Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β'/23-04-2012) με θέμα "Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό έγγραφο", με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, το κύρος και την αποδεικτική ισχύ τους, την πρόσβαση σε αυτά, τη διακίνηση τους καθώς και τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της μορφής τους.

Η παρούσα Υπουργική Απόφαση αφορά τα έγγραφα που συντάσσονται, εκδίδονται ή διακινούνται από τις δημόσιες υπηρεσίες και φορείς του Δημόσιου Τομέα με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, με τους περιορισμούς και τις διακρίσεις του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999.

Με την παρούσα Υπουργική Απόφαση ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, το κύρος και την αποδεικτική ισχύ τους, την πρόσβαση σε αυτά, τη διακίνηση τους καθώς και τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της μορφής τους και κάθε άλλο σχετικό θέμα. 

Παράλληλα, η διαδικασία έκδοσης αντιγράφου γίνεται πιο ευέλικτη και για την μέγιστη δυνατή διευκόλυνση του συναλλασσομένου με φορείς του δημόσιου τομέα, προβλέπεται ότι δεν απαιτείται επικύρωση αντιγράφου όταν το έγγραφο έχει παραχθεί από φορέα του δημόσιου τομέα και τηρείται από αυτόν ή άλλον φορέα, εφόσον είναι δυνατή η επιβεβαίωση της ακρίβειας και ισχύος τους με χρήση ΤΠΕ. Για την εύρυθμη λειτουργία των φορέων του δημόσιου τομέα αλλά και την ταχύτερη διεκπεραίωση των διαδικασιών προβλέπεται η δημιουργία ή  επικύρωση  επιμέρους αρχείου της εκάστοτε διαδικασίας ή υπόθεσης καθώς και η τήρηση ηλεκτρονικών αρχείων κάθε φορέα του δημόσιου τομέα (άρθρο 15).