Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Δημόσια διαβούλευση για τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο δημόσιο τομέα

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από Τετάρτη 23 Ιανουαρίου 2013 και ως την 1 Φεβρουαρίου 2013, σχέδιο Υπουργικής απόφασης σχετικά με τα ηλεκτρονικά έγγραφα στο δημόσιο τομέα.

Συγκεκριμένα, με την  απόφαση αυτή καθορίζεται η διαδικασία και ο τρόπος επιβεβαίωσης της λήψης των εγγράφων που αποστέλλονται ηλεκτρονικά προς και από φορείς του δημοσίου, η ασφαλής χρονοσήμανση των εγγράφων, καθώς και οι βασικές προδιαγραφές και πρότυπα των συστημάτων που χρησιμοποιούνται για το σκοπό αυτό από τους φορείς του δημόσιου τομέα, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 24 και 25 του Ν.3979/2011 ΦΕΚ Α΄138/16.06.2011 (νόμος για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις).

Η Υπουργική απόφαση αυτή αποτελεί σημαντικό μέρος του συνολικού θεσμικού πλαισίου που διαμορφώνεται για την ψηφιοποίηση των διαδικασιών της δημόσιας διοίκησης. Θα συμβάλει στον περιορισμό της γραφειοκρατίας και στην ενίσχυση της διαφάνειας στη λειτουργία του δημοσίου,  καθώς μεταξύ άλλων αποτελεί κρίσιμο βήμα για τη διασφάλιση στην πράξη της ισοδυναμίας των ηλεκτρονικών εγγράφων με τα έντυπα, μειώνει το χρόνο αναζήτησης και διεκπεραίωσης εγγράφων, και αποτρέπει στο μέλλον παράνομες πρακτικές όπως η μεταχρονολόγηση εγγράφων.

Η διαβούλευση διεξάγεται στον παρακάτω σύνδεσμο: http://www.opengov.gr/minreform/?p=626