Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διεκπεραίωση των διαδικασίων της οδηγίας μέσω των ΚΕΠ που λειτουργούν και ως ΕΚΕ

Διεκπεραίωση των διαδικασιών που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της οδηγίας από τα Κ.Ε.Π. τα οποία λειτουργούν και ως Ε.Κ.Ε

α. Υποβολή αίτησης/ δήλωση/ αναγγελία στο Κ.Ε.Π./ Ε.Κ.Ε.

1.Εάν ο ενδιαφερόμενος αναζητεί πληροφορία ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. χρησιμοποιεί τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού ΕΚΕ www.eu-go.gr όπως περιγράφεται στο Παράρτημα ΙΙΙ «οδηγίες αναζήτησης διαδικασιών στο Ε.Κ.Ε.»

2.το .Ε.Κ.Ε. υπάρχουν δυο εναλλακτικές λύσεις ανάλογα με το αν ο ενδιαφερόμενος επιλέξει να εγγραφεί στην πύλη του Ε.Κ.Ε. ή όχι. Στην πρώτη περίπτωση ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε ενημερώνει τον ενδιαφερόμενο σχετικά με τη λειτουργιά του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε. (παράρτημα VI) και εγγράφει τον ενδιαφερόμενο στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. με σκοπό ο ενδιαφερόμενος να ολοκληρώσει την υποβολή με την βοήθεια του υπαλλήλου Ε.Κ.Ε. μέσω του www.eu-go.gr, τα βήματα που ακολουθούν είναι αυτά της περίπτωσης «ι) εξ’ αποστάσεως μέσω του ηλεκτρονικού Ε.Κ.Ε.» (βλέπε παραπάνω). Στη δεύτερη περίπτωση ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. θα χρησιμοποιήσει για την υποβολή τον λογαριασμό του ΕΚΕ στο www.eu-go.gr προκειμένου να υποβάλει την αίτηση/ δήλωση/ αναγγελία εκ μέρους του ενδιαφερόμενου. Η δημιουργία λογαριασμού Ε.Κ.Ε. στον www.eu-go.gr περιγράφεται στο παράρτημα ΙΙΙ «Ενεργειες Ε.Κ.Ε. για την υποβολή μέσω του www.eu-go.gr» . Tα βήματα για αυτή την περίπτωση είναι τα επόμενα.

3.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. αναζητεί την διαδικασία μέσα από τον διαδικτυακό τόπο του ηλεκτρονικού ΕΚΕ www.eu-go.gr όπως περιγράφεται στο Παράρτημα IIΙ «οδηγίες αναζήτησης διαδικασιών στο Ε.Κ.Ε.» και συνδέεται σε αυτή.

4.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. εντοπίζει την διαδικασία που τον ενδιαφέρει και κατεβάζει το πιστοποιημένο έντυπο υποβολής το τυπώνει και το δίνει στον ενδιαφερόμενο ο οποίος το συμπληρώνει και στη συνέχεια το υπογράφει.

5.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. ψηφιοποιεί το υπογεγραμμένο έντυπο και τα δικαιολογητικά που έχει προσκομίσει ο ενδιαφερόμενος.

6.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. επιλέγει το κουμπί ΥΠΟΒΟΛΗ και εμφανίζεται η σελίδα για την ηλεκτρονική υποβολή του φακέλου.

7.Εάν η διαδικασία απαιτεί πληρωμή, ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. δίνει στον ενδιαφερόμενο τον κωδικό πληρωμής που εμφανίζεται ώστε αυτός να πληρώσει το απαιτούμενο ποσό και η πληρωμή αυτή θα γίνει από τον ενδιαφερόμενο όπως περιγράφεται στο www.eu-go.gr.

8.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. συμπληρώνει την ηλεκτρονική φόρμα που εμφανίζεται με τα στοιχεία του ενδιαφερόμενου και επισυνάπτει τα ψηφιοποιημένα δικαιολογητικά και το έντυπο υποβολής που ψηφιοποίησε στο βήμα 9.

9.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. υποβάλει το φάκελο και λαμβάνει αποδεικτικό υποβολής ηλεκτρονικά υπογεγραμμένου από την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης ΈΡΜΗΣ΄ το οποίο φέρει την ημερομηνία και ώρα υποβολής. Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. τυπώνει το αποδεικτικό και το παραδίδει στον ενδιαφερόμενο. Εάν η διαδικασία απαιτεί πληρωμή, και αυτή δεν έχει πραγματοποιηθεί, ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. συμπληρώνει επιπλέον στο αποδεικτικό ότι εκκρεμεί η πληρωμή.

10.Όταν ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. παραλάβει το αποδεικτικό πληρωμής, όπως με αποστολή αυτού με email ή με την προσκόμισή του από τον ίδιο τον ενδιαφερόμενο, αναζητά την αίτηση του ενδιαφερόμενου στις υποβληθείσες αιτήσεις (e-Αιτήσεις) και υποβάλει το αποδεικτικό μέσω της επιλογής επικοινωνίας με το Ε.Κ.Ε.

11.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. παρακολουθεί την υπόθεση που έχει υποβάλει εκ μέρους του ενδιαφερόμενου στο ηλεκτρονικό Ε.Κ.Ε. και τον ενημερώνει για οποιαδήποτε μήνυμα παραλάβει από το φορέα καθώς επίσης και για την έκβαση του φακέλου.