Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Χρήση ψηφιακών πιστοποιητικών

Η ψηφιακή υπογραφή, σύμφωνα με το Π.Δ. 150/2001 (ΦΕΚ 125/Α’/2001), επέχει θέση ιδιόχειρης υπογραφής τόσο στο ουσιαστικό όσο και στο δικονομικό δίκαιο. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι αυστηρώς προσωπικά και ενδεικτικά μπορούν να χρησιμοποιηθούν:

1. Για την ασφαλή επικοινωνία μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (υπογραφή και κρυπτογράφηση)

2. Για την υπογραφή και κρυπτογράφηση ηλεκτρονικών αρχείων

3. Για τον ασφαλή προσδιορισμό της ηλεκτρονικής ταυτότητας

4. Για τον έλεγχο πρόσβασης σε κατάλληλες εφαρμογές

Τα ψηφιακά πιστοποιητικά που λαμβάνει ο κάθε χρήστης με την αίτηση του είναι τα παρακάτω:

1. Ψηφιακό Πιστοποιητικό Κρυπτογράφησης. Το πιστοποιητικό αυτό προορίζεται για χρήση σε εφαρμογές κρυπτογράφησης.

2. Ψηφιακό πιστοποιητικό Υπογραφής - Αυθεντικοποίησης. Προορίζεται για εφαρμογές ψηφιακής υπογραφής ηλεκτρονικών εγγράφων και για την επιβεβαίωση της ταυτότητας του χρήστη κατά την ηλεκτρονική πρόσβαση του σε ελεγχόμενα σημεία (client authentication). Το πιστοποιητικό αυτό αποτελεί «Αναγνωρισμένο Πιστοποιητικό» σύμφωνα με την Οδηγία 99/93/ΕΚ και το Προεδρικό διάταγμα 150/2001.

Τα Πιστοποιητικά δεν έχουν σχεδιαστεί, δεν αποσκοπούν και δεν είναι εγκεκριμένα να χρησιμοποιηθούν σε περιπτώσεις όπου απαιτείται τήρηση στοιχείων υψηλής διαβάθμισης ή συνθηκών υψηλής ασφάλειας (όπως για παράδειγμα, εθνική άμυνα και ασφάλεια). Εξάλλου, απαγορεύεται η χρήση των Πιστοποιητικών για σκοπούς άλλους από εκείνους για τους οποίους αυστηρά εκδόθηκαν.