Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Eγχειρίδιο απαντήσεων στα συνηθέστερα ερωτήματα σε θέματα του κώδικα διοικητικής διαδικασίας

Παρατίθεται αναλυτικός κατάλογος ερωτήσεων - απαντήσεων, όπως και το σχετικό εγχειρίδιο, σε θέματα που αφορούν τον Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και ειδικότερα την πρόσβαση των πολιτών σε έγγραφα, την επικύρωση αντιγράφων εγγράφων, τη βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής, τη διενέργεια μεταφράσεων, τη διεκπεραίωση υποθέσεων πολιτών από τη Διοίκηση, τη διακίνηση εγγράφων με ηλεκτρονικά μέσα και τα πρακτικά θέματα εφαρμογής του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας.