Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Υπόχρεοι υποβολής απολογιστικών εντύπων

Σύμφωνα με τον Αριθ. Πρωτ. ΥΑΠ/Φ.30/Γ/133/367/12.9.2001

1. Όλοι οι Φορείς του Δημόσιου Τομέα, όπως αυτός προσδιορίζεται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 1 του Ν. 1256/1982 όπως ισχύει, καταρτίζουν και υποβάλλουν στο Υπουργείο Εσωτερικών Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης για έγκριση τα αιτήματα τους που αφορούν αγορά ή μίσθωση μηχανογραφικού εξοπλισμού ή ανάθεση μηχανογραφικών εργασιών σε τρίτους, σύμφωνα με το άρθρο 9 του Ν.Δ. 101/1973.


2. Εξαιρούμε από την προβλεπόμενη από το άρθρο 9 του Π.Δ. 101/73 προηγούμενη έγκρισή μας:
α) Τα Υπουργεία Εθνικής Άμυνας και Δημόσιας Τάξης
β) Τους Φορείς που εποπτεύονται από τα παραπάνω Υπουργεία.
γ) Την Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών.

Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε την σχετική Υπουργική απόφαση εξαιρέσεων.