Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων

Ηλεκτρονικό Αρχείο και Ψηφιοποίηση εγγράφων

 Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 44/Α'/25.02.2014 και με το ΠΔ 25/2014   καθορίζονται οι διαδικασίες ψηφιοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και το ηλεκτρονικό αρχείο