Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διεκπεραίωση αίτησης/ δήλωσης/ αναγγελίας από το φορέα μέσω του Κ.Ε.Π./ Ε.Κ.Ε.

Διεκπεραίωση αίτησης/ δήλωσης/ αναγγελίας από το φορέα μέσω του Κ.Ε.Π./ Ε.Κ.Ε.

Ο υπάλληλος του Ε.Κ.Ε. ενημερώνεται για την νέα υπόθεση στο eΚΕΠ και προβαίνει στις ακόλουθες ενέργειες:

1.Ο υπάλληλος του Ε.Κ.Ε. κατεβάζει το έντυπο της αίτησης/ δήλωσης/ αναγγελίας, καθώς και το σύνολο των συνημμένων αρχείων και τα αποθηκεύει σε ένα φάκελο στον υπολογιστή του.

2.Ο υπάλληλος του Ε.Κ.Ε. συμπληρώνει ηλεκτρονική κατάσταση στην οποία για κάθε συνημμένο αρχείο του φακέλου της αίτησης αντιγράφει το όνομα του αρχείου, το όνομα που του έδωσε ο ενδιαφερόμενος και τον τίτλο του αντιστοίχου δικαιολογητικού.

Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. διαβιβάζει τον ηλεκτρονικό φάκελο της αίτησης στον αρμόδιο φορέα συμφωνά με την πληροφορία της διαδικασίας στο www.eu-go.gr ή/ και της σχετικής ΚΥΑ. Σε περίπτωση που δεν γνωρίζει που θα προωθήσει την φόρμα επικοινωνεί με τον καθ’ ύλην αρμόδιο φορέα. Η διαβίβαση του φακέλου της υπόθεσης πραγματοποιείται με χρήση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μαζί με την ηλεκτρονική κατάσταση των συνημμένων αρχείων

3.Ο φορέας παραλαμβάνει το φάκελο της αίτησης και την κατάσταση των συνημμένων και ενημερώνει για την παραλαβή του το Ε.Κ.Ε.

4.Ο φορέας ελέγχει τον φάκελο που παρέλαβε και σε περίπτωση που δεν είναι πλήρης ή θεωρήσει ότι είναι απαραίτητες διευκρινήσεις ενημερώνει σχετικά το Ε.Κ.Ε. το συντομότερο δυνατό και σε κάθε περίπτωση σε χρόνο μικρότερο από αυτόν που τεκμαίρεται η σιωπηρή συναίνεση του. Ο φορέας δεν επιτρέπεται να απορρίψει φάκελο λόγω έλλειψης πρωτότυπων δικαιολογητικών ακόμα και αν αυτό περιγράφεται στη σχετική διαδικασία εφόσον το ηλεκτρονικό αντίγραφο που παρέλαβε είναι επικυρωμένο από το Ε.Κ.Ε. ή συνοδεύεται από σχετική υπεύθυνη δήλωση εγκυρότητας στοιχείων.

5.Ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε. μεταφέρει στον ειδικό χώρο της φόρμας τυχόν ερωτήσεις, διευκρινήσεις ή άλλη πληροφορία που χρειάζεται ο αρμόδιος φορέας, παραλαμβάνει επιπλέον έγγραφα από τον ενδιαφερόμενο και τα προωθεί στον φορέα, φροντίζει για την απάντηση των ερωτήσεων του ενδιαφερόμενου.

6.Εάν ο αρμόδιος φορέας εκδώσει το αιτούμενο διοικητικό προϊόν ή απαντήσει αρνητικά ο υπάλληλος Ε.Κ.Ε το αναρτά στον ειδικό χώρο της φόρμας. Εφόσον το έγγραφο εκδόθηκε από το φορέα σε έντυπη μορφή, το ψηφιοποιεί και το επικυρώνει με ψηφιακή υπογραφή, βάση των διατάξεων του άρθρου 14 του ν. 3979/2011 (ΦΕΚ 138/Α΄).