Εγκύκλιοι

Κανονισμός Πιστοποίησης της Αρχής Πιστοποίησης Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ)

Εγκύκλιος ηλεκτρονικής διεκπεραίωσης διαδικασιών οδηγίας 2006/123/ΕΚ

Εγκύκλιος για τη συνεχή επικαιροποίηση του περιεχομένου των ιστοσελίδων των δημοσίων υπηρεσιών

Εγκύκλιος μείωσης των τηλεπικοινωνιακών δαπανών του Δημοσίου μέσω του δικτύου 'ΣΥΖΕΥΞΙΣ'

Εγκύκλιος για τη συγκέντρωση ζήτησης/παροχής τηλεπικοινωνιών μέσω του δικτύου 'ΣΥΖΕΥΞΙΣ'

Εγκύκλιος για μείωση των τηλεπικοινωνιακών δαπάνων του Δημοσίου


Έναρξη λειτουργίας του νέου συστήματος των ΚΕΠ e-kep-ΕΡΜΗΣ