Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Ρυθμίσεις για το Ηλεκτρονικό Δημόσιο Έγγραφο

Δημοσιεύτηκε η Υπουργική Απόφαση ΥΑΠ/Φ.40.4/3/1031 (ΦΕΚ 1317/Β'/23-04-2012) με θέμα "Ρυθμίσεις για το ηλεκτρονικό έγγραφο", με την οποία ρυθμίζονται τα θέματα που αφορούν τις διαδικασίες έκδοσης των ηλεκτρονικών δημοσίων εγγράφων, το κύρος και την αποδεικτική ισχύ τους, την πρόσβαση σε αυτά, τη διακίνηση τους καθώς και τα πρότυπα και τις τεχνικές προδιαγραφές της μορφής τους.