Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Οδηγία των Υπηρεσιών 2006/123/EK

Μνημόνιο Συνεργασίας

Σύμφωνα με το 4ο επικαιροποιημένο Μνημόνιο του Προγράμματος Οικονομικής Στήριξης υπάρχουν συγκεκριμένες δεσμεύσεις σχετικά με την Οδηγία των Υπηρεσιών:

Νομοθεσία

Τα βασικά κείμενα για την Οδηγία:

Όλες οι σχετικές πληροφορίες μπορούν να βρεθούν στο site της Ε.Ε. στον ακόλουθο σύνδεσμο.