Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Θεματικό εργαστήριο για το ΠΠΔΔΤ

Πλαίσιο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης / Πλαίσιο Πιστοποίησης Δημόσιων Διαδικτυακών Τόπων

Ημερομηνία (26-27/1/2012)


Τόπος Διενέργειας ΕΚΔΔΑΘΕΜΑΤΑ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ

Το εργαστήριο για το Πλαίσιο Πιστοποίησης Διαδικτυακών Τόπων ξεκίνησε την Πέμπτη 26 Ιανουαρίου το απόγευμα, με γνωριμία των συμμετεχόντων Το κάθε μέλος του στρογγυλού τραπεζιού παρουσίασε συνοπτικά ποιος είναι, σε ποιος φορέα ανήκει, και την συνοπτική θέση του επί του Πλαισίου.

Τοποθετήσεις

Κατά την διάρκεια του στρογγυλού τραπεζιού, δόθηκε η ευκαιρία στους συμμετέχοντες να τοποθετηθούν και να εκφράσουν τις απόψεις τους.

  1. Aπό το Πανεπιστήμιο Αιγαίου προτάθηκε την δημιουργία template site που θα χρησιμοποιείται για την γρήγορη και ομοιόμορφη υλοποίηση διαδικτυακών τόπων.

  2. Από την Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία, αναφέρθηκε ότι τα περισσότερα δημόσια sites, συμπεριλαμβανομένων της Διαύγειας και του Ερμή, δεν είναι προσβάσιμα από τα άτομα με ειδικές ανάγκες.

Θέμα: [ΚΠ.1] 

Εκπρόσωπος από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, έκανε αναφορά στο [ΚΠ.1]. Πρότεινε να προστεθεί υπεύθυνος προστασίας δεδομένων, όπως ορίζεται στον νόμο της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης (Ν3979/2011). Επίσης ρώτησε αν το πλαίσιο αφορά και στα αρχεία δεδομένων.

Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε ότι η αρμοδιότητα αυτή καλύπτεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο, ο οποίος ορίζεται στο κείμενο του Πλαισίου, και δεν χρειάζεται προσθήκη ρόλου.

Θέμα: Πλήθος Κανόνων Πλαισίου 

Αναφέρθηκε ότι το μέγεθος του πλαισίου και το πλήθος των κανόνων καθιστά το πλαίσιο δύσκολα εφαρμόσιμο από όλους τους φορείς. Πρότεινε να μειωθεί στο μισό.

Υπήρχε η πρόταση ότι είναι εφικτή η μετατροπή κανόνων από υποχρεωτικοί, σε προαιρετικοί ή υπό μελέτη.

Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε ότι το πλαίσιο πράγματι έχει πολλούς κανόνες και στην περαιτέρω συζήτηση θα γίνει προσπάθεια να αλλάξουν ή να διαγραφούν οι κανόνες που δεν κρίνονται χρήσιμοι.

Θέμα: [KΠ.19]

Προτάθηκε το 1ο σημείο του [ΚΠ.19], «όροι και προϋποθέσεις χρήσης», να μεταφερθεί στον [ΚΠ.13] ως υποχρεωτικό.

Θέμα: Περιττοί Κανόνες 

Προτάθηκε να φύγουν οι [ΚΠ20], [ΚΠ.23] [ΚΥ.33], ως αφηρημένα ή/και περιττά.

Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε όλοι αυτοί οι κανόνες να φύγουν και συμφωνήθηκε πως η συγκεκριμένη ενότητα πρέπει να καταρτιστεί από την αρχή.

Θέμα: [KY.99]

Έγινε η παρατήρηση να αφαιρεθεί ο [ΚΥ.99] γιατί δεν αφορά σε δικτυακούς τόπους.

Αναφέρθηκε ότι αφορά σε παλιά συστήματα, τον καιρό που ο καθένας είχε τοπικά τον server του, πως δεν ταιριάζει στο πλαίσιο και πως δεν χρειαζόμαστε αυτούς τους κανόνες.

Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε ο κανόνας αυτός να διαγραφεί.

Θέμα: [ΚΥ.30] 

Αναφέρθηκε να προστεθούν κανόνες που να υποχρεώνει τους διαδικτυακούς τόπους να ξεχωρίζουν τις υπηρεσίες προς πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς (κι ας είναι κενό, αν δεν υπάρχουν υπηρεσίες προς αυτούς).

Μετά από συζήτηση αποφασίστηκε να τροποποιηθεί ο [ΚΥ.30] και δίπλα στο 2ο σημείο που λέει «υπηρεσίες», να προστεθεί η παρένθεση «(διακριτά για πολίτες, επιχειρήσεις, φορείς/οργανισμοί)».

