Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, διενεργείται από τις αρμόδιες, για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης, υπηρεσίες των Υπουργείων, των αυτοτελών Δημοσίων Υπηρεσιών, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης α' και β' βαθμού και των Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου.

Η αυτεπάγγελτη αναζήτηση του ανωτέρω πιστοποιητικού διενεργείται υποχρεωτικά, χωρίς να απαιτείται σχετική εξουσιοδότηση του ενδιαφερόμενου, με σημείωμα (έγγραφο) της αρμόδιας για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίας, το οποίο
περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος εντύπου του Παραρτήματος. Το Παράρτημα που επισυνάπτεται στην παρούσα απόφαση αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της.

Οι αρμόδιες προς αναζήτηση του παραπάνω πιστοποιητικού για την έκδοση της τελικής διοικητικής πράξης υπηρεσίες οφείλουν να τροποποιήσουν τα σχετικά έντυπά τους, κατά τρόπον ώστε να προκύπτει η υποχρέωση της αυτεπάγγελτης αναζήτησης από μέρους
τους.

Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/5482/21-3-2005 (Β’ 400) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας «Αυτεπάγγελτη αναζήτηση πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄και Β΄) που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», και η αριθμ. ΔΙΑΔΠ/Α/16425/25-6-2007 (Β’ 1055) απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών, Δημόσιας Διοίκησης και Αποκέντρωσης και Εθνικής Άμυνας «Υποχρεωτική αυτεπάγγελτη αναζήτηση του πιστοποιητικού στρατολογικής κατάστασης (τύπου Α΄ και Β΄) που εκδίδεται από υπηρεσίες του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας», καταργούνται.