Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Θεσμικό πλαίσιο Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου

Σύνθεση Γνωμοδοτικού Τεχνικού Συμβουλίου (ΓΤΣ)

  • (Ν.Δ. 101/1973 - Φ.Ε.Κ. 173/Α/11-08-1973)

Σύνθεση - Αρμοδιότητες του ΓΤΣ

  • (Π.Δ. 796/1980 - Φ.Ε.Κ. 195/Α/26-08-1980)

Σύνθεση - Αρμοδιότητες του ΓΤΣ

  • (Π.Δ. 1166/1981 - Φ.Ε.Κ. 286/Α/01-10-1981)

Κανονισμός Λειτουργίας του ΓΤΣ

  • (Υπ. Απόφαση Αριθ. ΔΙΔΚ Φ.6.46/3/Α22140 - Φ.Ε.Κ. 973/Β/30-11-1982)

Επέκταση Αρμοδιοτήτων του ΓΤΣ

  • (Ν.1400/1983 - Φ.Ε.Κ. 156/Α/24-10-1983)

Ανασύνθεση του ΓΤΣ

  • (Αριθ. ΔΙΔΚ/Φ.6.46/3/1214 - Φ.Ε.Κ. 781/31-12-1983)

Καθορισμός αριθμού συνεδριάσεων του ΓΤΣ

  • (Υπ. Απόφαση Αριθ. 2/18620/0022/14-04-1999 - Φ.Ε.Κ. 574/Β/06-05-1999)