Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Κατάλογος πιστοποιητικών που αναζητούνται αυτεπάγγελτα

 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΑ, ΑΥΤΟΤΕΛΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ, ΟΤΑ Α'   ΚΑΙ Β', ΝΠΔΔ 1171/Β/11-7-07
Βεβαίωση Προϋπηρεσίας
Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών
Βεβαίωση/Πιστοποιητικό Υπηρεσιακής Κατάστασης ή Πιστοποιητικό Υπαλληλικής Ιδιότητας
Βεβαίωση αποδοχών/μισθοδοσίας
YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΏΝ
Πιστοποιητικό γέννησης 1309/Β/13- 9-06
Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης 1309/Β/13- 9-06
Πιστοποιητικό εγγραφής ανδρών στα μητρώα αρρένων 1309/Β/13- 9-06
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γέννησης 1309/Β/13- 9-06
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης γάμου 1309/Β/13- 9-06
Αντίγραφο ή απόσπασμα ληξιαρχικής πράξης θανάτου 1309/Β/13- 9-06
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ   
Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου γενικής ή δικαστικής χρήσης  1551/Β/23-10-06
Πιστοποιητικό περί μη πτώχευσης 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό εκκαθάριση 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό πτωχευτικό συμβιβασμό ή άλλη ανάλογη κατάσταση 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό αναγκαστική διαχείριση 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό ότι δεν τελεί υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό περί μη έκδοσης απόφασης αναγκαστικής εκκαθάρισης ή αναγκαστικής διαχείρισης ή πτωχευτικού συμβιβασμού 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό περί μη κατάθεσης αίτησης για αναγκαστική διαχείριση 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό περί μη τροποποίησης καταστατικού εταιρείας ή σωματείου 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό περί καταχώρησης ή μη εταιρείας ή σωματείου στο οικείο βιβλίο (μητρώο) του Πρωτοδικείου 1042/ Β/1-8-06
Αντίγραφο καταστατικού εταιρείας ή σωματείου που έχει κατατεθεί στο οικείο Πρωτοδικείο. 1042/ Β/1-8-06
Πιστοποιητικό περί μη θέσεως σε δικαστική συμπαράσταση 1042/ Β/1-8-06
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ     ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
Συνταξιοδοτική Απόφαση λόγω γήρατος, αναπηρίας και θανάτου όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής ασφάλισης) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 90/Β/30-1-07
Απόφαση αναγνώρισης στρατιωτικής υπηρεσίας όλων των ασφαλιστικών ταμείων (κύριας και επικουρικής) αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 90/Β/30-1-07
Βεβαίωση ασφαλιστικής ενημερότητα από τους φορείς κύριας ασφάλισης αρμοδιότητας Γενικής Γραμματείας Κοινωνικών Ασφαλίσεων 629/Β/25-4-07
OAEE 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση ποσού σύνταξης 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση περί μη ασφάλισης 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης 1412/Β'/30-4-2012
ΕΤΑΑ, Τομείς Μηχανικών και Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση ασφάλισης για κύρια σύνταξη 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση συνατξιούχου 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση ασφάλισης για τον κλάδο υγείας 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση ασφάλισης για την ειδική προσαύξηση 1412/Β'/30-4-2012
ΙΚΑ-ΕΤΑΜ 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση περί μη σασφάλισης 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση περί μη συνταξιοδότησης 1412/Β'/30-4-2012
ΟΓΑ 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση περί ασφάλισης, διακοπής ασφάλισης, επανεγγραφής και λοιπές βεβαιώσειες για τη συνταξιοδότηση 1412/Β'/30-4-2012
Βεβαίωση περί συνταξιοδότησης, διακοπής της συνταξιοδότησης και λοιπές βεβαιώσεις 1412/Β'/30-4-2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ  246/Β/26-2-07
Βεβαίωση ΥΕΝ/ΚΕΕΠ ότι το συγκεκριμένο κατάστημα πληροί τις απαιτήσεις του κανονισμού ενδιαίτησης επιβατών 246/Β/ 26-2-07
Επικυρωμένο φωτοαντίγραφο του εν ισχύει Πρωτοκόλλου Γενικής Επιθεώρησης.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ 1055/Β/27-6-07
Πιστοποιητικό στρατολογικής κατάστασης τύπου Α΄ και Β΄