Υ.Α.Π. - Υπηρεσία Ανάπτυξης Πληροφορικής

Greek Dutch English French Italian Russian Spanish

Αποκατάσταση προβλήματος στις υπηρεσίες χρονοσήμανσης και πιστοποίησης

Σας ενημερώνουμε ότι το τεχνικό πρόβλημα στις ηλεκτρονικές υπηρεσίες που υποστηρίζονται από το σύστημα "ΕΡΜΗΣ" έχει αποκατασταθεί.