Θέμα: [ΚΥ.57], [ΚΠ.30], [ΚΜ.3]

Ο αντιπρόσωπος της Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπήρία, ζήτησε να αλλάξει ο κανόνας [ΚΥ.57], κι από αναφορά στην έκδοση 1, να αναφέρεται στην έκδοση 2. Επίσης ζήτησε το επίπεδο Α να γίνει ΑΑ, και το ΑΑ σε ΑΑΑ. Αντίστοιχα σε [ΚΠ.30] και [ΚΜ.3].

Μετά από συζήτηση, αποφασίστηκε ο κανόνας να αλλάξει και να αναφέρεται στην έκδοση 2. Δεν πάρθηκε απόφαση αναφορικά με την αλλαγή του Α σε ΑΑ και του ΑΑ σε ΑΑΑ.

Θέμα: Άτομα με Αναπηρία 

Επίσης, ζητήθηκε να προστεθούν οι κανόνες:

Αντιγραφή από τα σχόλια:

•    [ΚΥ.ΧΧ]: Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι και ηλεκτρονικές υπηρεσίες ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το de facto πρότυπο Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines ver 2.0), σε επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑ».

•    [ΚΠ.ΧΧ]: Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι και ηλεκτρονικές υπηρεσίες σε ειδικές περιπτώσεις (π.χ., υπηρεσίες προς αμεα) ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ συμμορφώνονται με το de facto πρότυπο Οδηγίες για την Προσβασιμότητα του Περιεχομένου του Ιστού, έκδοση 2.0 (Web Content Accessibility Guidelines ver 2.0), στο μέγιστο επίπεδο συμμόρφωσης «ΑΑΑ».

•    [ΚΠ.ΧΧ]: Οι δημόσιοι διαδικτυακοί τόποι και ηλεκτρονικές υπηρεσίες που προσφέρονται για χρήση από φορητές συσκευές, επιπλέον της ΚΥ.57, ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ λαμβάνουν υπόψη τις Βέλτιστες Πρακτικές του Κινητού Παγκοσμίου Ιστού (Mobile Web Best Practices 1.0).

•    [ΚΥ.ΧΧ]: Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο κάθε Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να μην απαιτείται η χρήση συγκεκριμένου φυλλομετρητή Ιστού για την πρόσβαση σε αυτά. Κάθε ΔΔΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ είναι προσβάσιμος τουλάχιστον με Internet Explorer (έκδοση 7) και Mozilla Firefox (έκδοση 2).

•    [KΠ.ΧΧ]: Οι προσφερόμενες υπηρεσίες και το περιεχόμενο κάθε Δημόσιου Διαδικτυακού Τόπου ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ αναπτύσσεται με τέτοιο τρόπο ώστε να είναι προσβάσιμο από φορητές συσκευές όπως PDAs και κινητά τηλέφωνα με φυλλομετρητή Ιστού.

•    [ΚΥ.ΧΧ]: Ηλεκτρονικές υπηρεσίες που δεν εμπίπτουν στην κατηγορία διαδικτυακών τόπων ή διαδικτυακών εφαρμογών ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ τεκμηριώνουν αναλυτικά την εξασφάλιση της προσβασιμότητας βάσει διεθνών προτύπων και οδηγιών ανά περίπτωση.

•    [KΥ.ΧΧ] Κατά το στάδιο ανάπτυξης διαδικτυακών τόπων και υπηρεσιών, οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε στο προϊόν (ηλεκτρονική υπηρεσία ή περιεχόμενο) να αξιολογηθεί αναφορικά με τη συμμόρφωση με τις όποιες τεχνικές προδιαγραφές ηλεκτρονικής προσβασιμότητας με συστηματικό τρόπο προ της οριστικής του παραλαβής. Ο επανέλεγχος ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ πραγματοποιείται στην περίπτωση εκ νέου ανάπτυξης ή παρέλευσης τριετίας.

Το στρογγυλό τραπέζι δεν πήρε θέση επί του θέματος.

Θέμα: [ΚΥ.8], [ΚΠ.6], [ΚΥ.12]

Επίσης, έγινε πρόταση να διαγραφούν οι [ΚΥ.8], [ΚΠ.6] και [ΚΥ.12] γιατί πλέον δεν χρησιμοποιούνται οι ελληνικοί χαρακτήρες στα domain names.

Μετά από συζήτηση, συμφωνήθηκε να διαγραφούν.

