Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Θεσμικό πλαίσιο για το Μητρώο Μισθοδοτούμενων Δημοσίου Τομέα

1. 5η Εγκύκλιος Απογραφής (05.08.2011) - Έκδοση βεβαίωσης καταγραφής στο Ηλεκτρονικό Προσωπικό Μητρώο της Κεντρικής Βάσης Δεδομένων Ανθρώπινου Δυναμικού του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού του Ελληνικού Δημοσίου) σύμφωνα με την παρ.9 του άρθρου 49 του ν.3943/2011 (ΦΕΚ 66 Α΄/31-3-2011)

2. 4η Εγκύκλιος Απογραφής (05.08.2011) – Απογραφή νέων υπαλλήλων και υπόχρεων που δεν έχουν απογραφεί – Επικαιροποίηση και επιβεβαίωση στοιχείων απογραφής

3. 3η Εγκύκλιος Απογραφής (14.06.2010) – Υπενθύμιση πιστοποίησης προϊσταμένων ΔιευθύνσεωνΔιοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους

4. Υποχρέωση τήρησης στοιχείων για διορισμό/πρόσληψη, μεταφορά και αποχώρηση στην Κεντρική Βάση Δεδομένων της Γενικής Γραμματείας Δημόσιας Διοίκησης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (Ηλεκτρονική Υπηρεσία Απογραφής). Η υποχρέωση αναφέρεται στην παράγραφο 9 του άρθρου 49 του Νόμου 3943/2011 (31.03.2011).

5. 2η Εγκύκλιος Απογραφής (24.12.2010) – Πιστοποίηση προϊσταμένων Διευθύνσεων Διοικητικού/ Προσωπικού και αναπληρωτών τους.

6. Κοινή Υπουργική Απόφαση (27.07.2010) Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών -»Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 2/37345/0004/4−6−2010(ΦΕΚ 784/Β/4−6−2010) απόφασης των ΥπουργώνΕσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Δι−ακυβέρνησης και Οικονομικών, «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των OTAα΄ και β΄ βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής»

7. Κοινή Υπουργική Απόφαση (04.06.2010) Υπουργών Εσωτερικών, Αποκέντρωσης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και Οικονομικών – «Απογραφή προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄βαθμού και σύσταση Ενιαίας Αρχής Πληρωμής.»

8. Εγκύκλιος (21.06.2010) "Απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του δημοσίου, των Ν.Π.Δ.Δ. και των Ο.Τ.Α α΄και β΄ βαθμού".

9. Διενέργεια απογραφής του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ..

Νόμος 3845/2010 – ΦΕΚ 65Α, 6/5/2010 - Παράγραφος 1β , άρθρο 2.

«Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, που εκδίδεται μέσα σε ένα μήνα από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού, διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού στο Δημόσιο και τα Ν.Π.Δ.Δ. Το προσωπικό που απογράφεται λαμβάνει τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές, αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας
Αρχής Πληρωμής, η διαδικασία απογραφής, η ένταξη των αναγκαίων στοιχείων σε ηλεκτρονική βάση δεδομένων, ο χρόνος, ο τρόπος και τα όργανα απογραφής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών, από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής. Μετά την οριζόμενη από την ως άνω απόφαση ημερομηνία έναρξης καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Ενιαία Αρχή Πληρωμής μέσω τραπεζικού λογαριασμού, απαγορεύεται και είναι απολύτως άκυρη η με διαφορετικό τρόπο καταβολή των πάσης φύσεως αποδοχών και εν γένει αμοιβών του πρώτου εδαφίου προς το προσωπικό του Δημοσίου και των Ν.Π.Δ.Δ..
Με όμοια απόφαση μπορεί να εντάσσεται στο σύστημα της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής και το πάσης φύσεως προσωπικό των Ο.Τ.Α. και να ρυθμίζεται κάθε σχετική λεπτομέρεια.»

