Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Αναβάθμιση των παρεχόμενων ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τον πολίτη και την επιχείρηση

Η διαδικτυακή πύλη της δημόσιας διοίκησης ΕΡΜΗΣ προσφέρει στους χρήστες της ένα προσωπικό χώρο αποθήκευσης ηλεκτρονικών εγγράφων, την ηλεκτρονική θυρίδα. Στην ηλεκτρονική του θυρίδα ο πολίτης, χρήστης του ΕΡΜΗ, μπορεί να τηρεί αποθηκευμένα ηλεκτρονικά (δημόσια) έγγραφα όπως ακριβή ηλεκτρονικά αντίγραφα - δικαιολογητικά για τις συναλλαγές του με τη δημόσια διοίκηση, για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω ΚΕΠ, ή γενικότερα για τις διαδικασίες που διεκπεραιώνονται μέσω του συστήματος ΕΡΜΗΣ-ΚΕΠ-ΕΚΕ (Ενιαίο Κέντρο Εξυπηρέτησης). Με τον τρόπο αυτό ο πολίτης αντί να προσκομίζει τα δικαιολογητικά σε έντυπη μορφή για υπόθεσή του, έχει τη δυνατότητα να εξουσιοδοτήσει το ΚΕΠ της επιλογής του να προσπελάσει συγκεκριμένα έγγραφα για να τα χρησιμοποιήσει σε μία ή περισσότερες συναλλαγές του.

Έγγραφα στην ηλεκτρονική θυρίδα μπορούν να τοποθετηθούν από τα ΚΕΠ και μέσω ΕΡΜΗ ψηφιακά υπογεγραμμένα, ή να αποθηκευτούν-τοποθετηθούν από τον ίδιο το χρήστη ΕΡΜΗ. Δημιουργείται έτσι ένα αποθετήριο ηλεκτρονικών (δημόσιων) εγγράφων του πολίτη που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για υποθέσεις του, ελαχιστοποιώντας την ανάγκη για μετάβαση του στα ΚΕΠ.

Τα ΚΕΠ θα τοποθετούν στην ηλεκτρονική θυρίδα του φυσικά ταυτοποιημένου χρήστη ΕΡΜΗ τα πιστοποιητικά και τις βεβαιώσεις του παραρτήματος Ι που έχουν παραλάβει, μετά από ηλεκτρονικό αίτημα του χρήστη, ή αίτημα του χρήστη που τέθηκε μέσω του 1500, ή και μετά από παρουσία του σε κάποιο ΚΕΠ. Οι συγκεκριμένες διαδικασίες διεκπεραιώνονται πλήρως ηλεκτρονικά για τον πολίτη αξιοποιώντας την ηλεκτρονική θυρίδα του, δηλαδή γίνονται υπηρεσίες επίπεδου ηλεκτρονικοποίησης 4. Τα ΚΕΠ τα οποία διαθέτουν τον κατάλληλο εξοπλισμό (scanner) υποχρεούνται να ψηφιοποιούν τα έγραφα τα οποία λαμβάνουν σε έντυπη μορφή, να τα υπογράφουν με την ψηφιακή τους υπογραφή (δηλαδή να δημιουργούν ένα ηλεκτρονικό δημόσιο έγγραφο/ηλεκτρονικό αντίγραφο) και να τα τοποθετούν στην ηλεκτρονική θυρίδα του φυσικά ταυτοποιημένου χρήστη ΕΡΜΗ (παράρτημα ΙΙ, ΚΕΠ τα οποία σήμερα διαθέτουν scanner).

Το ΚΕΠ οφείλει επίσης να προβαίνει στη δημιουργία ηλεκτρονικού αντιγράφου από το πρωτότυπο ή το νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει, που του προσκόμισε ο πολίτης. Το ηλεκτρονικό αντίγραφο τοποθετείται στην ηλεκτρονική θυρίδα του πολίτη, του αποστέλλεται στο email του ή αποθηκεύεται σε ηλεκτρονικό μέσο που διαθέτει ο πολίτης (usb token) από τον υπάλληλο του ΚΕΠ.

