Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Γενικές πληροφορίες για την ΥΔΚ

Η Υπηρεσία Δημοσίου Κλειδιού (ΥΔΚ), είναι ευρέως αναγνωρισμένη ως η ασφαλέστερη και λειτουργικότερη τεχνολογία για ηλεκτρονικές ανταλλαγές. Τα ψηφιακά πιστοποιητικά εστιάζουν σε βασικά θέματα ασφάλειας όπως η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η επικύρωση, προκειμένου οι τελικοί χρήστες να μπορούν να επικοινωνούν και να ανταλλάσουν πληροφορίες σε ένα ασφαλές και αξιόπιστο περιβάλλον.

Οι ΥΔΚ μπορούν να ληφθούν ακολουθώντας τα εξής παρακάτω βήματα:

Βήμα 1ο: Ο χρήστης παράγει ένα ζεύγος κλειδιών κατόπιν σχετικού αιτήματος μέσω των εντεταλμένων γραφείων.
Βήμα 2ο: Η Αρχή Εγγραφής (Registration Authority-RA) συλλέγει τις απαιτούμενες πληροφορίες για να γίνει η εξακρίβωση της ταυτότητας του τελικού χρήστη και η πιστοποίηση της αίτησης - έκδοσης των προσωπικών του ψηφιακών πιστοποιητικών.  
Βήμα 3ο: Η Αρχή Εγγραφής αποδέχεται ή απορρίπτει την αίτηση εφόσον δεν πληρούνται όλες οι απαιτούμενες προϋποθέσεις. 
Βήμα 4ο: Η Αρχή Πιστοποίησης (Certification Authority) παράγει τα ψηφιακά πιστοποιητικά του τελικού χρήστη και τον ενημερώνει πότε και πως μπορεί να τα αποκτήσει. Ο τελικός χρήστης παραλαμβάνει τα ψηφιακά του πιστοποιητικά με ασφαλή τρόπο.