Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οδηγίες συμπλήρωσης Μητρώου «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης»

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ & ΕΠΕΞΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ "ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ"

Στη θέση Α/Α αναγράφεται αυτόματα ο Αύξων Αριθμός εγγραφής στο μητρώο «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης».

 

Α. Στον πίνακα Εξοπλισμός καταχωρούνται τα στοιχεία σχετικά με τον εξοπλισμό (υλικό ΤΠΕ) που διαθέτει ο φορέας.

Ειδικότερα:

 1. Στη θέση Είδος Εξοπλισμού επιλέγεται η κατηγορία του υλικού.
 2. Στη θέση Κατασκευαστής σημειώνεται η εταιρία παραγωγής του υλικού (π.χ. CISCO, DELL, HP, IBM, OriginalEquipmentManufacturing– OEM, κ.λπ.).
 3. Στη θέση Μοντέλο σημειώνεται το όνομα που χαρακτηρίζει τη συγκεκριμένη συσκευή εξοπλισμού (π.χ. Cisco Catalyst 2970G – 24TS24).
 4. Στη θέση Έτος Κτήσης σημειώνεται το έτος προμήθειας του υλικού. (π.χ. 2010).
 5. Στη θέση Ποσότητα επιλέγεται ο αριθμός τεμαχίων του υλικού που διαθέτει ο φορέας.
 6. Η θέση Εν Λειτουργία επιλέγεται εάν ο εξοπλισμός είναι λειτουργικός (είναι σε παραγωγική λειτουργία ή μπορεί να χρησιμοποιηθεί ανά πάσα στιγμή) ή δεν επιλέγεται στην περίπτωση που το υλικό δεν λειτουργεί (εξαιτίας βλάβης).
 7. Η θέση Εν Χρήσει επιλέγεται εάν ο εξοπλισμός είναι σε παραγωγική λειτουργία (ή γενικότερα εάν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη του φορέα) ή δεν επιλέγεται στην περίπτωση που το υλικό βρίσκεται αποθηκευμένο απλώς για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες του φορέα.
 8. Η θέση Σύμβαση Συντήρησης επιλέγεται εάν ο εξοπλισμός καλύπτεται από κάποια σύμβαση συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης.
 9. Στη θέση Πέρας Σύμβασης επιλέγεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης του εξοπλισμού.
 10. Στη θέση Πρόσθετα Στοιχεία σημειώνονται παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με το υλικό. (π.χ. αριθμός CPUκαι μνήμη στον εξυπηρετητή, αριθμός θυρών στο Switch, χωρητικότητα στο Storage, κ.λπ.).

 

Β. Στον πίνακα Έτοιμο Λογισμικό καταχωρούνται τα στοιχεία σχετικά με το εμπορικό λογισμικό ή με το ελεύθερο λογισμικό/ λογισμικό ανοιχτού κώδικα που διαθέτει ο φορέας.

Ειδικότερα:

 1. Στη θέση Είδος Λογισμικού επιλέγεται ο τύπος του λογισμικού.
 2. Στη θέση Κατασκευαστής σημειώνεται η εταιρία ανάπτυξης του λογισμικού (π.χ. ADOBE, MICROSOFT, MOZILLA, ORACLE, SYMANTEC, κ.λπ.).
 3. Στη θέση Ονομασία Λογισμικού σημειώνεται το όνομα και η έκδοση του προϊόντος λογισμικού (π.χ. AdobeReader 10.1.3, WindowsXPSP3 Professional, Apache Open Office 4.0.1, TeamViewer 9, κ.λπ.).
 4. Στη θέση Κατηγορία Λογισμικού επιλέγεται ο τρόπος διάθεσης του λογισμικού (εμπορικό, εμπορικό με δυνατότητα δωρεάν αναβάθμισης, ελεύθερο, ανοιχτού κώδικα, συνδρομητική υπηρεσία – SaaS).
 5. Στη θέση Ποσότητα επιλέγεται ο αριθμός προϊόντων του συγκεκριμένου λογισμικού που διαθέτει ο φορέας.
 6. Στη θέση Αριθμός Αδειών Χρήσης επιλέγεται ο συνολικός αριθμός αδειών πρόσβασης τελικών χρηστών, οι οποίοι έχουν δικαίωμα να χρησιμοποιήσουν το συγκεκριμένο λογισμικό.
 7. Στη θέση Κατηγορία Άδειας Χρήσης σημειώνεται το είδος της άδειας χρήσης του λογισμικού (π.χ. GPL, LGPL, BSD, Volume License, κ.λπ.).
 8. Στη θέση Έτος Κτήσης σημειώνεται το έτος απόκτησης/ προμήθειας/ εγκατάστασης του συγκεκριμένου προϊόντος λογισμικού.
 9. Η θέση Εν Χρήσει επιλέγεται εάν το λογισμικό είναι σε παραγωγική λειτουργία (ή γενικότερα εάν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη του φορέα) ή δεν επιλέγεται στην περίπτωση που το λογισμικό δεν χρησιμοποιείται και υπάρχει απλώς διαθέσιμο για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες του φορέα.
 10. Η θέση Σύμβαση Συντήρησης επιλέγεται εάν το λογισμικό καλύπτεται από κάποια σύμβαση συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης.
 11. Στη θέση Πέρας Σύμβασης επιλέγεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης του έτοιμου λογισμικού.
 12. Στη θέση Πρόσθετα Στοιχεία σημειώνονται παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με το έτοιμο λογισμικό (π.χ. εάν το λογισμικό είναι ενημερωμένο (updated), ποια είναι η εφαρμοσμένη πολιτική ενημέρωσης του λογισμικού (αυτόματη κεντρική ενημέρωση ή μετά από επιλογή του χρήστη) στο φορέα, δυνατότητα λήψης ενημερώσεων (updates), δυνατότητα αναβάθμισης του λογισμικού σε νεότερες εκδόσεις, κ.λπ.).

