Ηλεκτρονικό αρχείο και ψηφιοποίηση εγγράφων

Σύμφωνα με τις διατάξεις του ΦΕΚ 44/Α'/25.02.2014 και με το ΠΔ 25/2014 καθορίζονται οι διαδικασίες ψηφιοποίησης των ηλεκτρονικών εγγράφων και το ηλεκτρονικό αρχείο.

Οι συγκεκριμένες διατάξεις έχουν εφαρμογή σε ηλεκτρονικά και έντυπα έγγραφα και αρχεία που βρίσκονται στην κατοχή φορέων του δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα όπως ορίζεται στο άρθρο 3 του Νόμου 3979/2011 (Α΄ 138), ανεξαρτήτως αν χρησιμοποιείται  ειδικό πληροφοριακό σύστημα ηλεκτρονικής αρχειοθέτησης και αποθήκευσης εγγράφων, με την επιφύλαξη των προϋποθέσεων, των όρων και των περιορισµών που προβλέπονται από την κείµενη νοµοθεσία ως προς την πρόσβαση στα έγγραφα (άρθρο 5 του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας), την περαιτέρω χρήση των πληροφοριών του δηµόσιου τοµέα (Ν. 3448/2006), την επεξεργασία και προστασία των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν. 2472/1997) και τις διατάξεις του Εθνικού Κανονισμού Ασφαλείας, ο οποίος κυρώθηκε με τη Φ.120/11/143542/Σ. 2016/26.6.2008 απόφαση του Υπουργού Εθνικής Άμυνας (Β΄ 1369).