Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ευρωπαϊκό έργο ηλεκτρονικής αναγνώρισης και αυθεντικοποίησης STORK 2.0

Το STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) είναι ένα σημαντικό έργο διάρκειας τριών ετών που έχει ξεκινήσει για να προωθήσει τη δημιουργία και αξιοποίηση ενός ενιαίου και βιώσιμου χώρου για ηλεκτρονικής ταυτοποίησης και αυθεντικοποίησης στην Ευρώπη, για νομικά και φυσικά πρόσωπα.
 
Η πρωτοβουλία θα οδηγήσει στη σύγκλιση μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα, σε εθνικό και κοινοτικό επίπεδο, για την ασφαλή και εύκολη πρόσβαση στις διασυνοριακές δημόσιες υπηρεσίες που χρησιμοποιούν διαπιστευτήρια για ηλεκτρονική αναγνώριση (eID). Τέσσερα πιλοτικά θα λειτουργήσουν για 12 μήνες, με έμφαση στην ηλεκτρονική μάθηση και ακαδημαϊκά προσόντα (eLearning and Academic Qualifications), υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (eBanking), παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις (Public Services for Business) και υπηρεσίες για ηλεκτρονική υγεία(eHealth), για να επιδείξουν τις δυνατότητες και τα οφέλη της διαλειτουργικότητας στη ηλεκτρονικής ταυτοποίηση (eID) στη καθημερινή ζωή.
Το STORK 2.0 είναι μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσα από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT Policy Support Programme – ICT PSP) που ανήκει στο ευρύτερο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και τη Καινοτομία (Competitiveness and Innovation Programme Framework IP). Το STORK2 φέρνει μαζί 58 εταίρους και 19 χώρες. Η Ελλάδα συμμετέχει με δικαιούχους τοΥπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
Οι τέσσερις βασικοί στόχοι του STORK 2.0 είναι:
  • Επιτάχυνση της ανάπτυξης της ηλεκτρονικής αναγνώρισης για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης συντονίζοντας τις Εθνικές Κοινοτικές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη μιας ομόσπονδης (Federated) αρχιτεκτονικής διαχείρισης της Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης σε ολόκληρη την Ευρώπη.
  • Μεγιστοποίηση της αφομοίωσης των κλιμακούμενων λύσεων σε όλη την ΕΕ, με μια ισχυρή δέσμευση για ανοικτές προδιαγραφές και μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, με όραμα η ηλεκτρονική αναγνώριση να εξελιχθεί σε παροχή υπηρεσίας (με την υποστήριξη των συμμετεχόντων ευρωπαϊκών χωρών και της βιομηχανίας).
  • Διευκόλυνση της σύγκλισης του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ένα πλήρως λειτουργικό πλαίσιο και υποδομή, που χρησιμοποιεί Ηλεκτρονική Αναγνώριση (eID) για ασφαλή και συνεπή πιστοποίηση των νομικών και φυσικών προσώπων σε ολόκληρη την ΕΕ.
  • Λειτουργία τεσσάρων διασυνοριακών και διατομεακών πιλοτικών για να δοκιμάσουν και να επιδείξουν τις δυνατότητες και τα οφέλη της διαλειτουργικής ηλεκτρονικής αναγνώρισης (elD) σε περιβάλλοντα πραγματικών συνθηκών.
Η επίτευξη αυτών των στόχων θα πραγματοποιηθεί μέσω των τεσσάρων πιλοτικών του έργου (eLearning and Academic Qualifications, eBanking, Public Services for Business, eHealth), προσφέροντας διαλειτουργικές υπηρεσίες στην καθημερινή ζωή. Τα πιλοτικά θα επικυρώσουν τις κοινές προδιαγραφές, τα πρότυπα και τα δομικά στοιχεία, αντιμετωπίζοντας πειστικά τις προκλήσεις από θεσμικά θέματα και θέματα διοίκησης (διασυνοριακά, σε διαφορετικούς τομείς εφαρμογής και κλάδους). Οι εφαρμογές αυτές θα διευκολύνουν την ψηφιακή ζωή και την κινητικότητα στην ΕΕ, την ενίσχυση της Ενιαίας Ψηφιακής Αγοράς για τις Υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα σε εναρμόνιση με την Οδηγία των Υπηρεσιών.
 
