Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.)

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), με αντικείμενο το σχεδιασμό και παρακολούθηση υλοποίησης δράσεων και έργων συναφών με τη διαχείριση Σχέσεων Κράτους, Πολιτών, Επιχειρήσεων.

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.), με αντικείμενο τη διαδικαστική, οργανωτική και τεχνική υποστήριξη της εφαρμογής του ν. 3979/2011

Συγκρότηση και Ορισμός Μελών Συντονιστικής Ομάδας Διοίκησης Έργου (Ο.Δ.Ε.) για το Ενιαίο Σύστημα Διοίκησης Ανθρώπινου Κεφαλαίου (ΣΔΑΚ) του Δημοσίου