Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Η Επιτροπή απαιτεί από την Ελλάδα την εφαρμογή κανόνων που διευκολύνουν την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακών δικτύων

Δελτίο τύπου, IP/11/1259

Βρυξέλλες, 27 Οκτωβρίου 2011 - Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να θεσπίσει νομοθεσία που θα διευκολύνει τις εταιρίες τηλεπικοινωνιών να εγκαταστήσουν ευκολίες,

όπως αγωγούς, φρεάτια, ιστούς ή κεραίες επί, πάνω ή κάτω από δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία. Η Ελλάδα είχε αρχικά προγραμματίσει να θεσπίσει νομοθεσία σχετικά με τα εν λόγω δικαιώματα διέλευσης ήδη από το τέλος του 2006, όταν η χώρα εφάρμοσε τους ενωσιακούς κανόνες του 2002 για τις τηλεπικοινωνίες. Δεν έχουν όμως ακόμη τεθεί σε εφαρμογή όλοι οι απαιτούμενοι κανόνες.

Η υστέρηση αυτή έχει δυσχεράνει την ανάπτυξη του ευρυζωνικού διαδικτύου. Με σταθερή ευρυζωνική αφομοίωση μόλις 19,9% του πληθυσμού έναντι 26,6% του μέσου όρου της ΕΕ των 27, αφομοίωση κινητών ευρυζωνικών επικοινωνιών 2,6% σε σύγκριση με 7,2% του μέσου όρου της ΕΕ των 27 και με μόνο το 41,2% των νοικοκυριών να διαθέτουν ευρυζωνική συνδρομή έναντι 60,8% που είναι ο μέσος όρος της ΕE των 27, η Ελλάδα υστερεί έναντι άλλων κρατών μελών της ΕΕ (βλ. πίνακα αποτελεσμάτων του Ψηφιακού θεματολογίου).

Το ευρυζωνικό διαδίκτυο είναι μια γέφυρα προς το κοινωνικό και οικονομικό μέλλον της Ευρώπης. Σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, υπάρχει ισχυρή συσχέτιση μεταξύ αύξησης στην αφομοίωση ευρυζωνικών επικοινωνιών και αύξησης του ΑΕΠ.

Η θέσπιση νέων κανόνων θα προσφέρει στους φορείς εκμετάλλευσης δικτύων ασφάλεια δικαίου και θα λειτουργήσει ως κίνητρο ώστε να επενδύσουν σε νέα δίκτυα, ιδιαίτερα σε σταθερά και κινητά δίκτυα πρόσβασης νέας γενιάς (NGA). Με τον τρόπο αυτό, η Ελλάδα θα είναι καλύτερα σε θέση να επιτύχει τους στόχους του ψηφιακού θεματολογίου για την Ευρώπη και να έχει επιτευχθεί έως το 2013 βασική ευρυζωνική σύνδεση για κάθε ευρωπαίο πολίτη. Με δεδομένη την τρέχουσα δυσχερή οικονομική κατάσταση στην Ελλάδα, η αβεβαιότητα σχετικά με τις διαδικασίες εγκατάστασης ευρυζωνικών δικτύων στερεί τη χώρα από επενδύσεις που θα ήταν χρήσιμες για την οικονομική της ανάκαμψη.

Το αίτημα της Επιτροπής προς την Ελλάδα να θεσπίσει κανόνες για τις ευκολίες εγκατάστασης έχει τη μορφή της «αιτιολογημένης γνώμης», βάσει της διαδικασίας επί παραβάσει της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ελλάδα διαθέτει πλέον περιθώριο δύο μηνών για να ενημερώσει την Επιτροπή σχετικά με τα μέτρα που έχει λάβει για να συμμορφωθεί με τους ενωσιακούς κανόνες. Εάν παραλείψει να το πράξει, η Επιτροπή θα μπορούσε να παραπέμψει την Ελλάδα στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Ιστορικό

Το 2006, η Ελλάδα θέσπισε τηλεπικοινωνιακή νομοθεσία για να μεταφέρει στο εθνικό δίκαιο την ενωσιακή οδηγία για την αδειοδότηση των τηλεπικοινωνιών (2002/20/EΚ). Δεν έχει, ωστόσο, ακόμη θεσπιστεί η δευτερογενής νομοθεσία σχετικά με τη «διαδικασία για τη χορήγηση δικαιωμάτων διέλευσης για δίκτυα ηλεκτρονικών επικοινωνιών» και για «σταθμούς βάσης και κατασκευές κεραιών που εξαιρούνται από την αδειοδότηση» ώστε να ολοκληρωθεί η μεταφορά.

Οι ενωσιακοί κανόνες για τις τηλεπικοινωνίες, και ιδίως τα άρθρα 11 της οδηγίας πλαίσιο (2002/21/EΚ) και το άρθρο 4 παράγραφος 1 της οδηγίας για την αδειοδότηση (2002/20/EΚ) θεσπίζουν σαφείς διατάξεις σχετικά με την υποχρέωση των κρατών μελών να εξασφαλίζουν την ύπαρξη έγκαιρων, αμερόληπτων, απλών, αποτελεσματικών, διαφανών και προσιτών στο κοινό διαδικασιών για τη χορήγηση δικαιωμάτων εγκατάστασης ευκολιών επί, πάνω ή κάτω από δημόσια ή ιδιωτική ιδιοκτησία, σε επιχειρήσεις δημόσιων δικτύων επικοινωνιών.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις ενωσιακές διαδικασίες επί παραβάσει, βλ. MEMO/11/739

Στην ακόλουθη ηλε-διεύθυνση περιλαμβάνεται επισκόπηση των διαδικασιών επί παραβάσει στις τηλεπικοινωνίες:
http://ec.europa.eu/information_society/policy/ecomm/implementation_enforcement/infringement/index_en.htm

Ο ιστότοπος του Ψηφιακού θεματολογίου:
http://ec.europa.eu/information_society/digital-agenda/index_en.htm