Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συμμετέχοντες και ρόλοι στην ΥΔΚ

Η Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης είναι αρμόδια για την πιστοποίηση, τον καθορισμό των κατευθύνσεων και το συντονισμό των άλλων δημοσίων υπηρεσιών ή φορέων του δημόσιου τομέα (Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης), οι οποίοι διαχειρίζονται ψηφιακά πιστοποιητικά και εντάσσονται στην παρούσα Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού ή ακολουθούν μία ή περισσότερες εκ των πολιτικών πιστοποίησης της ΑΠΕΔ. Η ΑΠΕΔ ως Πρωτεύουσα Αρχή Πιστοποίησης (ΠΑΠ) πιστοποιεί Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης και υπογράφει τα αντίστοιχα Πιστοποιητικά ΥπΑΠ.

Η Υποκείμενη Αρχή Πιστοποίησης (ΥπΑΠ) είναι αρμόδια για την έκδοση και την εν γένει διαχείριση των πιστοποιητικών των τελικών χρηστών, καθώς και για την εποπτεία και τον έλεγχο της ορθής και σύννομης λειτουργίας της υπηρεσίας PKI. Ως ΥπΑΠ στην παρούσα Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού – ΥΔΚ, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, εντάσσονται οι φορείς του δημόσιου τομέα οι οποίοι παρέχουν υπηρεσίες πιστοποίησης σύμφωνα με το άρθρο 20 του Νόμου 3448/2006 (ΦΕΚ 57/Α’), το άρθρο 25 του Νόμου 3536/2007 (ΦΕΚ 42/Α'/23.02.2007) και της απόφασης ΥΑΠ/Φ.60/76/984 (ΦΕΚ 1162/Β'/10.04.2012). Οι εν λόγω φορείς ασκούν αρμοδιότητες για τη διεκπεραίωση των οποίων απαιτείται πιστοποίηση. Οι Υποκείμενες Αρχές Πιστοποίησης (ΥπΑΠ), εφόσον ενταχθούν στην Υποδομή Δημοσίου Κλειδιού, βάσει των διατάξεων του παρόντος και πιστοποιηθούν από την ΑΠΕΔ, σύμφωνα με τα παραπάνω, διαχειρίζονται τα Πιστοποιητικά Τελικών Χρηστών σύμφωνα με τις πολιτικές πιστοποιητικών του παρόντος και ορίζουν μια ή περισσότερες οργανικές μονάδες οι οποίες, αφού γνωστοποιηθούν στην ΑΠΕΔ, θα ασκήσουν τις αρμοδιότητες των «Αρχών Εγγραφής» και των «Εντεταλμένων Γραφείων». Ειδικότερα, οι ΥπΑΠ, αναλαμβάνουν τη διαχείριση του κύκλου ζωής των ψηφιακών Πιστοποιητικών Τελικών Χρηστών (έκδοση, ανάκληση, ανανέωση, ανάκτηση κλπ.) και μπορούν να ασκήσουν και αρμοδιότητες της Αρχής Εγγραφής και των Εντεταλμένων Γραφείων.

Οι Αρχές Εγγραφής (ΑΕ) προκειμένου για τη χορήγηση των ψηφιακών Πιστοποιητικών σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αιτημάτων και των εγγραφών των Τελικών Χρηστών, και για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας των Τελικών Χρηστών. Αποστολή των εν λόγω Αρχών Εγγραφής είναι η υποστήριξη των σχετικών υπηρεσιών πιστοποίησης, όπως αυτές ειδικότερα προβλέπονται με τις διατάξεις της κοινής υπουργικής απόφασης με την υπ’ αριθμ. ΥΑΠ/Φ.60/38/232/09.06.2010 «Κύρωση του Κανονισμού Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)» (ΦΕΚ 799/Β΄/2010) και ιδίως η ηλεκτρονική εγγραφή για την έκδοση, ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση των ψηφιακών πιστοποιητικών ή η έγκριση ή η απόρριψη των εγγραφών κατά την υποβολή αιτήσεων από τους κατά περίπτωση ενδιαφερόμενους. Επιπλέον, οι ΑΕ ελέγχουν και εισηγούνται την ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση Πιστοποιητικών, ή άλλες υποστηριζόμενες λειτουργίες του κύκλου ζωής πιστοποιητικών (π.χ. αναστολή).

Σε κάθε Αρχή Εγγραφή απευθύνεται ένας αριθμός Εντεταλμένων Γραφείων τα στελέχη των οποίων είναι αρμόδια για την επιβεβαίωση – επαλήθευση των στοιχείων ταυτότητας των Τελικών Χρηστών καθώς και την παραλαβή των αιτημάτων για έκδοση, ανανέωση, ανάκληση και ανάκτηση Πιστοποιητικών ή άλλες υποστηριζόμενες λειτουργίες του κύκλου ζωής Πιστοποιητικών Τελικών Χρηστών (π.χ. αναστολή) και αναφέρονται στην προϊσταμένη Αρχή (ή Αρχές) Εγγραφής. Οι Αρχές Εγγραφής (ΑΕ) προκειμένου για τη χορήγηση των ψηφιακών Πιστοποιητικών, είναι αρμόδιες για τον έλεγχο των αιτημάτων και των εγγραφών των Τελικών Χρηστών, και για την επιβεβαίωση των στοιχείων της ταυτότητας των Τελικών Χρηστών. Επιπλέον, οι ΑΕ ελέγχουν και εισηγούνται την ανάκληση, ανάκτηση ή ανανέωση Πιστοποιητικών, ή άλλες υποστηριζόμενες λειτουργίες του κύκλου ζωής πιστοποιητικών (π.χ. αναστολή).