Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Συνάντηση εργασίας για την ενημέρωση περί ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων στο Υπ. Ανάπτυξης

Την Τετάρτη 24.10.2012 και ώρα 13.30 πραγματοποιήθηκε συνάντηση των στελεχών του ΥΑΑΥΜΔ (Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων) και του ΥΔΜΗΔ (Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης) με αντικείμενο την ενημέρωση και προετοιμασία των επόμενων απαραίτητων βημάτων για τις ανάγκες του ΥΑΑΥΜΔ. Έγινε εισαγωγή και παρουσίαση των βασικών στόχων της συνάντησης από στελέχη του ΥΑΑΥΜΔ και αναφέρθηκε ότι θα συγκροτηθεί ομάδα εργασίας μέχρι το τέλος Οκτωβρίου που θα αναλάβει τον συντονισμό των εποπτευόμενων Φορέων του ΥΑΑΥΔΜ.

Ακολούθησε παρουσίαση των κυριοτέρων σημείων από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και στην συνέχεια συζητήθηκαν και αναλύθηκαν ερωτήσεις και παρατηρήσεις από στελέχη του ΥΑΑΥΔΜ.

Ζητήθηκε η συνδρομή της ΕΥΔ Ψηφιακής Σύγκλισης προκειμένου να διερευνηθεί αν είναι δυνατή η προμήθεια ΑΔΔΥ για τις συνολικές ανάγκες της ελληνικής Δημόσιας Διοίκησης. Οι προδιαγραφές όπως και μία ενδεικτική λίστα προμηθευτών αναφέρονται στον ακόλουθο σύνδεσμο και συγκεκριμένα στις συχνές ερωτήσεις - απαντήσεις  C.8 , C.9 και C.10
 
Τα απαραίτητα βήματα είναι ότι η διαδικασία διάθεσης πιστοποιητικών θα πρέπει να ενταχθεί μέσω της Δ/νσης Προσωπικού. Όλοι οι χρήστες θα πρέπει να ενημερωθούν για τις υποχρεώσεις τους ως προς την διαχείριση των πιστοποιητικών τους αλλά και του υλικού που θα παραλάβουν. Σε οποιαδήποτε υπαλληλική αλλαγή, θα πρέπει να επιστρέψουν το υλικό στην Δ/νση Προσωπικού και να ανακαλέσουν τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά.
 
α) Όλα τα απαραίτητα έντυπα είναι διαθέσιμα στην ακόλουθη διεύθυνση:

Δικαιολογητικά - έντυπα

β) Η σχετική διαδικασία για την Δ/νση Προσωπικού περιγράφεται στην εξής διεύθυνση.

γ) Θα πρέπει να οριστούν οι υπεύθυνοι από την Δ/νση Προσωπικού και να τους δοθούν οι απαραίτητες κατευθύνσεις.
 
δ) Κάθε φορά που παραλαμβάνει ή επιστρέφει κάποιος υπάλληλος το υλικό, θα πρέπει να υπογράφει και το σχετικό αντίστοιχο έντυπο.
  
2. Η διαδικασία για να εκδοθούν τα απαραίτητα ψηφιακά πιστοποιητικά μέσα στις κάρτες περιγράφεται από τον ακόλουθο σύνδεσμο.
 
 
3. Το αρμόδιο Τμήμα Λειτουργικής Υποστήριξης του Φορέα θα πρέπει να κάνει την απαραίτητη διαμόρφωση σε όλους τους υπολογιστές από τους οποίους οι υπάλληλοι θα πρέπει να υπογράφουν.
 
4. Οι χρήστες θα πρέπει να κατεβάσουν τα ψηφιακά τους πιστοποιητικά στην κάρτα, όπως περιγράφεται στη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικών για Δημοσίους Υπαλλήλους
 
5. Οι χρήστες θα μπορέσουν να υπογράψουν τα έγγραφα, όπως περιγράφεται και στον ακόλουθο σύνδεσμο.
 
 
Μπορείτε να συμβουλευθείτε και τις σχετικές χρήσιμες πληροφορίες για τον ΕΡΜΗ και τα ψηφιακά πιστοποιητικά από τα ακόλουθα σημεία: