Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Πρόταση για νέο Κανονισμό για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Πρόταση για νέο Κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε θέματα προστασίας των ατόμων για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση τους (General Data Protection Regulation)

Στόχος του νέου προτεινόμενου θεσμικού πλαισίου για την προστασία των προσωπικών δεδομένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ο καθορισμός θεμάτων εμπιστοσύνης σε ένα ανοιχτό περιβάλλον με σκοπό την περαιτέρω οικονομική ανάπτυξη. Η έλλειψη εμπιστοσύνης προκαλεί προβλήματα και εμπόδια στις ηλεκτρονικές αγορές και υπηρεσίες καθώς και την ανάαπτυξη καινοτόμων υπηρεσιών με νέες τεχνολογίες. Ως εκ τούτου, η προστασία προσωπικών δεδομένων διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στο Ψηφιακό Θεματολόγιιο για την Ευρώπη και ιδιαίτερα για την στρατηγική Europe 2020.

Το προτεινόμενο πλαίσιο αποτελείτεαι από δύο κανονιστικές προτάσεις:

- η πρώτη αφορά τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την προστασία των ατόμων σχετικά με την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων και την ελεύθερη διακίνηση τους (General Data Protection Regulation),

- η δεύτερη αφορά την Οδηγία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την προστασία των ατόμων σε σχέση με την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων από τους αρμόδιους φορείς με στόχο την προστασία, ανάλυση, διερεύνηση ή δίωξη ποινικών αδικημάτων ή εκτέλεση ποινικών κυρώσεων και την ελεύθερη διακίνηση αυτών των δεδομένων.