Θέμα: [ΚΥ.13], [ΚΠ.9]

Ομοίως να τροποποιηθούν οι [ΚΥ.13] και [ΚΠ.9], να γίνουν πιο συγκεκριμένο το όριο στο μέγεθος, και να φύγουν οι περιττοί περιορισμοί.

Μετά από συζήτηση, συμφωνήθηκε οι δύο κανόνες να συνενωθούν σε έναν, και να γίνουν: «Τα ονόματα χώρου των δημοσίων διαδικτυακών τόπων ΠΡΕΠΕΙ NA είναι ως 60 χαρακτήρες  (συμπεριλαμβάνοντας το www και την όποια κατάληξη π.χ. .gr ή .gov.gr).»

Θέμα: [ΚΥ.38]

Έγινε πρόταση για αλλαγή της διατύπωσης του [ΚΥ.38] από «για εύλογο χρονικό διάστημα» σε «σύμφωνα με ό,τι προβλέπουν οι κείμενες διατάξεις».

Μετά από συζήτηση, συμφωνήθηκε η αλλαγή να γίνει.

Θέμα: Browsers

Έπειτα από κοινή πρόταση, συμφωνήθηκε να επικαιροποιηθεί η αναφορά στους υποστηριζόμενους browsers (Explorer 7, Firefox 3.6) και να προστεθούν οι Chrome 8 και Safari.

Θέμα: [ΚΠ.10], [ΚΥ.15], [ΚΥ.24], [ΚΥ.38], [ΚΥ.33], [ΚΥ.20], [ΚΥ.29], [ΚΥ.30], [ΚΥ.31], [ΚΥ.32], [ΚΥ.38]

Έπειτα από κοινή πρόταση, συμφωνήθηκε να διαγραφούν οι κανόνες [ΚΠ.10], [ΚΥ.15], [ΚΥ.24], [ΚΥ.38], [ΚΥ33], [ΚΥ20], [ΚΥ.38]. Επίσης να ενωθούν οι [ΚΥ.29]-[ΚΥ.30] και [ΚΥ.31]-[ΚΥ.32]. Στον [ΚΥ.32] θα πρέπει να αφαιρεθεί η αναφορά στο λογότυπο.

Θέμα: [ΚΥ.41], [ΚΥ.42]

Προτάθηκε να φύγουν οι [ΚΥ 41], [ΚΥ42], [ΚΥ.43].

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε οι ΚΥ.41 και ΚΥ.42 να εξεταστούν σε σχέση με το Πλαίσιο Διαλειτουργικότητας. Αν υπάρχουν εκεί, τότε να γίνει παραπομπή. Αλλιώς οι κανόνες θα πρέπει να είναι προαιρετικοί στο παράρτημα Ι.

Θέμα: [ΚΥ.44], [ΚΥ.45]

Προτάθηκε να αφαιρεθούν οι κανόνες ΚΥ.44 και ΚΥ.45. γιατί είναι προφανείς. Συμφωνήθηκε να αφαιρεθούν.

Θέμα: Αρχεία σε Ανοιχτά Πρότυπα

Προτάθηκε τα αρχεία να δίνονται σε μορφή ανοικτών προτύπων.

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε να προστεθεί σχετική μνεία στον [ΚΥ.69] ώστε να απαιτείται τα αρχεία να δίνονται σε όποια μορφή θέλει ο φορέας, αλλά αν αυτή είναι κλειστών προτύπων, τότε θα πρέπει να διατίθενται και σε μορφή ανοικτών προτύπων.

Θέμα: [ΚΜ.6], [ΚΜ.7]

Προτάθηκε να αλλάξουν οι [ΚΜ.6] και [ΚΜ.7] σε ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ ΝΑ.

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε να γίνει η αλλαγή.

Θέμα: [ΚΠ.46]

Προτάθηκε ο κανόνας [ΚΠ.46] να γίνει υποχρεωτικός.

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε να γίνει η αλλαγή.

Θέμα: [ΚΥ.29]

Συζητήθηκε να διαγραφεί η αναφορά στο σύντομο μήνυμα χαιρετισμού από το [ΚΥ.29] και συμφωνήθηκε να γίνει η διαγραφή.

Θέμα: [ΚΠ.49]

Συζητήθηκε να γίνει ο κανόνας [ΚΠ.49] υποχρεωτικός και συμφωνήθηκε ότι αυτός ο κανόνας δεν αφορά το τμήμα του πλαισίου που εξετάζουμε.

