Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Θεσμικό πλαίσιο για το Δίκτυο Δημοσίου Τομέα

Το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι ένα οριζόντιο έργο ιδιαίτερης σημασίας, η υποδομή του οποίου θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ (Επιχειρησιακά Προγράμματα Ψηφιακή Σύγκλιση και Διοικητική Μεταρρύθμιση). Το έργο αφορά 34.000 δημόσια κτίρια –σχεδόν το σύνολο των κτιρίων των Δημοσίων Φορέων- ενώ σήμερα καλύπτονται 4.500 κτίρια και αποτελεί τον στρατηγικό πυρήνα για τη συγκρότηση του Δικτύου Δημοσίου Τομέα (ΔΔΤ).

Υπογράφηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση (απόφαση αρ.10/2012/2280, ΦΕΚ 69/Β'/27.01.2012) των Υπουργείων Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών σχετικά με τον τρόπο λειτουργίας του Δικτύου Δημόσιου Τομέα (ΔΔΤ), καθώς και η προγραμματική συμφωνία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης με την Κοινωνία της Πληροφορίας ΑΕ, που θα ολοκληρώσει τις διαδικασίες της προκήρυξης και υλοποίησης του έργου. Δαπάνες που αφορούν την παροχή υπηρεσιών επικοινωνιών των φορέων της Γενικής Κυβέρνησης εξοφλούνται μέσω του Ενιαίου Συστήματος Πληρωμών (Ε.ΣΥ.Π.) και καθορίζονται από την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Α'/14/02.02.2012), σε συνέχεια αντίστοιχων σχετικών εγκυκλίων (ΥΑΠ/Φ.19.6/Γ/43/126/17.03.2010). Ειδικότερα θέματα που αφορούν τη διασφάλιση της ακεραιότητας δημόσιων τηλεφωνικών δικτύων και διαθεσιμότητας τηλεφωνικών υπηρεσιών σε σταθερές θέσεις, καθορίζονται από ειδικότερες διατάξεις (απόφαση αρ.153/2012/7560). 

Παράλληλα το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ έχει επιλεγεί ως έργο σημαντικής οικονομικής και τεχνολογικής αξίας (ΦΕΚ Β'/463/24.02.2012).

Επιπλέον, έχει ήδη υποβληθεί από την ΚτΠ ΑΕ σχετικό Τεχνικό Δελτίο για έγκριση της χρηματοδότησης του έργου από την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. «Ψηφιακή Σύγκλιση».

Τα κύρια οφέλη του έργου είναι ότι:

1. Συμβάλει σημαντικά στην περιστολή των δαπανών, μειώνοντας την ετήσια δαπάνη για τηλεπικοινωνίες κατά 50%. Σήμερα, το ετήσιο τηλεπικοινωνιακό κόστος των Δημοσίων Φορέων ξεπερνά τα 300 εκατομμύρια ευρώ, ενώ με τη λειτουργία του έργου θα μειωθεί σε 150 εκατομμύρια ευρώ περίπου. 

2. Αναβαθμίζει το βαθμό ευρυζωνικότητας.

3. Αναβαθμίζει και βελτιώνει τις παρεχόμενες υπηρεσίες, ενώ προσθέτει και νέες υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας, όπως η τηλεσυνεργασία και το video streaming.

ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Οι στόχοι του έργου επιτυγχάνονται μέσω της υλοποίησης των 5 δράσεων που ακολουθούν και οι οποίες αναλύονται σε 14 υποσυστήματα: 

Ακολουθεί περιγραφή του έργου: ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ – Περιγραφή

Το Δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ σχεδιάζεται να είναι η συνέχεια του δικτύου ΣΥΖΕΥΞΙΣ Ι το οποίο χρηματοδοτήθηκε στο πλαίσιο του Γ’ ΚΠΣ και προσφέρει δικτυακές υπηρεσίες σε 4.500 κτίρια φορέων του Ελληνικού Δημοσίου εδώ και 6 χρόνια (2006-2011).

Οι βασικοί στόχοι της υλοποίησης του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ είναι οι εξής:

1. Η ένταξη σε αυτό κάθε κτιρίου Δημόσιου Φορέα (εκτιμώνται σε 34.000 κτίρια, συμπεριλαμβανομένων των σχολείων) 2. H αναβάθμιση του βαθμού ευρυζωνικότητας του ΣΥΖΕΥΞΙΣ-Ι

3. H αναβάθμιση των υφιστάμενων υπηρεσιών

4. H παροχή νέων υπηρεσιών προστιθεμένης αξίας

Τα 34.000 προτεινόμενα κτίρια/ φορείς καλύπτουν σχεδόν το σύνολο των δημοσίων υπηρεσιών (με εξαίρεση το διαβαθμισμένο δίκτυο ΕΣΕΘΑ του Ελληνικού Στρατού και το δίκτυο NETVIS του Υπουργείου Εξωτερικών). Η κατανομή τους ανά εποπτεύων Υπουργείο και ανάλογα με το είδος των υπηρεσιών που θα λάβουν από το ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ, παρουσιάζεται στον πίνακα

Ακολουθεί το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.