Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οργανωτικές μονάδες της ΑΠΕΔ

Η οργανωτική δομή και διάρθρωση του διοικητικού μηχανισμού για την υποστήριξη της Υποδομής Δημοσίου Κλειδιού που έχει δημιουργηθεί από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται ως εξής:
 
1. Ως «Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου» (ΑΠΕΔ), δηλαδή ως «Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης» (ΠΑΠ), σύμφωνα με τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 5 του Άρθρου 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’/15-3-2006), έτσι όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 25 του Νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007) και εν συνεχεία από την ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/Β'/10.04.2012), ορίστηκε η Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής (ΥΑΠ) του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

2. Ως «Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης» (ΥπΑΠ) του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ορίζεται το Τμήμα Επεξεργασίας και Διαρκούς Απογραφής της Διεύθυνσης Προγραμματισμού και Εφαρμογών της ΥΑΠ του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
Η ΥπΑΠ είναι αρμόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας της υπηρεσίας PKI.

3. Ως «Αρχή Εγγραφής» του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης  ορίζεται ο Τομέας Υλοποίησης και Παραγωγικής Λειτουργίας Έργων και Συστημάτων της «Κοινωνίας της Πληροφορίας ΑΕ», το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος και ο Δικηγορικός Σύλλογος Αθηνών. Αποστολή των εν λόγω Αρχών Εγγραφής είναι η υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές ειδικότερα προβλέπονται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/09.06.2010) και ιδίως η ηλεκτρονική εγγραφή για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών ή η έγκριση ή η απόρριψη των εγγραφών κατά την υποβολή αιτήσεων από τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους. Οι Αρχές Εγγραφής (ΑΕ) προκειμένου για τη χορήγηση των ψηφιακών Πιστοποιητικών, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αιτημάτων και των εγγραφών των Τελικών Χρηστών, και για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας των Τελικών Χρηστών.

4. Ως «Εντεταλμένα Γραφεία» (ΕΓ) της ΑΠΕΔ ορίζονται τα Κέντρα Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) σε ολόκληρη την χώρα, τα κατά τόπους περιφερειακά τμήματα του Τ.Ε.Ε. και ο Δ.Σ.Α., όπως και το Τμήμα Γραμματειακής Υποστήριξης της ΥΑΠ  του Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής των αιτήσεων. Τα Εντεταλμένα Γραφεία είναι αρμόδια για την παραλαβή των αιτημάτων και την ταυτοποίηση των στοιχείων φυσικών προσώπων με σκοπό την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών ΥΑΠ Φ.60/86/1435 (ΦΕΚ 1876/Β'/13.06.2012), σύμφωνα και με την «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/09.06.2010). Σε κάθε Αρχή Εγγραφή απευθύνεται ένας αριθμός Εντεταλμένων Γραφείων τα στελέχη των οποίων είναι αρμόδια για την επιβεβαίωση – επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας των Τελικών Χρηστών καθώς και την παραλαβή των αιτημάτων για έκδοση, ανανέωση, ανάκληση και ανάκτηση Πιστοποιητικών ή άλλες υποστηριζόμενες λειτουργίες του κύκλου ζωής Πιστοποιητικών Τελικών Χρηστών (π.χ. αναστολή) και αναφέρονται στην προϊσταμένη Αρχή (ή Αρχές) Εγγραφής.

Σύμφωνα με τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας τα έγγραφα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση του τελικού χρήστη είναι:

1.    Τα στοιχεία της ταυτότητας που αναφέρονται στην αίτηση, όταν πρόκειται για Έλληνες πολίτες, αποδεικνύονται από το δελτίο αστυνομικής ταυτότητας ή τη σχετική προσωρινή βεβαίωση της αρμόδιας αρχής ή το διαβατήριο ή την άδεια οδήγησης ή το ατομικό βιβλιάριο υγείας όλων των ασφαλιστικών φορέων.

2.    Η ταυτότητα των αλλοδαπών αποδεικνύεται, στην περίπτωση πολιτών Κράτους - Μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από το δελτίο ταυτότητας ή το διαβατήριο, ενώ, στις άλλες περιπτώσεις, από το διαβατήριο, ή άλλο έγγραφο βάσει του οποίου επιτρέπεται η είσοδός τους στη Χώρα, ή τα έγγραφα που έχουν εκδώσει οι αρμόδιες ελληνικές αρχές.

3.    Η ταυτότητα των νομικών προσώπων αποδεικνύεται σύμφωνα με τα οριζόμενα από τις διατάξεις που ισχύουν στην έδρα τους. Όταν η αίτηση δεν υποβάλλεται αυτοπροσώπως, πρέπει να συνοδεύεται από επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του δελτίου ταυτότητας ή των αντίστοιχων εγγράφων.

4.       Γεγονότα ή στοιχεία που δεν αποδεικνύονται από το δελτίο ταυτότητας ή από τα αντίστοιχα έγγραφα, αν ειδικές διατάξεις δεν ορίζουν διαφορετικά, γίνονται δεκτά βάσει υπεύθυνης δήλωσης του ενδιαφερομένου, η οποία και διατυπώνεται σε προβλεπόμενο από τις σχετικές διατάξεις έντυπο. Ίδια δήλωση υποβάλλεται και όταν τα στοιχεία του δελτίου ταυτότητας για την οικογενειακή κατάσταση, τη διεύθυνση της κατοικίας και το επάγγελμα έχουν μεταβληθεί.

Οι αρμοδιότητες των παραπάνω Οργανικών Μονάδων (Υποκείμενης Αρχής Πιστοποίησης, Αρχής Εγγραφής και Εντεταλμένων Γραφείων), ασκούνται σύμφωνα όσα ορίζονται στο άρθρο 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’/15-3-2006), το άρθρο 25 του Νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α’/23-2-2007), την απόφαση ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/Β'/10.04.2012) και τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/09.06.2010).