Η δημιουργία ηλεκτρονικού αντιγράφου γίνεται από τα ΚΕΠ και στην περίπτωση όπου ο πολίτης έχει μεριμνήσει να τοποθετήσει σκαναρισμένο το έγγραφο στη θυρίδα του και να μεταβεί στα ΚΕΠ για την επιβεβαίωση και υπογραφή του από τον υπάλληλο του ΚΕΠ , επιδεικνύοντας το πρωτότυπο ή το νόμιμα επικυρωμένο αντίγραφο, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν.2690/1999, όπως ισχύει.

Ο μη φυσικά ταυτοποιημένος χρήστης ΕΡΜΗ θα πρέπει να προσέλθει στο ΚΕΠ, για να ταυτοποιηθεί φυσικά, να παραλάβει το πιστοποιητικό ή την βεβαίωση του και παράλληλα να αποκτήσει πλέον την δυνατότητα να δέχεται και τηρεί στην θυρίδα του ηλεκτρονικά δημόσια έγγραφα, μετά την φυσική του ταυτοποίηση. Στην συγκεκριμένη περίπτωση ο πολίτης θα πρέπει να έχει εξουσιοδοτήσει το ΚΕΠ να έχει πρόσβαση στο έγγραφο που βρίσκεται στη θυρίδα του.

Ο πολίτης χρήστης- ΕΡΜΗ έχει, επίσης, τη δυνατότητα να ζητήσει από ΚΕΠ, που έχει εξουσιοδοτήσει πριν τη μετάβαση του σε αυτό, να δημιουργήσει έντυπα ακριβή αντίγραφα, από τα ηλεκτρονικά αντίγραφα που υπάρχουν στη θυρίδα του. Στην περίπτωση αυτή, ο υπάλληλος ΚΕΠ όπως και ο υπάλληλος οποιασδήποτε υπηρεσίας εκτυπώνει το αναρτημένο, κατά τα ανωτέρω, στην ηλεκτρονική θυρίδα ηλεκτρονικό αντίγραφο, το οποίο επικυρώνει σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 14 του Ν.3979/2011.

Ο πολίτης χρήστης ΕΡΜΗ μπορεί να χρησιμοποιήσει τα έγγραφα που έχει στη θυρίδα του

  • αποθηκεύοντας τα στον υπολογιστή του ως αρχεία ΕΡΜΗ (κατάληξη αρχείου «.ermis») και προωθώντας τα ηλεκτρονικά με μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου,
  • εξουσιοδοτώντας το ΚΕΠ της επιλογής του για να χρησιμοποιήσει επιλεγμένα έγγραφα σε πιστοποιημένες διαδικασίες,
  • εξουσιοδοτώντας το ΚΕΠ ώστε να δημιουργήσει έντυπα επικυρωμένα αντίγραφα από επιλεγμένα έγγραφα της θυρίδας του.

Η επιβεβαίωση της εγκυρότητας και της ψηφιακής υπογραφής έγγραφου που προέρχεται από τη θυρίδα χρήστη ΕΡΜΗ, και έχει κατάληξη «.ermis», γίνεται μέσα από το σχετικό εργαλείο ελέγχου της εγκυρότητας των έγγραφων ΕΡΜΗ.

Οι προϊστάμενοι των ΚΕΠ οφείλουν να μεριμνήσουν ώστε οι υπάλληλοι να εφαρμόζουν την ψηφιακή υπογραφή και να λειτουργούν οι καρταναγνώστες και οι scanners (για τα ΚΕΠ του παραρτήματος ΙΙ), οι δε υπάλληλοι να έχουν εξοικειωθεί με τον χειρισμό της.

Περισσότερες αναλυτικές οδηγίες στη σχετική εγκύκλιο.