Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Κοινή χρήση και αξιοποίηση υποδομών, ΤΠΕ και δεδομένων

Η διάθεση και η δυνατότητα περαιτέρω χρήσης της δημόσιας πληροφορίας - μέσω καθορισμένων όρων και διαδικασιών – συμβάλει πολυδιάστατα, στην κοινωνική και οικονομική ανάπτυξη, και στην καλύτερη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης, ιδίως μέσα από την  :

1) Επίτευξη διαφάνειας και λογοδοσίας της δημόσιας διοίκησης  έναντι των πολιτών

2) Βελτίωση του επιπέδου συμμετοχής των πολιτών στη δημόσια ζωή 

3) Δημιουργία προϋποθέσεων για οικονομική ανάπτυξη

4) Ανάπτυξη υπηρεσιών ΤΠΕ προστιθέμενης αξίας

Τα ανοιχτά δημόσια δεδομένα χαρακτηρίζονται από την αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, υπεύθυνη για το Ψηφιακό Θεματολόγιο, Νeelie Kroes, ως το “πετρέλαιο της Ψηφιακής Εποχής”. Με βάση πρόσφατες σχετικές μελέτες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας,  προκύπτει  πως η ελεύθερη διάθεση της δημόσιας πληροφορίας από τα 27 κράτη μέλη της ΕΕ μπορεί να οδηγήσει σε άμεσα και έμμεσα οφέλη ~140 δισεκατομμυρίων ευρώ σε ετήσια βάση, σε διπλασιασμό της παραγωγικότητας της τοπικής αυτοδιοίκησης, καθώς και σε ενίσχυση της καινοτομίας και της έρευνας.

Οι άδειες με τις οποίες διατίθεται η δημόσια πληροφορία και τα προϊόντα λογισμικού του δημόσιου τομέα διέπονται από τις ακόλουθες αρχές:

α) απλή διατύπωση: οι όροι διάθεσης και περαιτέρω χρήσης διατυπώνονται με τρόπο απλό και κατανοητό ακόμη και για τον μη ειδικό. Όπου αυτό είναι δυνατό και πρόσφορο, γίνεται χρήση γραφικών αναπαραστάσεων των βασικών όρων των αδειών διάθεσης πληροφορίας

β) μη αποκλειστικότητα: η πρόσβαση και περαιτέρω χρήση της δημόσιας πληροφορίας από ένα σύνολο χρηστών γίνεται χωρίς διακρίσεις και με δίκαιους και μη αποκλειστικούς όρους.

γ) αναλογικότητα και αποφυγή διακρίσεων: αντίστοιχοι όροι χρησιμοποιούνται για την αδειοδότηση αντίστοιχων χρήσεων προς αντίστοιχες ομάδες χρηστών,

δ) αναφορά: ζητείται και γίνεται αναφορά στην πηγή της πληροφορίας

ε) διαφάνεια: Γίνεται χρήση δημόσιων τυποποιημένων αδειών και όπου αυτό δεν είναι εφικτό, οι όροι των αδειών είναι προτυποποιημένοι για το σύνολο του δημόσιου τομέα. Ο παροχέας της πληροφορίας ενημερώνει τους χρήστες της πληροφορίες για ενδεχόμενες αλλαγές στους όρους χρήσης.

στ) περαιτέρω διάθεση χωρίς περιορισμούς: η δημόσια πληροφορία παρέχεται με άδειες που επιτρέπουν την περαιτέρω διάθεση και χρήση χωρίς περιορισμούς πέραν της αναφοράς στην πηγή. Κατ'εξαίρεση μπορούν να προβλεφθούν περιορισμοί αν αυτό προβλέπεται από διάταξη νόμου, υπάρχουν δικαιώματα τρίτων επί της πληροφορίας ή υπάρχει ρητή και συγκεκριμένη αιτιολογία  και οι περιορισμοί εξυπηρετούν τη δημόσια αποστολή της δημόσιας αρχής.

ζ) προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα: η δημόσια πληροφορία μπορεί να διατίθεται προς περαιτέρω χρήση με την επιφύλαξη των διατάξεων για την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα 

Η πρόσβαση στα δημόσια έγγραφα είναι δυνατή είτε με μελέτη του εγγράφου είτε με χορήγηση αντιγράφου του με τη χρήση ΤΠΕ. Η σχετική δαπάνη αναπαραγωγής βαρύνει τον αιτούντα σύμφωνα με τις οικείες διατάξεις. Με την επιφύλαξη των προβλέψεων του άρθρου 5 του Ν. 2690/1999, οι αιτήσεις για την χορήγηση αντιγράφων από δημόσια έγγραφα υφίστανται ταχεία επεξεργασία. Με την κατάθεση της αίτησης από τον αιτούντα με τη χρήση ΤΠΕ, αποστέλλεται σε αυτόν αποδεικτικό παραλαβής. Η μελέτη των δημοσίων εγγράφων μπορεί να γίνει είτε με πρόσβαση που παρέχεται από τους διαδικτυακούς τόπους των δημόσιων φορέων εξασφαλίζοντας την ασφαλή επικοινωνία μεταξύ ενδιαφερομένων και διαδικτυακών τόπων σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παράρτημα Ι του Πλαισίου Παροχής Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, είτε με χορήγηση αντιγράφου που αποθηκεύεται στην ηλεκτρονική θυρίδα του ενδιαφερόμενου. Η αποστολή αντιγράφου πέραν της χρήσης της θυρίδας μπορεί να γίνει μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εφόσον εξασφαλίζεται η λήψη από εξουσιοδοτημένο παραλήπτη και λαμβάνεται αποδεικτικό παραλαβής.