Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της ΓΓΠΣ

Η ΓΓΠΣ σε μια προσπάθεια να προάγει την ποιότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών εισάγει την τεχνολογία ψηφιακών υπογραφών σε ηλεκτρονικά έγγραφα που παράγονται από τα πληροφοριακά της συστήματα.

Η εφαρμογή αυτής της τεχνολογίας θα διασφαλίσει στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ακεραιότητα και γνησιότητα αυτών των εγγράφων ανά πάσα στιγμή, σε οποιαδήποτε συναλλαγή των πολιτών/επιχειρήσεων με φορείς του Δημοσίου (C2G, B2G) ή σε συναλλαγές μεταξύ υπηρεσιών του Δημοσίου (G2G).

Για το σκοπό αυτό η ΓΓΠΣ προμηθεύεται ψηφιακά πιστοποιητικά Φορέα (Τύπου ΠΠ7) από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), έτσι ώστε να πιστοποιείται από μια ανεξάρτητη Τρίτη Έμπιστη Οντότητα σε ποιο Φορέα ανήκουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να συμβουλευθείτε το πλήρες άρθρο