10. Νόμος 3870/2010 – ΦΕΚ 138Α, 9/8/2010 - Παράγραφος 1, άρθρο 20. Τροποποίηση της παραγράφου 1β, του άρθρου 2 του Ν.3845/2010

«Τα τρία πρώτα εδάφια της υποπαραγράφου β’ της παρ. 1 του άρθρου δεύτερου του ν. 3845/2010 «Μέτρα για την εφαρμογή του μηχανισμού στήριξης της ελληνικής οικονομίας από τα κράτη μέλη της Ζώνης του ευρώ και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο» (ΦΕΚ 65 Α’) αντικαθίστανται από την ισχύ τους, ως ακολούθως:

«β. Διενεργείται απογραφή του πάσης φύσεως προσωπικού του Δημοσίου, των Ο.Τ.Α. α’ και β’ βαθμού και των Ν.Π.Δ.Δ., συμπεριλαμβανομένων των δικαστικών και δημόσιων λειτουργών, των αιρετών οργάνων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των κληρικών, των στρατιωτικών και του πάσης φύσεως ένστολου προσωπικού. Απογράφονται επίσης τα φυσικά πρόσωπα που απασχολούνται στο Δημόσιο, στα Ν.Π.Δ.Δ. και στην Τοπική Αυτοδιοίκηση με οποιουδήποτε τύπου σύμβαση έμμισθης εντολής, μίσθωσης έργου ή παροχής ανεξάρτητων υπηρεσιών.

Σκοπός της απογραφής είναι η δημιουργία Κεντρικής Βάσης Δεδομένων ανθρώπινου δυναμικού στη Γενική Γραμματεία Δημόσιας Διοίκησης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, για την τήρηση των αναγκαίων στοιχείων όλων των απογραφομένων, για την αξιοποίηση και διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και γενικά για την άσκηση πολιτικής του προσωπικού της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης από το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.

Επίσης, σκοπός της απογραφής είναι ο έλεγχος της μισθοδοσίας και των πρόσθετων αμοιβών των υπόχρεων σε απογραφή και η άσκηση μισθολογικής πολιτικής από το Υπουργείο Οικονομικών σε συνεργασία με το Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης περιγράφονται αναλυτικά οι υπόχρεοι απογραφής, η δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης δεδομένων για την ένταξη των αναγκαίων στοιχείων της απογραφής, τα όργανα, ο χρόνος, ο τρόπος, η διαδικασία, η διαρκής επικαιροποίηση και συμπλήρωση των στοιχείων από τις αρμόδιες Διευθύνσεις Διοικητικού / Προσωπικού και η επέκταση της και σε άλλους φορείς του δημόσιου τομέα ή η εξαίρεση ορισμένων κατηγοριών προσωπικού, καθώς και κάθε άλλη αναγκαία λεπτομέρεια.

Με την ίδια ή όμοια απόφαση συνιστάται στη Γενική Γραμματεία Δημοσιονομικής Πολιτικής / Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, οργανική μονάδα σε επίπεδο διεύθυνσης, με τον τίτλο Ενιαία Αρχή Πληρωμής (ΕΑΠ) υπαγόμενη απευθείας στον Γενικό Γραμματέα Δημοσιονομικής Πολιτικής και ορίζεται n αποστολή, η διάρθρωση και η στελέχωση της. Οι υπόχρεοι σε απογραφή λαμβάνουν τις πάσης φύσεως τακτικές ή έκτακτες αποδοχές αποζημιώσεις και με οποιαδήποτε άλλη ονομασία αμοιβές, υποχρεωτικά μέσω τραπεζικού λογαριασμού από Ενιαία Αρχή Πληρωμής, που συστήνεται με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους. Με την ίδια απόφαση ρυθμίζεται κάθε αναγκαίο ζήτημα για τη συγκρότηση, οργάνωση και λειτουργία της Ενιαίας Αρχής Πληρωμής, καθώς και η ημερομηνία έναρξης της καταβολής των πάσης φύσεως αποδοχών από την Αρχή αυτή. Οι ανωτέρω αρμοδιότητες ασκούνται, ως προς τη Βουλή, από τα αρμόδια όργανα αυτής κατά το άρθρο 120 του Κανονισμού της.»»