Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Η ευρωπαϊκή επιτροπή εγκρίνει νέες κατευθυντήριες γραμμές για τις ευρυζωνικές υπηρεσίες

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τις αναθεωρημένες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις στον τομέα των ευρυζωνικών υπηρεσιών. Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές θα βοηθήσουν τα κράτη μέλη να επιτύχουν τους στόχους της Ψηφιακής Ατζέντας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λαμβάνοντας υπόψη τις εκτεταμένες παρατηρήσεις από όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, περιέλαβαν ιδίως την ενίσχυση της ανοικτής πρόσβασης και την βελτίωση των κανόνων διαφάνειας. Επίσης, θα ακολουθήσουν τις αρχές του εκσυγχρονισμού των κρατικών ενισχύσεων της Επιτροπής (SAM), η οποία αποσκοπεί στη διευκόλυνση καλά σχεδιασμένων ενισχύσεων που στοχεύουν σε αποτυχίες της αγοράς, προκειμένου να επιτευχθεί ενισχύουν την ανάπτυξη των προτεραιοτήτων, με παράλληλη απλούστευση των κανόνων για τη δυνατότητα ταχύτερη λήψη αποφάσεων.

Πηγή: European Commission
Διαβάστε το πλήρες άρθρο εδώ