012)
31/7/2012 - -
3 Κ.τ.Π. Α.Ε. 4,105 Αναβάθμιση ψηφιακών υπηρεσιών ΑΣΕΠ 4/6/2013    
4 Κ.τ.Π. Α.Ε. 3,671 Υπηρεσίες λειτουργίας ολοκληρωμένου συστήματος διαχείρισης σχέσεων με τους πολίτες και τις επιχειρήσεις 4/6/2013    
5 Κ.τ.Π. Α.Ε. 7,302 Ηλεκτρονική διακυβέρνηση τώρα 4/6/2013    
6 Κ.τ.Π. Α.Ε. 5,030 Υπηρεσίες μιας στάσης ΥΕΚΑ 21/6/2013    
7 Κ.τ.Π. Α.Ε. 8,684 Υπηρεσίες υλοποίησης ενιαίας ηλεκτρονικής διαχείρισης ροών εργασίας και ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης 26/6/2013    
 8 Κ.τ.Π. Α.Ε. 616,000 ΣΥΖΕΥΞΙΣ II 26/7/2013    
 9 Κ.τ.Π. Α.Ε. 13,931 Εφαρμογή της μεταρρύθμισης του δημοσιονομικού συστήματος στην Κεντρική Διοίκηση 3/9/2013    
 10 Υπ. Παιδείας & Θρησκευμάτων
59,283 Αίτημα 'Ψηφιακές Υπηρεσίες του Υπ. Παιδείας ΟΠΣ 311534' 6/9/2013    
11 Υπ. Οικονομικών / Γενική Γραμματεία Δημοσίων Εσόδων
4,757 Εφαρμογή απαιτούμενων οργανωντικών αλλαγών σε παρεχόμενες ηλ/κες υπηρεσίες και πληροφοριακά συστήματα της ΓΓΠΣ 26/11/2013    
12 Υπ. Δικαιοσύνης, Διαφάνειας & Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων 10,974 Ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης δικαστικών υποθέσεων πολιτικής και ποινικής δικαιοσύνης 13/12/2013