Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Άρθρα

Εισαγωγή στο μητρώο μισθοδοτούμενων

Ποια από της παραπάνω ενέργειες επιλέγω σε κάθε περίπτωση;

Ι. Εισαγωγή στο Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων

Επιλέξτε ως ενέργεια την «Εισαγωγή στο Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων» για μισθοδοτούμενους που δεν έχουν απογραφεί ποτέ στο παρελθόν. Για την απογραφή απαιτούνται  δύο μόνο στοιχεία, το ΑΦΜ και το ΕΠΩΝΥΜΟ του μισθοδοτούμενου.  Λόγω του ότι τα στοιχεία αυτά διασταυρώνονται με το TAXISnet, θα πρέπει το επώνυμο του μισθοδοτούμενου να αντιστοιχεί με το επώνυμο που αναγράφεται στην φορολογική του δήλωση.

Μετά την εισαγωγή του μισθοδοτούμενου στο Μητρώο, μπορείτε να προβείτε στην έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011).

Σημειώνεται ότι, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού/πρόσληψης και ο υπάλληλος αναλάβει καθήκοντα, πρέπει να μπει στην εφαρμογή απογραφής και να συμπληρώσει τα στοιχεία της απογραφής του. Η Διεύθυνση Προσωπικού θα πρέπει στην συνέχεια να επιβεβαιώσει τα στοιχεία αυτά.

Εναλλακτικά, μπορεί απευθείας η Διεύθυνση Προσωπικού να συμπληρώσει και να επιβεβαιώσει τα στοιχεία του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μισθοδοτούμενος από το Ελληνικό Δημόσιο θεωρείται ο υπάλληλος μόνο όταν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του!

ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Διορισμός/Πρόσληψη

Επιλέξτε «Διορισμός/Πρόσληψη» σε περίπτωση υπαλλήλου που δεν έχει απογραφεί ποτέ στο παρελθόν και προσλαμβάνεται ή διορίζεται για πρώτη φορά στο δημόσιο. Επίσης, η τιμή αυτή επιλέγεται και για το διορισμό σε θέσεις όπως Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Προέδρων, Διοικητών Δημάρχων κλπ.

2. Διορισμός/Πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης

Επιλέξτε «Διορισμός/Πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης» στις περιπτώσεις όπου ο Διορισμός/Πρόσληψη γίνεται λόγω τελεσίδικης δικαστικής απόφασης.

3. Κατάταξη σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004

Επιλέξτε «Κατάταξη σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004» στις περιπτώσεις προσωπικού που κατατάσσεται σε οργανική θέση με σύμβαση  εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 και το άρθρο 1 του Ν.3320/2005.

4. Μεταφορά από Ν.Π.Ι.Δ.

Επιλέξτε «Μεταφορά από Ν.Π.Ι.Δ.» στην περίπτωση υπαλλήλου που μεταφέρεται από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στην υπηρεσία σας και δεν έχει απογραφεί ποτέ στο παρελθόν. Μετά την εισαγωγή τυπώνετε και τη αντίστοιχη βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011.

5. Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου

Επιλέξτε «Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου» μόνο σε περιπτώσεις μισθοδοτούμενων που δεν είχαν απογραφεί τον Ιούλιο του 2010 ως όφειλαν. Προσοχή: Δεν αφορά νέες προσλήψεις ή μεταφορά από Ν.Π.Ι.Δ.

ΙΙ. Εισαγωγή σε Διεύθυνση Προσωπικού

Επιλέξτε ως ενέργεια την «Εισαγωγή σε Διεύθυνση Προσωπικού» για μισθοδοτούμενους που είχαν απογραφεί κατά το παρελθόν. Για την εισαγωγή αυτή απαιτούνται δύο στοιχεία, το ΑΦΜ και το ΕΠΩΝΥΜΟ του μισθοδοτούμενου.  Τα 2 αυτά στοιχεία διασταυρώνονται με την αρχική απογραφή που είχε κάνει ο απογραφόμενος και θα πρέπει να συμπίπτουν.

Στην περίπτωση διορισμού / πρόσληψης  σε θέση τακτικού υπαλλήλου,  ή μεταφοράς από Ν.Π.Ι.Δ. προσώπου που είχε απογραφεί κατά το παρελθόν αλλά δεν ανήκει πλέον σε καμία Διεύθυνση Προσωπικού, αφού ολοκληρώσετε   την κατά τα ανωτέρω εισαγωγή, μπορείτε να προβείτε στην έκδοση της βεβαίωσης της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011.

