Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ψηφιακός κατάλογος πρακτέων: νέες ψηφιακές προτεραιότητες για το 2013-2014

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε σήμερα επτά νέες προτεραιότητες για την ψηφιακή οικονομία και την κοινωνία. Η ψηφιακή οικονομία αναπτύσσεται με επταπλάσιο ρυθμό σε σχέση με την υπόλοιπη οικονομία, αλλά αυτό το δυναμικό αναστέλλεται σήμερα εξαιτίας ενός αποσπασματικού πανευρωπαϊκού πλαισίου πολιτικής. Οι σημερινές προτεραιότητες καθορίστηκαν έπειτα από συνολική ανασκόπηση της πολιτικής και αναδεικνύουν εκ νέου τα πιο μετασχηματιστικά στοιχεία του αρχικού Ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη, από το 2010.

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κα Neelie Kroes, δήλωσε: «Το 2013 θα είναι το πιο δραστήριο έτος έως τώρα για το Ψηφιακό θεματολόγιο. Οι βασικές μας προτεραιότητες είναι η αύξηση των επενδύσεων στην ευρυζωνικότητα και η μεγιστοποίηση της συμβολής του ψηφιακού τομέα στην οικονομική ανάκαμψη της Ευρώπης.»

Η πλήρης εφαρμογή του παρόντος επικαιροποιημένου Ψηφιακού θεματολογίου θα αυξήσει το ευρωπαϊκό ΑΕΠ κατά 5%, ή κατά 1500 ευρώ ανά άτομο, μέσα στην επόμενη οκταετία, με την αύξηση των επενδύσεων σε ΤΠΕ, τη βελτίωση του επιπέδου των ηλεκτρονικών δεξιοτήτων του εργασιακού δυναμικού, τη διευκόλυνση της καινοτομίας στον δημόσιο τομέα και την αναμόρφωση του πλαισίου των συνθηκών που διέπουν τη διαδικτυακή οικονομία. Όσον αφορά τις θέσεις εργασίας, εάν δεν αναληφθεί δράση σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, έως και ένα εκατομμύριο ψηφιακές θέσεις εργασίας κινδυνεύουν να παραμείνουν κενές μέχρι το 2015, ενώ από την κατασκευή των υποδομών θα μπορούσαν να δημιουργηθούν 1,2 εκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μακροπρόθεσμα, ο αριθμός αυτός θα μπορούσε να ανέλθει στα 3,8 εκατομμύρια νέες θέσεις στο σύνολο της οικονομίας.

Οι νέες προτεραιότητες είναι:

1. Δημιουργία νέου και σταθερού ευρυζωνικού κανονιστικού περιβάλλοντος

Απαιτούνται περισσότερες ιδιωτικές επενδύσεις σε σταθερά και κινητά ευρυζωνικά δίκτυα υψηλών ταχυτήτων. Κορυφαία ψηφιακή προτεραιότητα της Επιτροπής για το 2013 είναι επομένως η ολοκλήρωση ενός νέου και σταθερού ευρυζωνικού κανονιστικού περιβάλλοντος. Σε μια δέσμη δέκα δράσεων για το 2013 θα περιληφθούν συστάσεις για ισχυρότερη, χωρίς διακρίσεις πρόσβαση στο δίκτυο και νέα μεθοδολογία κοστολόγησης για πρόσβαση χονδρικής σε ευρυζωνικά δίκτυα, ουδετερότητα δικτύου, καθολική υπηρεσία και μηχανισμούς μείωσης του κόστους έργων πολιτικού μηχανικού για εγκατάσταση ευρυζωνικών συνδέσεων. Αυτά θα βασιστούν στις νέες κατευθυντήριες γραμμές για κρατικές ενισχύσεις στην ευρυζωνικότητας, καθώς και στα προτεινόμενα δάνεια της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη».

2. Νέες δημόσιες υποδομές ψηφιακών υπηρεσιών μέσω της διευκόλυνσης «Συνδέοντας την Ευρώπη»

Με την υποστήριξη του Συμβουλίου, η Επιτροπή θα παρακολουθεί με ταχύ ρυθμό την εξάπλωση των ψηφιακών υπηρεσιών (ιδίως της διασυνοριακής τους διαλειτουργικότητας) στις ηλε-ταυτότητες και τις ηλ-υπογραφές, την κινητικότητα των επιχειρήσεων, την ηλε-δικαιοσύνη, τα ηλεκτρονικά μητρώα υγείας και τις πολιτιστικές πλατφόρμες, όπως η Europeana. Μόνο με τις δημόσιες ηλε-συμβάσεις θα μπορούσαν να εξοικονομηθούν 100 δισεκατομμύρια ευρώ ετησίως, ενώ με την ηλε-διακυβέρνηση το κόστος διαχείρισης μπορεί να μειωθεί κατά 15-20%.

3. Έναρξη μεγάλου συνασπισμού για ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας

Χρειάζεται ένας συνασπισμός που θα λάβει συγκεκριμένα μέτρα ώστε να μην παραμείνουν κενές ένα εκατομμύριο θέσεις εργασίας στις ΤΠΕ μέχρι το 2015 λόγω έλλειψης ειδικευμένου προσωπικού. Μια τέτοια έκβαση, απαράδεκτη σε μια εποχή γενικευμένης υψηλής ανεργίας, μπορεί να αποτραπεί. Η Επιτροπή θα συντονίσει δράσεις του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που θα αποβλέπουν σε: αύξηση των θέσεων κατάρτισης σε ΤΠ, δημιουργία περισσότερων άμεσων δεσμών εκπαίδευσης-επιχειρήσεων, συμφωνία πάνω σε πρότυπα προφίλ θέσεων εργασίας και προώθηση της πιστοποίησης δεξιοτήτων που θα συμβάλουν στην επαγγελματική κινητικότητα. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει επίσης σχέδιο δράσης για τη στήριξη των επιχειρηματιών στο διαδίκτυο και για ευνοϊκότερη υποδοχή των νέων επιχειρήσεων στην Ευρώπη.

