Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Δημόσια διαβούλευση για την προμήθεια ΑΔΔΥ (Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής)

Σκοπός του παρόντος έργου είναι η προμήθεια Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) προκειμένου να διατεθούν στις κεντρικές υπηρεσίες των Υπουργείων ή σε άλλες υπηρεσίες του Δημοσίου που θα υποδείξει το Υ.ΔΙ.Μ.Η.Δ., ώστε να επιτευχθεί η μεταξύ των ασφαλής διακίνηση των εγγράφων.

Συνεπώς, με την ολοκλήρωση του έργου δημιουργούνται οι απαραίτητες προϋποθέσεις για την ελαχιστοποίηση των εκτυπώσεων και της διακίνησης κάθε έντυπης μορφής διοικητικών εγγράφων, οδηγώντας στη μείωση του λειτουργικού κόστους των φορέων και στην απλούστευση των διαδικασιών.

Βασική προϋπόθεση για την αποτελεσματικότερη και οικονομικότερη λειτουργία της Δημόσιας Διοίκησης, την επίσπευση του διοικητικού έργου και τη βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων στους πολίτες υπηρεσιών, αλλά και της ασφαλούς επικοινωνίας και των ηλεκτρονικών συναλλαγών, αποτελεί η υιοθέτηση σύγχρονων μεθόδων επικοινωνίας και ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλλά και μεταξύ δημοσίων υπηρεσιών και πολιτών. Για το σκοπό αυτό είναι απαραίτητη η υιοθέτηση προηγμένης ηλεκτρονικής υπογραφής με χρήση αναγνωρισμένων πιστοποιητικών, μέσω των Ασφαλών Διατάξεων Δημιουργίας Υπογραφής (ΑΔΔΥ) που εξασφαλίζουν την επιβεβαίωση της ταυτότητας (αυθεντικοποίηση) του υπογράφοντα, την ακεραιότητα του εγγράφου, καθώς και τη μη αποποίηση ευθύνης.

Για περισσότερες πληροφορίες επί της διαβούλευσης μπορείτε να συμβουλευθείτε τον ακόλουθο σύνδεσμο.