Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Δημόσια διαβούλευση για το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος "Ψηφιοποίηση εγγράφων και ηλεκτρονικό αρχείο"

Τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση από Πέμπη 28 Φεβρουαρίου 2013 και έως την 8 Μαρτίου 2013, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη ψηφιοποίηση εγγράφων και το ηλεκτρονικό αρχείο.

Τίθεται  σε δημόσια διαβούλευση μέχρι την Παρασκευή 8 Μαρτίου 2013, σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος για συγκρότηση, τήρηση, επεξεργασία, αποθήκευση, ευρετηρίαση και αναζήτηση ηλεκτρονικών εγγράφων και αρχείων και ιδίως οι τεχνικές προδιαγραφές, τα πρότυπα, τα μέσα τήρησης, τα τεχνικά πρότυπα ηλεκτρονικής διαχείρισης − αρχειοθέτησης και αναζήτησης εγγράφων και δεδομένων, καθώς και οι κατευθύνσεις για τα μέτρα οργανωτικής και τεχνικής ασφάλειας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 14 και 15 του Ν. 3979/2011 «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 138/Α’).

Το σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος εντάσσεται στο πλαίσιο της πολιτικής για την αποκλειστική ηλεκτρονική διακίνηση εγγράφων στο δημόσιο τομέα. Υπενθυμίζεται ότι στόχος της κυβέρνησης αποτελεί η καθιέρωση της ψηφιακής υπογραφής και της αποκλειστικά ηλεκτρονικής διακίνησης εγγράφων για τις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων έως τον Ιούνιο του 2013.

Η διαβούλευση διεξάγεται στον παρακάτω σύνδεσμο:http://www.opengov.gr/minreform/?p=695