Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Χρήση ψηφιακών υπογραφών στα συστήματα της Υπηρεσίας ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ

Η Υπηρεσία Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ) της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων – ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων, σε μια προσπάθεια να προάγει την ποιότητα και την ασφάλεια των ηλεκτρονικών συναλλαγών εισάγει την τεχνολογία ψηφιακών υπογραφών στα ηλεκτρονικά έγγραφα που παράγονται σε μορφή PDF από τα πληροφοριακά συστήματα της Υπηρεσίας ΟΠΣ: «ΟΠΣ-ΕΣΠΑ» και «Ηλεκτρονική Υποβολή ΕΣΠΑ» στα πλαίσια της διαχείρισης των Πράξεων του ΕΣΠΑ.

Για το σκοπό αυτό, η Υπηρεσία ΟΠΣ προμηθεύεται ψηφιακά πιστοποιητικά Φορέα (Τύπου ΠΠ7) από την Αρχή Πιστοποίησης του Ελληνικού Δημοσίου (ΑΠΕΔ), έτσι ώστε να πιστοποιείται από μια ανεξάρτητη Τρίτη Έμπιστη Οντότητα σε ποιο Φορέα ανήκουν τα ψηφιακά πιστοποιητικά. Μπορείτε να συμβουλευθείτε τις σχετικές οδηγίες για την αποδοχή του πιστοποιητικού μέσω του ακόλουθου συνδέσμου.

Τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού πιστοποιητικού περιγράφονται πιο κάτω.

Πληροφορίες επαλήθευσης ψηφιακών υπογραφών

Ψηφιακό πιστοποιητικό Υπηρεσίας ΟΠΣ της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Επενδύσεων ΕΣΠΑ

Πλήρες όνομα υπογράφοντος:

NSRF MIS Office

Σύντομο όνομα υπογράφοντος:

NSRF

Αιτία:

NSRF genuine document

Εκδόθηκε από:

HPARCA Services For Administration Bodies 
(Legal Hellenic Public Administration Root CA - HPARCA)

Ημ. Έκδοσης:

18/04/2012 03:00:00 +03'00 '

Ημ. Λήξης:

18/04/2017 02:59:59 +03'00 '

Συλλογή SHA-1
(SHA-1 digest) ή Aποτύπωμα SHA-1(SHA-1 thumbprint ):

39 F5 1E 70 8A 1C 9F 64 C5 00 18 4B D4 5C 9C FF 60 CC AB 64

Ηλεκτρονικά έγγραφα που υπογράφονται:

Hλεκτρονικά έγγραφα που παράγονται από τα πληροφοριακά της συστήματα της Υπηρεσίας ΟΠΣ

Οδηγός Αποδοχής Ψηφιακού Πιστοποιητικού

για Acrobat Reader

Αρχείο ψηφιακού πιστοποιητικού (cer)

 NSRF.zip