Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Άρθρα

Οδηγίες έκδοσης των πιστοποιητικών κατά την εκπαίδευση των υπαλλήλων των ΚΕΠ

Παρακάτω περιγράφονται οι οδηγίες για την επιτυχή έκδοση των προσωπικών ψηφιακών πιστοποιητικών κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης των υπαλλήλων των ΚΕΠ. 

Οδηγίες για τους υπαλλήλους των ΚΕΠ - εκπαιδευόμενους

Οι υπάλληλοι των ΚΕΠ, θα πρέπει στο σεμινάριο να:

α) Να έχουν προσωπικό e-mail ΚΕΠ. Στην περίπτωση που δεν έχουν θα πρέπει να ανοίξουν σχετικό αίτημα και να προμηθευτούν εγκαίρως e-mail, πριν το σεμινάριο.

β) Να φέρουν μαζί τους επικυρωμένη φωτοτυπία αστυνομικής ταυτότητας

γ) Να φέρουν μαζί τους Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση υπογεγγραμένη με το γνήσιο της υπογραφής τους

Όλα τα παραπάνω τα παραδίδουν στον εισηγητή του σεμιναρίου για τα ψηφιακά πιστοποιητικά.

δ) Να φέρουν μαζί τους την ΑΔΔΥ και τον αντίστοιχο φάκελο PIN/PUK (εφόσον διαθέτουν - αν δεν διαθέτουν, θα προμηθευτούν έξυπνη κάρτα κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου). Θα πρέπει να σημειωθεί ο σειριακός αριθμός της έξυπνης κάρτας στην Αίτηση - υπεύθυνη δήλωση (βήμα γ)

ε) Κατά την διάρκεια του σεμιναρίου θα πρέπει να συμπληρώσουν την σχετική φόρμα με τα στοιχεία τους
 
στ) Ο υπάλληλος θα πρέπει να να συμπληρώσει το σχετικό έντυπο παράδοσης - παραλαβής για να παραλάβει το σχετικό υλικό (έξυπνη κάρτα και καρτα-ανάγνωστη) στην περίπτωση που δεν διαθέτει. Εφόσον διαθέτει έξυπνη κάρτα και τον αντίστοιχο φάκελο PIN/PUK, δεν απαιτείται το συγκεκριμένο βήμα.
 
Σημαντικό 1: Για οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικά με τα ψηφιακά πιστοποιητικά μπορείτε να απευθύνετε σχετικό αίτημα.
Σημαντικό 2: Για πληροφορίες που αφορούν τη δημιουργία σχετικού αιτήματος μπορείτε να δείτε το εγχειρίδιο για το σύστημα.υποστήριξης. 
Σημαντικό 3: Μπορείτε να συμβουλευτείτε τις σχετικές οδηγίες για την εφαρμογή διαχείρισης υποθέσεων.