Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Άρθρα

Λόγοι διαγραφής από το μητρώο μισθοδοτούμενων

Ποια από της παραπάνω ενέργειες επιλέγω σε κάθε περίπτωση;

I. Διαγραφή από το Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων

Επιλέξτε ως ενέργεια την «Διαγραφή από το Μητρώο Ενεργών Υπαλλήλων» για μισθοδοτούμενους που διαγράφονται από το Μητρώο και δεν έχουν πλέον ενεργή σχέση εργασίας με το δημόσιο.

Στη συνέχεια, εφόσον πρόκειται για τακτικό προσωπικό, προβείτε στην έκδοση της βεβαίωσης που προβλέπεται στην παρ. 9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011).

1. Απόλυση λόγω ορίου ηλικίας και 35ετίας

Ο λόγος αυτός επιλέγεται για προσωπικό που απολύεται από την υπηρεσία λόγω συμπλήρωσης του ανώτατου ορίου ηλικίας και ετών υπηρεσίας (σύμφωνα με τον Υπαλληλικό Κώδικα Ν.3528/2007, όπως ισχύει ή άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις περί απόλυσης λόγω συμπλήρωσης ορίου ηλικίας και ετών υπηρεσίας).

2. Παραίτηση λόγω συνταξιοδότησης

Επιλέξτε την τιμή αυτή για προσωπικό που παραιτείται από την υπηρεσία προκειμένου να συνταξιοδοτηθεί.

3. Παραίτηση

Επιλέξτε την τιμή αυτή για το προσωπικό που παραιτείται από την υπηρεσία για οποιονδήποτε λόγο πλην της συνταξιοδότησης.

4. Προσυνταξιοδοτική διαθεσιμότητα

Η τιμή αυτή αφορά το προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 33 του Ν.4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).

5. Εφεδρεία

Η τιμή αυτή αφορά το προσωπικό που εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 34 του Ν. 4024/2011 (ΦΕΚ 226/Α΄).

6. Λήξη Σύμβασης ή Θητείας

Επιλέξτε την τιμή αυτή μετά τη λήξη της διάρκειας της σύμβασης εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ή της σύμβασης μίσθωσης έργου, ή της θητείας του απογεγραμμένου.

7. Αυτοδίκαιη έκπτωση λόγω ποινικής καταδίκης

Επιλέξτε την τιμή αυτή στις περιπτώσεις του άρθρου 149 Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 όπως ισχύει) ή άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων περί αυτοδίκαιης έκπτωσης λόγω ποινικής καταδίκης.

8. Απόλυση λόγω ακαταλληλότητας κατά το άρθρο 95 του Υπαλληλικού Κώδικα

Επιλέξτε την τιμή αυτή στις περιπτώσεις του άρθρου 95 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 όπως ισχύει) ή άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων περί απόλυσης λόγω ακαταλληλότητας.

9. Διαγραφή λόγω θανάτου

Επιλέξτε την τιμή αυτή στις περιπτώσεις διαγραφής λόγω θανάτου.

10. Απόλυση λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης

Επιλέξτε την τιμή αυτή στις περιπτώσεις απόλυσης υπαλλήλου από την υπηρεσία λόγω επιβολής της ποινής οριστικής παύσης.

11. Απόλυση για σωματική ή πνευματική ανικανότητα

Η τιμή αυτή επιλέγεται στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 152 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 όπως ισχύει) ή σε άλλες γενικές ή ειδικές διατάξεις περί απόλυσης λόγω σωματικής ή πνευματικής ανικανότητας.

12. Αυτεπάγγελτη αποστρατεία με πρωτοβουλία της Υπηρεσίας

Η τιμή αυτή αφορά το ένστολο προσωπικό.

13. Απόταξη

Η τιμή αυτή αφορά το ένστολο προσωπικό.

14. Έκπτωση λόγω απώλειας ιθαγένειας

Επιλέξτε την τιμή αυτή στις περιπτώσεις του άρθρου 151 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 όπως ισχύει) ή άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων περί έκπτωσης λόγω απώλειας της ιθαγένειας.