4. Πρόταση ενωσιακής στρατηγικής και οδηγίας για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Η διαδικτυακή ασφάλεια και ελευθερία πάνε χέρι-χέρι. Η ΕΕ οφείλει να προσφέρει τα ασφαλέστερα επιγραμμικά (διαδικτυακά) περιβάλλοντα παγκοσμίως, εκτιμώντας την αξία της ελευθερία και της ιδιωτικής ζωής των χρηστών. Η Επιτροπή θα προτείνει μια στρατηγική, καθώς και την αναμενόμενη οδηγία για την καθιέρωση, σε εθνικό επίπεδο, ενός κοινού ελάχιστου επιπέδου ετοιμότητας, συμπεριλαμβανομένης μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας για την πρόληψη και αντιμετώπιση διασυνοριακών συμβάντων στον κυβερνοχώρο, καθώς και σχετικά με απαιτήσεις (υποβολής εκθέσεων) αναφοράς για περιστατικά. Τούτο θα δώσει κίνητρα για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αγορά προϊόντων ασφάλειας και εκ κατασκευής προστασίας της ιδιωτικής ζωής.

5. Επικαιροποίηση του ενωσιακού πλαισίου για τα δικαιώματα δημιουργού

Ο εκσυγχρονισμός της πνευματικής ιδιοκτησίας είναι το κλειδί για την επίτευξη αυτής της ενιαίας ψηφιακής αγοράς. Ως εκ τούτου, η Επιτροπή θα επιδιώξει τη λύση θεμάτων που άπτονται των δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, για τα οποία απαιτείται το 2013 να σημειωθεί ταχεία πρόοδος μέσω δομημένου διαλόγου μεταξύ των ενδιαφερομένων. Παράλληλα, η Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της για αναθεώρηση και εκσυγχρονισμό του νομοθετικού πλαισίου της ΕΕ για τα πνευματικά δικαιώματα, με σκοπό τη λήψη απόφασης το 2014 για το αν θα υποβληθούν νομοθετικές προτάσεις για μεταρρύθμιση (βλ. MEMO/12/950).

6. Επιτάχυνση του υπολογιστικού νέφους μέσω αγοραστικής αξίας του δημόσιου τομέα

Η Επιτροπή θα δρομολογήσει πιλοτικές δράσεις στην ευρωπαϊκή εταιρική σχέση (σύμπραξη) για το υπολογιστικό νέφος (IP/12/1225), με τις οποίες αξιοποιούνται δημόσιοι πόροι για τη δημιουργία της μεγαλύτερης παγκοσμίως αγοράς ΤΠΕ χάρη στο υπολογιστικό νέφος, με κατάργηση των ισχυόντων εθνικών φραγμών και αρνητικών αντιλήψεων των καταναλωτών.

7. Δρομολόγηση νέας βιομηχανικής στρατηγικής στην ηλεκτρονική

Η Επιτροπή θα προτείνει μια βιομηχανική στρατηγική για τη μικρο-και νανο-ηλεκτρονική, αποβλέποντας στην αύξηση της ελκυστικότητας της Ευρώπης για επενδύσεις στο σχεδιασμό και την παραγωγή, καθώς και για μεγέθυνση του παγκόσμιου μεριδίου της στην αγορά.

Ιστορικό

Το ψηφιακό θεματολόγιο για την Ευρώπη, εγκρίθηκε το 2010, ως αναπόσπαστο μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», για την τόνωση της ψηφιακής οικονομίας και την αντιμετώπιση των κοινωνικών προκλήσεων μέσω των ΤΠΕ. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχουν έκτοτε ζητήσει την περαιτέρω ενίσχυση της ευρωπαϊκής ψηφιακής ηγεσίας και την ολοκλήρωση της ενιαίας ψηφιακής αγοράς έως το 2015 (Συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 28/29 Ιουνίου 2012 συμπεράσματα της 1/2 Μαρτίου 2012.)

Το ψηφιακό θεματολόγιο έχει καλύψει πολλούς από τους στόχους του, ενώ βρίσκεται σε καλό δρόμο όσον αφορά την κάλυψη πολλών άλλων. Η τακτική χρήση του διαδικτύου αυξάνεται σταθερά, ιδίως μεταξύ μειονεκτουσών ομάδων. Ο αριθμός των πολιτών που δεν έχουν χρησιμοποιήσει ποτέ το διαδίκτυο μειώνεται. Παρομοίως, η επιγραμμική (διαδικτυακή) αγορά συνεχίζει να μεγεθύνεται, μολονότι ο ρυθμός αύξησης του διασυνοριακού ηλ-εμπορίου είναι πολύ βραδύς. Οι ευρυζωνικές συνδέσεις υψηλής ταχύτητας παρουσιάζουν τα πρώτα σημάδια απογείωσης, συμπεριλαμβανομένων των υπερταχειών συνδέσεων πάνω από 100 Mbps. Παραμένουν, ωστόσο, σημαντικές διαφορές ανάμεσα στα διάφορα κράτη μέλη, για τις οποίες απαιτείται ανάληψη ενεργού πολιτικής δράσης σε ευρωπαϊκό επίπεδο για την ελαχιστοποίηση και εξάλειψή τους.

Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να δείτε εδώ.