Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Μνημόνιο συνεργασίας

Μνημόνιο Συνεργασίας του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας προκειμένου οι δύο φορείς να συνεργαστούν με στόχο την επιτυχή και ασφαλή διασύνδεση του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Στρατολογικής Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΟΠΛΗΣΥΣ) της Διεύθυνσης Στρατολογικού – Στρατιωτικών Νομικών Συμβούλων του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας (ΓΕΕΘΑ/ΔΣΣΝΣ) με την Εθνική Πύλη Δημόσιας Διοίκησης (ΕΠΔΔ) «ΕΡΜΗΣ» (σύστημα ΕΡΜΗΣ- ΚΕΠ) στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «Βελτιστοποίηση Στρατολογικών Υπηρεσιών προς τους Πολίτες και τους λοιπούς Δημόσιους Φορείς», και τη μέσω της ΕΠΔΔ «ΕΡΜΗΣ» παροχή ψηφιακών στρατολογικών υπηρεσιών προς τους δικαιούχους.
Διαμορφώνεται ένα κοινό πλαίσιο δράσης που θα επιτρέπει την ανταλλαγή επικαιροποιημένων τεχνικών πληροφοριών που θα χρησιμοποιηθούν για τη διασύνδεση μεταξύ της ΕΠΔΔ «ΕΡΜΗΣ» και του ΟΠΛΗΣΥΣ, και τη μέσω αυτής υποβολή, παρακολούθηση και ικανοποίηση ηλεκτρονικών αιτημάτων πολιτών και δημόσιων φορέων, όπως και τον προσδιορισμό των περιορισμών που τίθενται θεσμικά ή τεχνικά στην υλοποίηση της παραπάνω διασύνδεσης.
Το κοινό πλαίσιο δράσης περιλαμβάνει τον προσδιορισμό κοινά αποδεκτού επιπέδου ασφαλείας για την πρόσβαση, διακίνηση και παροχή πληροφοριών καθώς επίσης και τη θεσμοθέτηση διαδικασιών για την αποτελεσματική υλοποίηση
της ηλεκτρονικής αυτεπάγγελτης αναζήτησης εγγράφων και πιστοποιητικών στρατολογικού περιεχομένου, μέσω της ΕΠΔΔ «ΕΡΜΗΣ».
Επίσης, θα επιτρέψει την υλοποίηση των απαιτούμενων, για την διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων, τροποποιήσεων στην πλευρά της ΕΠΔΔ «ΕΡΜΗΣ» από τον ανάδοχο και με κονδύλια του έργου, με την παροχή της αναγκαίας πρόσβασης και οποιαδήποτε τεχνικής συνδρομής τυχόν απαιτηθεί από το ΥΔιΜΗΔ.