Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Κατάλογος κτηρίων του ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ

Σε ακολουθία της διαβούλευσης για το έργο ΣΥΖΕΥΞΙΣ ΙΙ τα 34.000 περίπου κτίρια πρόσβασης που μετέχουν στο σχεδιασμό του έργου είναι τα εξής.