Το STORK 2.0 θα αξιοποιήσει τις προσπάθειες συνεργασίας και τα αποτελέσματα των υφιστάμενων Πιλοτικών Έργων Ευρείας Κλίμακας (Large Scale Pilots) που περιλαμβάνουν το πρώτο έργο του STORK (eID),που υλοποιήθηκε από το Μάιο 2008 έως το Δεκέμβριο 2011, το e-CODEX (Ηλεκτρονική Δικαιοσύνη), το epSOS (Ηλεκτρονική Υγεία), το PEPPOL (Ηλεκτρονική Προμήθεια) και το SPOCs (Ηλεκτρονικές υπηρεσίες για επιχειρήσεις). Θα αναπτύξει κοινότητες με κοινά ενδιαφέροντα, όπως η ομάδα για τη Βιομηχανία, η ομάδα των Κρατών- Μελών που εμπλέκει Δημόσιες Διοικήσεις από τα Κράτη – Μέλη που δεν συμμετέχουν στο έργο, για να εξασφαλίσει την ευρύτερη δυνατή επιρροή για το μέλλον του Ενιαίου Χώρου για την Ηλεκτρονική Αναγνώριση στην Ευρώπη.
Ο συντονιστής του έργου STORK 2.0 μέσω της εκπροσώπου του, Ana Maria Piñuela Marcos, δηλώνει: «Τα Πιλοτικά Έργα Ευρείας Κλίμακας (LSP) αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο για την υλοποίηση κοινών λύσεων που θα προσφέρουν απευθείας πρόσβαση σε δημόσιες υπηρεσίες σε όλη την Ευρώπη. Το STORK 2.0 θα συνεργάζεται στενά με αυτά τα έργα δεδομένου ότι επιχειρεί να κάνει ένα σημαντικό και πρωτοποριακό άλμα στη πρόοδο της Ηλεκτρονικής Αναγνώρισης και αυθεντικοποίησης των πολιτών, αλλά και των νομικών προσώπων».
Σχετικά με το έργο STORK 2.0:
 
Το STORK 2.0 (Secure idenTity acrOss boRders linKed 2.0) αξιοποιεί τα επιτυχημένα αποτελέσματα του έργου του STORK κάνοντας περαιτέρω βήματα, δίνοντας κατευθυντήριες γραμμές για την ευρύτερη υιοθέτηση της ηλεκτρονικής αναγνώρισης στην Ευρώπη, με στόχο την υλοποίηση του Ενιαίου Ευρωπαϊκού Χώρου για την ηλεκτρονική αναγνώριση και αυθεντικοποίηση. Η καινοτομία του εστιάζει στην σύγκληση του ιδιωτικού και δημόσιου τομέα σε ένα λειτουργικό πλαίσιο και μία δομή, περιλαμβάνοντας ηλεκτρονική αναγνώριση στη διαδικασία της ασφαλούς ηλεκτρονικής εξακρίβωσης της γνησιότητας των νομικών και φυσικών προσώπων. Περιλαμβάνει λειτουργίες που διευκολύνουν τις εξουσιοδοτήσεις σε άλλα φυσικά η νομικά πρόσωπα, που χρησιμοποιούνται ευρέως στη ΕΕ, παρέχοντας προστασία δεδομένων και ασφαλείς τρόπους μεταφοράς των πληροφοριών κάτω από το πλήρη έλεγχο των χρηστών.
 
Τα πιλοτικά του Stork 2.0 επικεντρώνονται στην υλοποίηση στρατηγικής σημασίας εφαρμογών που αφορούν την ηλεκτρονική μάθηση και τα ακαδημαϊκά προσόντα (eLearning and Academic Qualifications), τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής τραπεζικής (eBanking), τις υπηρεσίες ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για επιχειρήσεις (Public Servicesfor Business) και τις υπηρεσίες για την ηλεκτρονική υγεία (eHealth). Οι εφαρμογές αυτές θα επικυρώσουν τις κοινές προδιαγραφές, πρότυπα και δομικά στοιχεία, αντιμετωπίζοντας πειστικά τα θεσμικά θέματα και θέματα διοίκησης (διασυνοριακά, σε διαφορετικούς επιχειρησιακούς τομείς και κλάδους). Οι εφαρμογές αυτές θα διευκολύνουν τη χωρίς σύνορα ψηφιακή ζωή και την κινητικότητα στην ΕΕ, ενισχύοντας την Ενιαία Ψηφιακή Αγορά για τις υπηρεσίες Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και της ηλεκτρονικές υπηρεσίες του ιδιωτικού τομέα σε εναρμόνιση με την Οδηγία των Υπηρεσιών.
 
Το STORK 2.0 είναι μια πρωτοβουλία που συγχρηματοδοτείται από την ΕΕ μέσα από το Πρόγραμμα Υποστήριξης Πολιτικής για τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ICT Policy Support Programme – ICT PSP) που ανήκει στο ευρύτερο Πρόγραμμα Πλαίσιο για την Ανταγωνιστικότητα και τη Καινοτομία. Το STORK 2.0 θα αποτελέσει βασικό καταλύτη για την υποστήριξη της ανοικτής, ανταγωνιστικής ψηφιακής οικονομίας που προβλέπεται στην στρατηγική Ευρώπη 2020 και είναι ευθυγραμμισμένο με το πλαίσιο «Δράσεις στην Ψηφιακή Ατζέντα» συμβάλλοντας έτσι στον ηγετικό ρόλο της Ευρώπης στην αγορά της ηλεκτρονικής αναγνώρισης. Το STORK 2.0 περιλαμβάνει 19 χώρες στην κοινοπραξία (Αυστρία, Βέλγιο, Τσεχία, Εσθονία, Γαλλία, Ελλάδα, Ισλανδία, Λιθουανία, Ιταλία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία, Ισπανία, Σουηδία, Ελβετία, Τουρκία, Ηνωμένο Βασίλειο) στις οποίες συμμετέχουν 58 μέλη συνολικά. Η Ελλάδα συμμετέχει με δικαιούχους το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.
 
Περαιτέρω πληροφορίες:
 
STORK 2.0 website: http://www.eid-stork2.eu