Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Νόμος ηλεκτρονικής διακυβέρνησης ν.3979/2011

Με το νόμο (Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011) αυτό θεσπίζεται νέο θεσμικό πλαίσιο για την εφαρμογή και την προώθηση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης σε όλο το εύρος του δημόσιου τομέα, συμπεριλαμβανομένων των ΟΤΑ αλλά και των ΝΠΙΔ τα οποία ελέγχονται από το Κράτος. Ο νόμος είναι διαθέσιμος και στην αγγλική του έκδοση.

Ο νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση προδιαγράφει τις προϋποθέσεις για την υλοποίηση ενός πλαισίου για την παροχή ηλεκτρονικών υπηρεσιών με εμπλεκόμενους τους φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, τους Πολίτες και τις Επιχειρήσεις. Δηλαδή προδιαγράφει την αλληλεπίδραση με ηλεκτρονικά μέσα της Κυβέρνησης (government , g), των επιχειρήσεων (business, b) και των πολιτών (citizens, c). Συνοπτικά οι σχέσεις αυτές περιγράφονται και ως g2g, g2b, g2c. 

Οι βασικοί στόχοι της εφαρμογής του Νόμου: 

  • Η εξυπηρέτηση του πολίτη και της επιχείρησης μέσα από τη χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών και με την καθιέρωση της ηλεκτρονικής συναλλαγής σε κάθε δημόσιο φορέα.
  • Η πλήρης αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών προκειμένου να περιοριστεί δραστικά η γραφειοκρατία.
  • Η απλούστευση των διαδικασιών που θα επιφέρει δραστική μείωση των διοικητικών επιβαρύνσεων που υφίστανται πολίτες και επιχειρήσεις κατά τις συναλλαγές τους με φορείς του δημόσιου τομέα.
  • Η μείωση εμφάνισης φαινομένων διαφθοράς και η εδραίωση σχέσης εμπιστοσύνης ανάμεσα σε πολίτες, επιχειρήσεις και φορείς του δημόσιου τομέα.
  • Η Δημιουργία προϋποθέσεων ανάπτυξης.
  • Η Βελτίωση των συνθηκών εργασίας των εργαζομένων με ταυτόχρονη αύξηση της αποδοτικότητάς τους και η επίτευξη του τρίπτυχου ευελιξία, ταχύτητα, ποιότητα με ασφάλεια στην εσωτερική επικοινωνία και λειτουργία των φορέων.

Ο νόμος εισάγει κι οργανώνει το πλαίσιο για την έκδοση διοικητικών πράξεων, σύνταξη και τήρηση εγγράφων κάθε είδους καθώς και τη διακίνηση, διαβίβαση, κοινοποίηση  και ανακοίνωση αυτών μεταξύ φορέων του δημόσιου τομέα  ή μεταξύ αυτών και των φυσικών προσώπων και Ν.Π.Ι.Δ. με χρήση ΤΠΕ (άρθρο 12). Ειδικότερα θέματα για τα επιμέρους άρθρα αναλύονται στους παρακάτω συνδέσμους.

Ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο

Ανοιχτή δημόσια διοίκηση

Koινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων

Χρόνοι παραλαβής, προθεσμίες κατάθεσης και γνωστοποίηση με ηλεκτρονικό τρόπο

 Ιδιαίτερη σημασία έχει η διαδικασία ψηφιοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και το ηλεκτρονικό αρχείο (ΦΕΚ 44/Α'/25.02.2014), σύμφωνα και με το ΠΔ 155/2014.