15. Διαγραφή λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας

Επιλέξτε «Διαγραφή λόγω μη ανάληψης υπηρεσίας» για μισθοδοτούμενους που εισάγατε στο Μητρώο για να εκδώσετε την σχετική βεβαίωση πρόσληψης ή διορισμού και τελικά δεν αποδέχθηκαν το διορισμό ή δεν ανέλαβαν καθήκοντα.

16. Λοιπές Περιπτώσεις

Επιλέξτε «Λοιπές περιπτώσεις» για μισθοδοτούμενους που θέλετε να διαγράψετε και δεν εντάσσονται σε καμία από τις παραπάνω αιτιολογίες. Παρακαλούμε υποβάλλεται πριν ηλεκτρονικό αίτημα και ζητήστε την προσθήκη στις αιτιολογίες, του λόγου που επιθυμείτε.
II. Αποδέσμευση από Διεύθυνση Προσωπικού

Επιλέξτε ως ενέργεια την «Αποδέσμευση από Διεύθυνση Προσωπικού» για μισθοδοτούμενους τους οποίους θέλετε να αποδεσμεύσετε από την Διεύθυνσή σας έτσι ώστε να υπαχθούν σε άλλη Διεύθυνση.

1.Μετάταξη

Επιλέξτε το λόγο αυτό στις περιπτώσεις μετάταξης δημοσίων υπαλλήλων, καθώς και προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου, από και προς υπηρεσίες του δημοσίου, Ν.Π.Δ.Δ. και Ο.Τ.Α α’ και β’ βαθμού. Επίσης, ο λόγος αυτός επιλέγεται σε περιπτώσεις αποδέσμευσης υπαλλήλων καταργούμενων ή συγχωνευόμενων φορέων, όπως είναι η περίπτωση των Ν.Π.Δ.Δ. των Δήμων που καταργούνται και συγχωνεύονται σε ένα ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ.

2. Μετακίνηση

Ο λόγος αυτός επιλέγεται σε περιπτώσεις όπως είναι η μετακίνηση υπαλλήλου από μία Περιφερειακή Ενότητα σε άλλη της ίδιας Περιφέρειας (αρ. 245 Ν.3852/2010) ή άλλες παρόμοιες περιπτώσεις. Υπενθυμίζεται ότι οι μετακινήσεις υπαλλήλων μεταξύ οργανικών μονάδων του ίδιου Υπουργείου ή Ν.Π.Δ.Δ. ή Ο.Τ.Α. δεν αποτυπώνονται στα στοιχεία της απογραφής.

3. Μετάθεση

Επιλέξτε «Μετάθεση» σε περιπτώσεις μισθοδοτούμενων που μετατίθενται σε άλλη περιφερειακή υπηρεσία του φορέα σας (π.χ. μετάθεση από μία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε άλλη Διεύθυνση). Επισημαίνεται ότι, δεν καταχωρείται στα στοιχεία της απογραφής η μετάθεση υπαλλήλων μεταξύ περιφερειακών υπηρεσιών φορέων που, αρμόδιος για την υπαγωγή του προσωπικού είναι ο προϊστάμενος Διοικητικού / Προσωπικού της κεντρικής υπηρεσίας {π.χ. προϊστάμενος Διεύθυνσης Προσωπικού  Δ.Ο.Υ. (Δ2)}.

4. Διαγραφή λόγω λανθασμένης εισαγωγής

Επιλέξτε «διαγραφή λόγω λανθασμένης εισαγωγής» μόνο σε περιπτώσεις μισθοδοτούμενων που τους υπαγάγετε στην Διεύθυνση σας από λάθος και δεν ανήκαν ποτέ σε εσάς.

5. Αυτοδίκαιη παραίτηση λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο δημόσιο

Επιλέξτε αυτή την τιμή στις περιπτώσεις που ο υπάλληλος αποδέχεται άλλη θέση στο δημόσιο και παραιτείται αυτοδίκαια, όπως προβλέπεται στην παρ. 3 του άρθρου 35 του Υπαλληλικού Κώδικα (Ν.3528/2007 όπως ισχύει) ή άλλων γενικών ή ειδικών διατάξεων περί αυτοδίκαιης παραίτησης λόγω αποδοχής άλλης θέσης στο δημόσιο.