Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οδηγίες εγκατάστασης ψηφιακών πιστοποιητικών

Για την επιτυχή εγκατάσταση των ψηφιακών πιστοποιητικών, ο τελικός χρήστης θα πρέπει να ελέγξει την έκδοση του λειτουργικό του συστήματος του. Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να ακολουθήσει προσεχτικά, σύμφωνα με την σειρά που αναφέρονται, τις οδηγίες για την συγκεκριμένη έκδοση. Επίσης, μπορεί να αναζητήσει και τις χρήσιμες οδηγίες για τον τελικό χρήστη

Επίσης, όσον αφορά την έκδοση ψηφιακών πιστοποιητικών σκληρής αποθήκευσης, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά Internet Explorer.

Οι τελικοί χρήστες για πιστοποιητικά σκληρής αποθήκευσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό.

Οι τελικοί χρήστες για πιστοποιητικά χαλαρής αποθήκευσης θα πρέπει να χρησιμοποιήσουν τον οδηγό.

Για την περίπτωση της έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών για φυσικά πρόσωπα, θα πρέπει να γίνει η εγκατάταση των τεσσάρων (4) πρώτων πιστοποιητικών που ακολουθούν. Για την περίπτωση Φορέων (νόμιμα πρόσωπα) θα πρέπει να γίνει εγκατάσταση των δύο (2) τελευταίων πιστοποιητικών.

Ειδικά για την περίπτωση των πιστοποιητικών της Πρωτεύουσας Αρχής, αυτά θα πρέπει να εγκατασταθούν στις Αξιόπιστες Τοποθεσίες της Αρχής Πιστοποίησης (Root Certificate Authorities).