Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Έκδοση ηλεκτρονικών εγγράφων με προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή από το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας

Το Επιμελητήριο Αιτωλοακαρνανίας γνωστοποιεί ότι στα πλαίσια της εφαρμογής δράσεων ηλεκτρονικής διακυβέρνησης με στόχο την καλύτερη εξυπηρέτηση των μελών, την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και τη μείωση της γραφειοκρατίας με την αξιοποίηση νέων τεχνολογιών, παρείχε σε πιστοποιημένους υπαλλήλους του Επιμελητηρίου προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές.

Ειδικότερα για την κάλυψη των παραπάνω στόχων, εκδόθηκαν προηγμένες ηλεκτρονικές υπογραφές από την Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. Δίνεται έτσι η δυνατότητα στα μέλη του Επιμελητηρίου, μετά από σχετική αίτησή τους και μέσω της πύλης του Επιμελητηρίου, να τους παρέχονται ηλεκτρονικά έγγραφα που φέρουν την προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή του πιστοποιημένου υπαλλήλου και που μπορούν να χρησιμοποιήσουν σε συναλλαγές τους βάσει του Ν.3979/2011.