Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διεκπεραίωση των διαδικασίων της οδηγίας μέσω του ηλεκτρονικού ΕΚΕ

Διεκπεραίωση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας εξ’ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. (ERMIS – EU-GO: www.eu-go.gr).

1.Για την υποβολή της αίτησης και των δικαιολογητικών, ο ενδιαφερόμενος συνδέεται στην πύλη του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε., είτε μέσω λογαριασμού που διαθέτει στον ΕΡΜΗ, είτε κατόπιν εγγραφής στο διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε.

2.Ο ενδιαφερόμενος αναζητεί την διαδικασία μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού ΕΚΕ www.eu-go.gr όπως περιγράφεται στο Παράρτημα Ι «οδηγίες αναζήτησης διαδικασιών στο Ε.Κ.Ε.»  και συνδέεται σε αυτή.

3.Ο ενδιαφερόμενος εντοπίζει την διαδικασία που τον ενδιαφέρει και κατεβάζει το έντυπο υποβολής το οποίο συμπληρώνει και στη συνέχεια υπογράφει με χρήση της ηλεκτρονικής υπογραφής του.

4.Ο ενδιαφερόμενος επιλέγει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η σελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησης/ αναγγελίας/ δήλωση.

5.Ο ενδιαφερόμενος συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα που εμφανίζεται και επισυνάπτει το υπογεγραμμένο σύμφωνα με το βήμα 4 έντυπο υποβολής καθώς και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δικαιολογητικά μπορούν να είναι είτε ηλεκτρονικά πρωτότυπα, είτε αντίγραφα αυτών, ή έντυπων πρωτοτύπων, εφόσον παράγονται με χρήση ΤΠΕ σύμφωνα με το άρθρο 14 του ν. 3979/2011, είτε απλά ηλεκτρονικά αντίγραφα, εφόσον συνοδεύονται από υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερόμενου η οποία βεβαιώνει την ακρίβεια των στοιχείων, σύμφωνα με το την παρ. 6, αρθ. 16 του Ν. 3345/2005.

6.Εάν απαιτείται πληρωμή παραβόλων αυτή γίνεται στον λογαριασμό της Τράπεζας της Ελλάδος που αναφέρεται στην σελίδα του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. με τη χρήση του κωδικού πληρωμής που εμφανίζεται στην φόρμα υποβολής. Η πληρωμή γίνεται με όποιον τρόπο θεωρεί πρόσφορο ο ενδιαφερόμενος και το αποδεικτικό πληρωμής, είτε ηλεκτρονικό είτε ψηφιοποιημένο αντίγραφό του, το αναρτά ο ενδιαφερόμενος στη φόρμα υποβολής.

7.Ο ενδιαφερόμενος έχει τη δυνατότητα να αποθηκεύσει την φόρμα υποβολής για να την επεξεργαστεί αργότερα και να υποβάλει την αίτηση σε δεύτερο χρόνο, εφόσον το επιθυμεί.

8.Ο ενδιαφερόμενος υποβάλει το αίτημα και λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΈΡΜΗΣ΄ το οποίο φέρει την ημερομηνία και ώρα υποβολής. Από την ημερομηνία έκδοσης του αποδεικτικού υποβολής ξεκινά η προβλεπόμενη προθεσμία σιωπηρής έγκρισης, εφόσον ο φάκελος που υποβλήθηκε ηλεκτρονικά στο ΕΚΕ είναι πλήρης.

9.Το αίτημα του ενδιαφερόμενου δρομολογείται από το ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. σε ένα από τα φυσικά ΚΕΠ – Ε.Κ.Ε., αναλόγως της περιοχής που επέλεξε ο ενδιαφερόμενος κατά την υποβολή του αιτήματός του.

10.Ο ενδιαφερόμενος παρακολουθεί την υπόθεση που έχει υποβάλει στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. στον ειδικό χώρο (e-Αιτησεις) και ενημερώνεται για οποιαδήποτε μήνυμα λάβει από το Ε.Κ.Ε. ή το φορέα σχετικά με την έκβαση του φακέλου του.

 Τα επόμενα βήματα του εκτελούνται στο ΚΕΠ ΕΚΕ που έχει παραλάβει την αίτηση/ δήλωση/ αναγγελία σε συνεργασία με τον αρμόδιο φορέα περιγράφονται στο «ιι) Κ.Ε.Π. τα οποία λειτουργούν και ως Ε.Κ.Ε, β. β. Διεκπεραίωση αίτησης/ δήλωσης/ αναγγελίας από το φορέα μέσω του Κ.Ε.Π./ Ε.Κ.Ε.»