Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Αλλαγές στα ψηφιακά πιστοποιητικά της ΑΠΕΔ

Στα πλαίσια της αναβάθμισης και ενημέρωσης των ψηφιακών πιστοποιητικών πιστοποιητικών (υπογραφής-αυθεντικοποίησης, κρυπτογράφησης και χρονοσήμανσης) της ΑΠΕΔ, είναι σημαντικό να ενημερωθούν τα σχετικά πιστοποιητικά που θα πρέπει να εγκατασταθούν στους υπολογιστές άπαξ. Τα συγκεκριμένα ψηφιακά πιστοποιητικά είναι διαθέσιμα στον ακόλουθο σύνδεσμο και συνίσταται η εγκατάσταση όλων αυτών.