Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Χορήγηση ενημερότητας μέσω των ΚΕΠ

Στο ΦΕΚ 486/Β/27-2-2014 δημοσιεύθηκε η Κοινή Υπουργική Απόφαση μεταξύ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών, με την οποία Καθορίζεται η διαδικασία ηλεκτρονικής υποβολής αίτησης για τη χορήγηση ενημερότητας μέσω των ΚΕΠ.