 

Γ. Στον πίνακα Εφαρμογές/ Υπηρεσίες καταχωρούνται τα στοιχεία σχετικά με τις εφαρμογές και τα συστήματα πληροφορικής, καθώς και τις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που διαθέτει και παρέχει ο φορέας.

Ειδικότερα:

 1. Στη θέση Ονομασία Συστήματος σημειώνεται το όνομα του πληροφοριακού συστήματος (π.χ. Ermis, Taxis, ΣΗΛΥΑ, e-justice, Police--Line, κ.λπ.).
 2. Στη θέση Ονομασία Υποσυστήματος σημειώνεται το χαρακτηριστικό όνομα του υποσυστήματος (π.χ. υποσύστημα PKIτου συστήματος Ermis, Πρωτόκολλο/ Σύστημα Ηλεκτρονικής Αρχειοθέτησης του συστήματος Taxis, κ.λπ.).
 3. Στη θέση Επιχειρησιακή Σκοπιμότητα επιλέγεται ο τομέας πολιτικής/ αντικείμενο του υποσυστήματος (Πληροφορική και Επικοινωνίες, Οικονομικά/ Φορολογικά, κ.λπ.).
 4. Η θέση Ίδια Μέσα επιλέγεται στην περίπτωση που η εφαρμογή έχει αναπτυχθεί από στελέχη του φορέα.
 5. Στη θέση Αριθμός Αδειών Χρήσης επιλέγεται ο αριθμός αδειών χρήσης που διαθέτει ο φορέας για τη λειτουργία του υποσυστήματος. Δηλαδή, είναι ο αριθμός χρηστών οι οποίοι έχουν δικαίωμα πρόσβασης και χρήσης της συγκεκριμένης εφαρμογής.
 6. Στη θέση Κατηγορία Άδειας Χρήσης σημειώνεται το είδος της άδειας χρήσης του λογισμικού (π.χ. GPL, LGPL, BSD, Volume License, κ.λπ.).
 7. Η θέση Πνευματικά Δικαιώματα επιλέγεται στην περίπτωση που ο φορέας έχει στην κατοχή του τα πνευματικά δικαιώματα, τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση για την πλήρη αξιοποίηση της εφαρμογής.
 8. Στη θέση Είδος Υπηρεσίας επιλέγεται η κατηγορία της ηλεκτρονικής υπηρεσίας (GovernmenttoCitizen - G2C, GovernmenttoBusiness - G2B, GovernmenttoEmployee - G2E, GovernmenttoGovernment - G2G, Εσωτερικής Χρήσης).
 9. Στη θέση Ιστοσελίδα (URL) σημειώνεται ο σύνδεσμος στον οποίο είναι διαθέσιμη η εφαρμογή/ υποσύστημα (π.χ. Ermis: http://www.ermis.gov.gr , Ermis– BackOffice: http://ekep.ermis.gov.gr/kepbo/login.jsp , Ermis – PKIRepository: https://pki.ermis.gov.gr/repository.html).
 10. Η θέση Κοινή Χρήση επιλέγεται στην περίπτωση που υπάρχει η δυνατότητα αξιοποίησης της εφαρμογής/ υποσυστήματος από τρίτους. Για παράδειγμα, εάν ο φορέας έχει τη δυνατότητα να αναδιανέμει αντίγραφα της εφαρμογής/ υποσυστήματος για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα.
 11. Η θέση Παραγωγική Λειτουργία επιλέγεται εάν η εφαρμογή/ υποσύστημα αξιοποιείται από το φορέα (ή γενικότερα εάν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη) ή δεν επιλέγεται στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται και υπάρχει απλώς διαθέσιμη για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες του οργανισμού.
 12. Η θέση Σύμβαση Συντήρησης επιλέγεται εάν η εφαρμογή/ υποσύστημα καλύπτεται από κάποια σύμβαση συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης.
 13. Στη θέση Πέρας Σύμβασης επιλέγεται η ημερομηνία λήξης της σύμβασης συντήρησης/ τεχνικής υποστήριξης της εφαρμογής/ υποσυστήματος.
 14. Στη θέση Πρόσθετα Στοιχεία σημειώνονται παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με την εφαρμογή/ υποσύστημα (π.χ. εάν ο φορέας μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα αυτού για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, κ.λπ.).