Στην περίπτωση που πρέπει να εκδοθεί βεβαίωση διορισμού/πρόσληψης σύμφωνα με την παρ. 9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 και το πρόσωπο που πρόκειται να διοριστεί υπηρετεί ήδη στο δημόσιο και ανήκει σε άλλη Διεύθυνση Προσωπικού, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τον κωδικό της αρχικής βεβαίωσης απογραφής της υπηρεσίας που υπηρετεί ο υπάλληλος. Ωστόσο, όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πρόσληψης και ο υπάλληλος αναλάβει καθήκοντα, τότε η Διεύθυνση Προσωπικού της υπηρεσίας από την οποία αποχωρεί θα πρέπει να τον αποδεσμεύσει άμεσα, έτσι ώστε να τον εισαγάγετε στην Διεύθυνση σας (Υπαγωγή) αμέσως μετά την αποδέσμευσή του.

Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία διορισμού / πρόσληψης και ο υπάλληλος αναλάβει καθήκοντα, τότε θα πρέπει να επιβεβαιώσετε τα στοιχεία του.

ΠΡΟΣΟΧΗ:  Μισθοδοτούμενος από το Ελληνικό Δημόσιο θεωρείται ο υπάλληλος μόνο όταν επιβεβαιωθούν τα στοιχεία του!

ΛΟΓΟΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ

1. Διορισμός/Πρόσληψη

Επιλέξτε «Διορισμός/Πρόσληψη» σε περιπτώσεις νέων προσλήψεων ή διορισμών. Επίσης η τιμή αυτή επιλέγεται και για το διορισμό σε θέσεις όπως Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, Προέδρων, Διοικητών Δημάρχων κλπ.

2. Διορισμός/Πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης

Επιλέξτε «Διορισμός/Πρόσληψη λόγω δικαστικής απόφασης» στις περιπτώσεις όπου ο Διορισμός/Πρόσληψη γίνεται ύστερα από δικαστική απόφαση.

3. Κατάταξη σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004

Επιλέξτε «Κατάταξη σε θέση Ι.Δ.Α.Χ. σύμφωνα με το Π.Δ. 164/2004» στις περιπτώσεις προσωπικού που κατατάσσεται σε οργανική θέση με σύμβαση  εργασίας αορίστου χρόνου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Προεδρικό Διάταγμα 164/2004 και το άρθρο 1 του Ν.3320/2005.

4. Μεταφορά από Ν.Π.Ι.Δ.

Επιλέξτε «Μεταφορά από Ν.Π.Ι.Δ.» στην περίπτωση υπαλλήλου που μεταφέρεται από Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου στην υπηρεσία σας αλλά έχει απογραφεί στο παρελθόν. Μετά την εισαγωγή τυπώνετε και τη αντίστοιχη βεβαίωση της παρ. 9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011.

5. Μετάταξη

Επιλέξτε το λόγο αυτό στις περιπτώσεις μετάταξης δημοσίων υπαλλήλων καθώς και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου από και προς υπηρεσίες του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού. Επίσης, ο λόγος αυτός επιλέγεται σε περιπτώσεις εισαγωγής στο Μητρώο υπαλλήλων που προέρχονται από κατάργηση ή συγχώνευση Ν.Π.Δ.Δ., όπως είναι η περίπτωση των Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων που καταργούνται και συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ.

6. Μετακίνηση

Ο λόγος αυτός επιλέγεται σε περιπτώσεις όπως είναι η μετακίνηση υπαλλήλου από μία Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη της ίδιας Περιφέρειας (αρ. 245 Ν.3852/2010) ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ οργανικών μονάδων του ίδιου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία της απογραφής.

7. Μετάθεση

Επιλέξτε «Μετάθεση» σε περιπτώσεις μισθοδοτούμενων που μετατίθενται στην υπηρεσία σας από άλλη περιφερειακή υπηρεσία (π.χ. μετάθεση από μία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη Διεύθυνση). Επισημαίνεται ότι, δεν καταχωρείται στα στοιχεία της απογραφής η μετάθεση υπαλλήλων μεταξύ περιφερειακών υπηρεσιών φορέων που, αρμόδιος για την υπαγωγή του προσωπικού είναι ο προϊστάμενος Διοικητικού / Προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας {π.χ. προϊστάμενος Διεύθυνσης Προσωπικού  Δ.Ο.Υ. (Δ2)}.

8. Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου

Επιλέξτε «Προσθήκη υπάρχοντος υπαλλήλου» μόνο σε περιπτώσεις μισθοδοτούμενων που τους υπαγάγετε στην Διεύθυνση σας και δεν είναι νέα πρόσληψη ή μετακίνηση/μετάθεση/μετάταξη. Αφορά υπαγωγή υπαλλήλων που ενώ είχαν απογραφεί τον Ιούλιο του 2010, δεν είχαν υπαχθεί ποτέ σε Διεύθυνση Προσωπικού.