Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Διαδικασία υποβολής αίτησης επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ

Δημοσιεύθηκε το ΦΕΚ ΦΕΚ 284/Β/2013,θ Κοινή Απόφαση ΔΟΛΚΕΠ/Φ15/1/οικ.2255/16-1-2013 μεταξύ του Υπουργού Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και του Υπουργού Οικονομικών με θέμα: «Καθορισμός τησ διοικητικής διαδικασίας υποβολής αίτησης για καταβολή επιδόματος θέρμανσης, η οποία διεκπεραιώνεται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ).

Σχετικές πληροφορίες: 

1. Διαδικασία υποβολής αιτήματος επιδόματος πετρελαίου θέρμανσης από τα ΚΕΠ

2. Οδηγίες χρήσης

3. Οδηγίες διαχειριστών