 

Δ. Στον πίνακα Μητρώα καταχωρούνται τα στοιχεία σχετικά με τα μητρώα και τα σύνολα δεδομένων που διαθέτει και παρέχει ο φορέας.

Ειδικότερα:

 1. Στη θέση Είδος Μητρώου σημειώνεται η κατηγορία του μητρώου (φυσικών προσώπων, νομικών προσώπων/ οργανισμών, ακινήτων όπως για παράδειγμα το κτηματολόγιο, κινητών όπως για παράδειγμα το νηολόγιο, κ.λπ.).
 2. Στη θέση Ονομασία Μητρώου σημειώνεται το χαρακτηριστικό όνομα του μητρώου. Η ύπαρξη ενός μητρώου προϋποθέτει την ανάπτυξη μίας εφαρμογής η οποία επιτρέπει τη διαχείριση του περιεχομένου του. Κατά συνέπεια, το χαρακτηριστικό όνομα του μητρώου θα πρέπει να ταυτίζεται με το αντίστοιχο όνομα του συστήματος ή υποσυστήματος που καταχωρείται στον πίνακα Εφαρμογές/ Υπηρεσίες.

  Σημαντική παρατήρηση

  Η ονομασία του μητρώου θα πρέπει να ταυτίζεται με την ονομασία του αντίστοιχου συστήματος ή υποσυστήματος στον πίνακα Εφαρμογές/ Υπηρεσίες.

 3. Στη θέση Επιχειρησιακή Σκοπιμότητα επιλέγεται ο τομέας πολιτικής/ αντικείμενο του μητρώου (Πληροφορική και Επικοινωνίες, Οικονομικά/ Φορολογικά, κ.λπ.).
 4. Στη θέση Πρωτεύον Κλειδί σημειώνεται το στοιχείο μοναδιαίας ταυτοποίησης των εγγραφών του μητρώου (π.χ. ο ΑΔΤ, το ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ, ο ΑΔΑ, κ.λπ.).
 5. Στη θέση Αριθμός Εγγραφών επιλέγεται ο αριθμός των οντοτήτων που αποτελούν τον πληθυσμό του μητρώου.
 6. Η θέση Πνευματικά Δικαιώματα επιλέγεται στην περίπτωση που ο φορέας έχει στην κατοχή του τα πνευματικά δικαιώματα, τον πηγαίο κώδικα και την αναγκαία τεκμηρίωση για την πλήρη αξιοποίηση του περιεχομένου του μητρώου.
 7. Η θέση Κοινή Χρήση επιλέγεται στην περίπτωση που το μητρώο μπορεί να αξιοποιηθεί από τρίτους. Για παράδειγμα, εάν ο φορέας μπορεί να διαθέσει το μητρώο του για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα.
 8. Η θέση Παραγωγική Λειτουργία επιλέγεται εάν το μητρώο αξιοποιείται από το φορέα (ή γενικότερα εάν καλύπτει κάποια συγκεκριμένη επιχειρησιακή ανάγκη) ή δεν επιλέγεται στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται και υπάρχει απλώς διαθέσιμο για να καλύψει μελλοντικές ανάγκες του φορέα.
 9. Η θέση Διάθεση ως Ανοικτά Δεδομένα επιλέγεται εάν το περιεχόμενο του μητρώου διατίθεται ήδη από το φορέα ως ανοικτά δεδομένα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φορέας στη θέση Πρόσθετα Στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώσει ρητά και ειδικά την εξαίρεση αυτή.
 10. Η θέση Δυνατότητα Διάθεσης ως Ανοικτά Δεδομένα επιλέγεται εάν το περιεχόμενο του μητρώου μπορεί να διατεθεί από το φορέα ως ανοικτά δεδομένα. Σε αντίθετη περίπτωση, ο φορέας στη θέση Πρόσθετα Στοιχεία θα πρέπει να τεκμηριώσει ρητά και ειδικά την εξαίρεση αυτή.
 11. Στη θέση Πρόσθετα Στοιχεία σημειώνονται παρατηρήσεις και σχόλια αναφορικά με την εφαρμογή/ υποσύστημα (π.χ. εάν ο φορέας μπορεί να μελετά τον τρόπο λειτουργίας του προϊόντος λογισμικού, να το προσαρμόζει στις ανάγκες του, να αναδιανέμει αντίγραφα αυτού για οποιονδήποτε σκοπό και σε οποιονδήποτε, ιδίως μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα, να βελτιώνει και να δημοσιεύει ή διαθέτει με οποιονδήποτε τρόπο τις βελτιώσεις του προϊόντος λογισμικού που έχει επιφέρει σε οποιονδήποτε, κ.λπ.).

 

Μπορείτε επίσης να λάβετε σε αρχείο τις Οδηγίες συμπλήρωσης Μητρώου «Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης» πατώντας pdfΕΔΩ.