Θέμα: [ΚΥ.100], [ΚΠ.50], [ΚΥ.101], [ΚΠ.51], [ΚΥ.102]

Έπειτα από κοινή πρόταση και συζήτηση, συμφωνήθηκε να φύγουν οι  [ΚΥ.100], [ΚΠ.50], [ΚΥ.101], [ΚΠ.51], [ΚΥ.102] και να εξεταστεί η ανάγκη διαγραφής και των υπολοίπων κανόνων στην ενότητα αυτή.

Θέμα: Άδειες Χρήσης

Προτάθηκε το περιεχόμενο του κάθε διαδικτυακού τόπου να  δίνεται με άδεια creative commons.  Εναλλακτικό προτεινόμενο κείμενο θα ήταν “ To σύνολο των δεδομένων και μεταδεδομένων που διατίθενται από τους ΔΔΤ θα πρέπει να διατίθεται με εναρμονισμένες άδειες που δεν θέτουν περιορισμούς σε σχέση με την περαιτέρω χρήση, διάθεση και επαναχρησιμοποίηση τους πέραν της αναφοράς στην πηγή ή της παρόμοιας διανομής παραγώγων έργων.”

Έπειτα από συζήτηση, κι αφού λήφθηκε υπόψη ο κανόνας [ΚΥ.110], συμφωνήθηκε να γίνει η προτεινόμενη προσθήκη, με την βοήθεια νομικού.

Θέμα: Κίνδυνοι

Συζητήθηκε να διασφαλιστεί ότι οι παραδιδόμενες εφαρμογές δεν θα είναι ευάλωτες έναντι των δέκα επικρατέστερων κινδύνων που δημοσιεύονται από το OWASP - Open Web Application Security Project. Συγκεκριμένα από το OWASP top 10 που αναφέρεται στην σελίδα https://www.owasp.org/index.php/top_ten  του ίδιου του OWASP - από το http://www.gsis.gr/ggps/works/dimdiav/dialeitoyrg.html .  

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε να γίνει η προσθήκη.

Θέμα: [KY.98]

Συζητήθηκε να φύγει ο κανόνας [ΚΥ.98] γιατί καλύπτεται από το SLA.

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε ο κανόνας να διαγραφεί.

Θέμα: Πρόσβαση από search bots

Προτάθηκε να προστεθεί κανόνας που θα καθιστά όλο το περιεχόμενο προσβάσιμο από search bots. Αυτό σημαίνει, μεταξύ άλλων, πως δεν θα πρέπει να υπάρχει περιεχόμενο (μόνο σε) flash μορφή.

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε να γίνει η αλλαγή, αλλά αφού πρώτα δούμε με νομικό τους περιορισμούς του κανόνα αυτού - για παράδειγμα ίσως τα αποτελέσματα κάποιου διαγωνισμού να πρέπει να είναι προσβάσιμα για συγκεκριμένο διάστημα, αλλά να μην πρέπει να τα cashαρει μία μηχανή αναζήτησης.

Θέμα: [ΚΠ.42], [ΚΠ.44]

Συζητήθηκε η σημασία της αξιολόγησης του κάθε site. Πρότεινε οι [ΚΠ.42] και [ΚΠ.44] να γίνουν υποχρεωτικοί

Έπειτα από συζήτηση, συμφωνήθηκε να γίνει η αλλαγή.

Γενικές Παρατηρήσεις

  1. Δεν έχει νόημα η έκφραση «Πρέπει να αποφεύγεται».

  2. To πλαίσιο έχει πολλούς κανόνες και η μείωση του μεγέθους/πλήθους θα το καταστούσε πιο εύχρηστο.

  3. H ενότητα 7, που αφορά στην εικαστική παρουσίαση, χρειάζεται να ξαναγραφτεί. Είναι σημαντικό να διαγραφούν όλοι οι κανόνες που ούτως ή άλλως καλύπτονται από τα standards για accessibility των ατόμων με αναπηρία.

  4. Η ενότητα 5, που αφορά στην δομή και το περιεχόμενο, χρειάζεται να έχει μικρότερο μέγεθος.

  5. Να μελετηθεί η  ανάγκη προσθήκη ενότητας για τα Social Media.

  6. Να μελετηθεί η ανάγκη προσθήκης ενότητας ή ακόμα και εξειδικευμένου πλαισίου για αδειοδότηση και δημοσίων δεδομένων και δημοσίου περιεχομένου

  7. Αντί για «πολιτικές ασφάλειας» ή «πολιτική ασφάλειας», να χρησιμοποιείται ο όρος «πολιτική και σχέδιο ασφάλειας».

  8. Να αφαιρεθούν οι κανόνες που αφορούν στην υποδομή που φιλοξενεί τον διαδικτυακό τόπο, καθότι δεν αποτελούν αντικείμενο του πλαισίου αυτού.